[] Program Hakkında

Günümüz bilgi teknolojisindeki yenilikler sonucu, geleneksel işletme dünyasında birçok değişim meydana gelmiştir. Bilişim sistemleri stratejik işletme amaçlarını gerçekleştirmenin yanı sıra günlük faaliyetleri gerçekleştirmek için de gerekli hale gelmiştir.
İşletmelerin kar elde etmesi için bilişim sistemlerini ve işletme yönetimini ortak şekilde yürütme ihtiyacından doğan Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünü çalışma alanı haline getiren, teknoloji, yönetim ve işletme süreçlerinde yaşanan bu sürekli değişimidir. Bu sürekli değişimin ihtiyacı olarak da Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programı ortaya çıkmıştır.

Bilgi yönetimi, çağımızda olmazsa olmaz hale gelmiştir ve bilginin yönetilmesi gerekir. Bu noktada Yönetim Bilişim Sistemleri; bilginin sürekli üretilmesi, yenilenmesi ve yayılmasında yaptığı çalışmalarıyla dünyanın birleşimini sunmaktadır. Birleşen iki alan İşletme ve Bilgisayar Mühendisliğini kapsamaktadır. Bilgisayar sistemleriyle oluşan bilgiler, işletmenin yönetim fonksiyonlarına, iş süreçlerine, işletme problemlerine aktarılmaktadır. Yönetim Bilişim Sistemleri teknolojiyi araç değil sonuç olarak kullanmaktadır.

[] Amaç

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) Bölümü'nün amacı,

Güncel yönetim yaklaşımları ve bilişim sistemlerini etkin bir şekilde kullanarak,

iş süreçlerinde planlama, geliştirme, uygulama ve gerektiğinde iyileştirme yapabilecek,

iş ahlakını özümsemiş ve yenilikçiliği kendine şiar edinmiş

bireyler yetiştirmektir.

[] Hedef
Bölümümüzün girişimci ve yönetici adaylarımızı dijital endüstri çağına uygun bilinç düzeyine ulaştıran ve gerekli donanımları kazandıran bir bölüme dönüşmektir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Yönetim Bilişim Sistemleri lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

YBS Lisans eğitiminde okutulan dersler üç gruba ayrılabilir. Bunlardan ilki  “Bilişim dersleri” grubudur. Bu grupta Programlama Dilleri, Bilişim Teknolojisi, Veri Tabanları Yönetim Sistemleri, Sistem Analizi ve Tasarımı, Bilgisayar Ağları ve İşletim Sistemleri vardır.

“İşletme dersleri” grubunda İşletme, Muhasebe, İktisat, Finans, Pazarlama, Hukuk, Yönetim Organizasyon, Kurumsal Kaynak Planlaması; son olarak “Niteliksel dersler” grubunda ise Matematik, İstatistik, Yöneylem Araştırmaları, Üretim Yönetimi bulunmaktadır.

Düzce Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans programını öğrenciler 7 dönem aldıkları eğitimi 8.dönemde 4 aylık staj programı ile bitireceklerdir.  Bu sayede öğrencilerimiz staj imkanı ile çalışma hayatına atılmadan önce iş tecrübesi kazanmış olacaklardır.

Öğrenciler lisans mezunu olduğunda, Yönetim Bilişim Sistemleri Lisans mezunu olan öğrenciler "MIS (Yönetim Bilişim Sistemleri) Uzmanı"  unvanını almaktadır.

