[] Program Hakkında
Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS); modern organizasyonları yönetebilmek için kritik olan bilgisayar ve bilişim sistemleri alanlarında çalışma yapmak anlamına gelmektedir. YBS yönetim bilimini, bilgisayar bilimini ve davranışsal bilimleri bütünleştiren disiplinler arası bir alandır. YBS’ nin amacı; işletmelere ve işletmelerin müşterilerine değer yaratmak için; insan, süreç ve teknoloji içeren sistemleri yapılandırmak ve işletmek için bilgisayar ve iletişim teknolojilerini bir arada uygulamaktır. 

Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünün amacı öğrencilere teknik becerilerin yanı sıra, iş ve sistem kavramlarını bir arada öğretmek ve yüksek kalite bilgi sistemlerini tasarlanması ve uygulanabilmesi için gerekli aşamaları ön görebilme ve yönetebilme kabiliyeti geliştirmelerine yardımcı olmaktır. Öğretim programı kavramlar, metotlar ve bilişim sistemlerinin sahadaki pratik uygulamaları üzerine yoğunlaşmaktadır. Öğrencilerin bilişim sistemlerinin firma içinde karar vermede kullanılmasına anlamlı katkı sağlayacak beceriler kazanmaları sağlanmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri bölümü öğrencileri bir organizasyonun dijital mal varlığını planlayacak, tasarlayacak, kullanacak ve yönetecek şekilde yetiştirmektedir. Modern iş ortamında dijital varlıklar sadece teknolojiyi kapsamaz, aynı zamanda bilişim sistemleri alt yapılı iş süreçlerini kapsadığı gibi, bilgiyi elde etme, işleme, sentezleme, yönetme ve iletme süreçlerini de kapsar.

[] Amaç
Bölümümüzün amacı bilişim sektörüne öncelik vererek iş ahlakı temeline dayanan, yenilikçiliği şiar edinmiş girişimci ve yönetici adayları yetiştirmektir.
[] Hedef
Bölümümüzün girişimci ve yönetici adaylarımızı dijital endüstri çağına uygun bilinç düzeyine ulaştıran ve gerekli donanımları kazandıran bir bölüme dönüşmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilgi Sistemleri lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Yönetim-Bilişim Sistemleri bölümü, lise öğrenimi sonrasında dört yıllık eğitim vermekte olan bir lisans programıdır. Bölümde I.öğretim ve II. öğretim olmak üzere toplam 60 öğrenci alınmaktadır. Öğrenciler, programda bulunan tüm zorunlu dersleri ve seçmeli dersleri almak ve başarıyla geçmek zorundadır. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İşletme fonksiyonları ile ilgili bütüncül bakış açısına sahip olur
2 Temel bilgisayar donanım ve yazılımları konusunda sektör ortalamasında bilgiye sahip olur
3 İşletme fonksiyonlarının bilişim altyapısıyla bütünleşmesini sağlar
4 Yönetim bilişim sistemlerinin kavramlarını anlar ve söz konusu sistemlerin kurumunu yaparak işletebilir
5 Yönetim bilişim sistemleri ile ilgili uygulamada karşılaşılan sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir
6 İşletmelerin ihtiyaç duyacağı yeni bilişim sistemlerinin geliştirilmesini sağlar
7 Yönetim bilişim sistemleri alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarıyla bütünleştirir ve yorumlayabilir
8 Stratejik bilince sahip olur
9 Vizyonunu sürekli öğrenme ve yenilenme üzerine temellendirir
10 Girişimciliğin ekonomik ve kültürel önemini anlar ve girişimci olabilmeyi amaçlar
11 İş etiği hakkında iş hayatında karşılaşabileceği sorunları çözebilecek kavramsal bilgiye sahip olur
12 Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olur
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm mezunları birçok iş alanında ve devlet sektöründe aranan elemanlar olarak öne çıkmaktadırlar.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi alanlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır:
    Bilişim Teknolojileri
    Risk Yönetimi
    Teknik/niceliksel tedarik zinciri lojistiği ve yönetimi
    Operasyon planlama ve yönetimi
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi pozisyonlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır:
    Sistem ve İş Analisti
    Sistem Geliştirme Müdürü
    Bilişim Sistemleri Proje ve Program Müdürü
    Bilişim Sistemleri Danışmanı
    Bilişim Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yrd.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı
İlk iki yılda; öğrenciler dengeli olarak, organizasyon, muhasebe, ekonomi, pazarlama, operasyon yönetimi, işletmecilik, girişimcilik, istatistik, finans, karar analizleri, bilişim sistemlerinin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili, sosyal konular gibi yönetimsel dersleri; problem çözme ve programlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar algoritmaları, donanım, sistem yazılımı, veri modelleme ve veri tabanları, telekomünikasyon, iletişim ağları, bütünleşik bilgi sistemleri gibi bilişim teknolojileri derslerini alırlar.

Son iki yılda öğrenciler sistem tasarımı ve analizi, bilişim sistemleri yönetimi, iş programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, uzman sistemler ve karar destek sistemleri, veri madenciliği uygulamaları, veri iletişimi ve network güvenliği, yönetim bilimleri metotları, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve elektronik ticaret, iş sistemleri geliştirme, etik ve sosyal konular, uluslararası bilişim sistemlerinin yönetimi, bilişim sistemleri güvenliği ve kontrolü gibi bütünleşik dersler alırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 30'u seçmeli derslere ait olmak üzere toplamda 131 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir.  Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İzzet KILINÇ
E-Mail:izzetkilinc@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Arş. Gör. Mustafa POLAT
E-Mail:mustafapolat@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
     muratarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gülçin ERSÖZ DEMİR
     gulcinersozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY
     aliakaytay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Remzi BAŞAR
     remzibasar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YANARTAŞ
     mustafayanartas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜR
     

 • Öğretim Üyesi
     Ar. Gör. Dr. Said ALTINIŞIK
     saidaltinisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Oğuz DEMİREL
     oguzdemirel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Mustafa POLAT
     mustafapolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tuğçe KARAYEL
     tugceaslan@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Arş. Gör. Mustafa POLAT
     mustafapolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ahmet DOLMACI
     ahmetdolmaci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Tuncer CAN
     tuncercan@duzce.edu.tr