[] Program Hakkında
Orman endüstri mühendislerinin; odun anatomisi ve biyolojisi, ağaç teknolojisi, fiziği ve mekaniği, odun kimyası ile ilgili teorik bilgilerinde istifade ederek, lingo-selülozik materyalleri katma değeri yüksek çeşitli ürünlere sürdürülebilirlik ve çevresel açıdan uygun bir şekilde dönüştürmeleri beklenmektedir.
Bölümün, tam ölçekli baskı işlem tesisi ve deneysel ölçekte kurutma fırınının yanı sıra, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, levha üretim tesisi, odun fiziği ve mekaniği teknolojisi, odun anatomisi ve odun mikrobiyolojisi olmak üzere  laboratuvarlar oluşturulmuştur.

 

[] Amaç

Hammadde olarak orman ürünlerini işleyen endüstri işletmelerinde çalışmak için gerekli bilgiye sahip öğrenci yetiştirmek, Karşılaştıkları problemleri analiz etme ve çözmek için modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerileri olan, Kendi bilgilerini uygulama ile kombine edebilme hünerini haiz, mühendisler ve araştırıcılar yetiştirmektir.
[] Hedef

Orman endüstrisi alanında kalifiye mühendis ve araştırmacılar yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Orman Endüstrisi Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü eğitim-öğretim programı orman endüstrisinin beklentilerini karşılamakta ve orman endüstri sektörlerine ilişkin temel bilgi sağlamaktadır. Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı iletişim, sorun çözme ve teknik yeteneklerin geliştirilmesi konularına önem vermektedir. Bu hedeflere yönelik olarak oluşturulan ders müfredatı odun mekaniği ve teknolojisi , odun koruma, orman ürünleri kimyası ve teknolojisi, ve orman endüstri makinaları alanlarında dersler ile bilgisayar uygulamaları, davranış bilimleri ve işletme yönetimi gibi genel amaçlı dersler içermektedir. Zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler, programa çok yönlü bir özellik katmıştır. Böylece, Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü gerek bireysel ve gerekse gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla orman endüstri problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Odun biyolojisi bilgilerine dayanan odunu teşhis etme becerisine sahip olmak,
2 Ahşap ve diğer lignoselülozik esaslı malzemelerin fiziksel, mekanik ve kimyasal özelikleri hakkında bilgi sahibi olmak,
3 Orman ürünleri teknolojileri konularındaki bilgi birikimi ile bu ürünlerin rasyonel işlenmelerini uygulamalara yansıtabilmek,
4 Çevresel, teknik ve iktisadi yönlerini dikkate alarak endüstriyel orman ürünleri ile ilgili tesisleri planlayabilecek, işletebilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek bilgiye sahip olmak,
5 Farklı kullanım alanları için uygun endüstriyel orman ürünlerini seçme ve önerme becerisine sahip olmak,
6 Sorgulayıcı ve araştırmacı olmak, bilgiye ulaşma ve analitik düşünme ve tasarım yapabilme becerisi kazanmış olmak,
7 Ekip çalışması yapabilme, ekibin bir parçası olabilme, gerektiğinde bağımsız davranma, inisiyatif kullanabilme becerisine sahip olmak,
8 Toplumsal ve mesleki etik değerlere sahip olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Orman Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları devlette ve özel sektör firmalarında birçok iş fırsatına sahip olabilmektedir. Mezunlar giriş seviyesinde veya orta seviyede iyi bir başlangıç maaşı ve ilerleme fırsatlarıyla işe girebilmektedir. İşverenler çok küçük firmalardan büyük uluslar arası firmalara kadar çeşitlilik göstermektedir ve işletmeler hem gelişmiş bölgelerde hem de kırsal bölgelerde bulunabilmektedir. Programın disiplinler arası yapısı mezunlara, orman ürünleri endüstrisinin üretim, ahşapta üst yüzey işlemleri, ürün tasarımı, kalite kontrol, satış ve pazarlama gibi alanlarında mesleki kariyerlerini sürdürme olanağı vermektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Orman Endüstri Mühendisliği lisans programı toplamda 162 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Fakülte öğretim planında gösterilen öğrenimi izleyerek derslerin tümünden ilgili yönetmelik ve yönergelerde belirtilen esaslara göre başarılı olmuş, mezuniyeti için gerekli krediyi ve stajlarını başarıyla tamamlamış olmak gerekir.

 
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.AbdurrahimAYDIN
E-Mail:aaydin@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.YılmazTÜRK
E-Mail:yilmazturk@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.Halil İbrahimŞAHİN
E-Mail:halilibrahimsahin@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Cengiz GÜLER
E-Mail:cengizguler@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit BÜYÜKSARI
     umitbuyuksari@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Süleyman KORKUT
     suleymankorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Nevzat ÇAKICIER
     nevzatcakicier@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cihat TAŞÇIOĞLU
     cihattascioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT
     deryasevimkorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Halil İbrahim ŞAHİN
     halilibrahimsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mesut YALÇIN
     mesutyalcin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tarık GEDİK
     tarıkgedik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayhan TOZLUOĞLU
     ayhantozluoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hasan ÖZDEMİR
     hozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Dr. Selva SERTKAYA
     selvasertkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Cengiz GÜLER
     cengizguler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Nurgül TANKUT
     nurgultankut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Mevlüt GÜRSOY
     mevlutgursoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muhammet ÇİL
     muhammetcil@duzce.edu.tr