Hızla gelişen donanım ve yazılım teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaktadırlar. Bilişim sistemlerinde ve diğer web ortamlarında çözümler geliştirip yönetsel beceri kazanmaktadırlar. Lisans programını bitirenler kamu ve özel kurumların bilişim teknolojileri (BT) ve yazılım / sistem geliştirme bölümlerinde, danışmanlık şirketlerinde görev alabilirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İşletme fonksiyonları ile ilgili bütüncül bakış açısına sahip olur
2 Bilişim alanında sektör ortalamasında kavramsal bilgiye sahip olur.
3 İşletme fonksiyonlarının bilişim altyapısıyla bütünleşmesini sağlar
4 Bilgi sistemlerinin analiz edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi ve kullanım süreçleri hakkında farkındalık ve bilgi sahibi olur.
5 İşletmelerde karşılaşılan sorunların çözümü için problemi tanımlama, veri toplama, analiz etme, yorumlama, değerlendirme ve çözüm önerisi geliştirebilme becerisine sahip olur.
6 İşletmelerde kullanılan uygulamaların verimliliği için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir.
7 Algoritma mantığını kavrar ve tasarlanan algoritmayı güncel bir programlama diline dönüştürür.
8 Veri bilimi alanında temel bilgi ve kavrayışa sahip olur.
9 Bilişim alanında proje geliştirme sürecini planlama ve yönetme bilgisine sahip olur.
10 Vizyonunu sürekli öğrenme ve yenilenme üzerine temellendirir.
11 İş hayatında etik ve mesleki sorumluluk bilincine sahip olur.
12 Bilişim uygulamalarının bireysel ve toplumsal boyuttaki etkileri ile hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur.
13 Bilişim sistemleri ve işletme alanlarında yazılı ve sözlü iletişim kurarken en az bir yabancı dil kullanır.
14 İş hayatında karşılaşılacak sorunların çözümünde bireysel veya takım üyesi olarak sorumluluk alır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölüm mezunları birçok iş alanında ve devlet sektöründe aranan elemanlar olarak öne çıkmaktadırlar.
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi alanlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır:
    Bilişim Teknolojileri
    Risk Yönetimi
    Teknik/niceliksel tedarik zinciri lojistiği ve yönetimi
    Operasyon planlama ve yönetimi
 
Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencileri şu gibi pozisyonlarda kariyer yapmaya hazırlamaktadır:
    Sistem ve İş Analisti
    Sistem Geliştirme Müdürü
    Bilişim Sistemleri Proje ve Program Müdürü
    Bilişim Sistemleri Danışmanı
    Bilişim Sistemlerinden sorumlu Genel Müdür Yrd.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Yönetim Bilişim Sistemleri alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.
[] Program Yapısı
İlk iki yılda; öğrenciler dengeli olarak, organizasyon, muhasebe, ekonomi, pazarlama, operasyon yönetimi, işletmecilik, girişimcilik, istatistik, finans, karar analizleri, bilişim sistemlerinin tasarımı, kurulması ve geliştirilmesi ile ilgili, sosyal konular gibi yönetimsel dersleri; problem çözme ve programlama, nesne tabanlı programlama, bilgisayar algoritmaları, donanım, sistem yazılımı, veri modelleme ve veri tabanları, telekomünikasyon, iletişim ağları, bütünleşik bilgi sistemleri gibi bilişim teknolojileri derslerini alırlar.

Son iki yılda öğrenciler sistem tasarımı ve analizi, bilişim sistemleri yönetimi, iş programlama, veri tabanı tasarımı ve yönetimi, uzman sistemler ve karar destek sistemleri, veri madenciliği uygulamaları, veri iletişimi ve network güvenliği, yönetim bilimleri metotları, kurumsal kaynak planlama sistemleri ve elektronik ticaret, iş sistemleri geliştirme, etik ve sosyal konular, uluslararası bilişim sistemlerinin yönetimi, bilişim sistemleri güvenliği ve kontrolü gibi bütünleşik dersler alırlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Yönetim Bilişim Sistemleri bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 30'u seçmeli derslere ait olmak üzere toplamda 131 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir.  Bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.EnverBOZDEMİR
E-Mail:enverbozdemir@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
EmineORHAN
E-Mail:emineorhan@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İzzet KILINÇ
E-Mail:izzetkilinc@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Ar. Gör. Dr. MUSTAFA POLAT
E-Mail:mustafapolat@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hakan Murat ARSLAN
     muratarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. REMZİ BAŞAR
     remzibasar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gülçin ERSÖZ DEMİR
     gulcinersozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY
     aliakaytay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa YANARTAŞ
     mustafayanartas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi SAİD ALTINIŞIK
     saidaltinisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Oğuz DEMİREL
     oguzdemirel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. MUSTAFA POLAT
     mustafapolat@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Ar. Gör. Dr. MUSTAFA POLAT
     mustafapolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Fatma Betül KARA ARDAÇ
     

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tuğçe KARAYEL
     tugceaslan@duzce.edu.tr