[] Program Hakkında

İktisat Bölümünün amacı, öğrencilerine iktisadi teoriler hakkında bilgi vererek, meydana gelen iktisadi olay ve olguları anlama, yorumlama, analiz etme, inceleme yeteneği kazandırmaktır. İktisat eğitimi sonunda, kaynakların nasıl kullanılacağı, mal ve hizmetlerin nasıl üretileceği, fiyatların nasıl belirleneceği, gelir dağılımının nasıl olacağı ve ekonomik büyümenin nasıl sağlanacağı öğrenilmektedir.

İktisat eğitimi iki temel süreci içermektedir. İlki, üniversite sonrası yaşamda kullanılacak olan iktisadi ilke ve araçların öğretilmesidir. Bu kapsamda hızla değişen küresel gelişmeler karşısında ekonomik birimlerin ihtiyacı olan nitelikli işgücünün yetiştirilmesi sağlanmaktadır. İkincisi insan yaşamında daima faydalı olabilecek bağımsız ve sistemli düşünme yeteneğini geliştirmek ve öğrencilere iktisadi olarak bilimsel disiplin kazandırmaktır.
İktisat bilimi, mikroekonomi alt dalında toplumdaki birey ve firma tercihlerini ele alırken, makroekonomi alt dalında ülkeleri ve küresel ekonomiyi bütünsel olarak incelemektedir. Bu incelemeleri dünyadaki kaynakların kısıtlığı gerçeğini dikkate alarak teorik matematiksel modeller ile veriye dayalı metotlar yardımıyla yapmaktadır. İktisat bilimi kalkınma, ekonomik büyüme, gelir dağılımı, enflasyon, işsizlik, yoksulluk, eşitsizlikler, birey ve toplumların refahı, eğitim- sağlık-çevre politikaları, finansal piyasalar ve kurumlar, küresel ticaret, para ve maliye politikaları gibi konuları incelemektedir. Dolayısıyla iktisat eğitimi süresince öğrenci, teorik ve matematiksel modeller ile tarihsel bakış açısını bağdaştırarak güncel meseleleri anlamakta ve geleceğe dair bilimsel öngörüler yapabilme imkânı yakalamaktadır.
İktisat eğitimi süresince öğrencilerin alması gereken dersler yanında disiplinler arası seçmeli dersler de bulunmaktadır. Bu sayede öğrencilerimiz farklı seçimlik dersler üzerinden diğer disiplinlerle entegre eğitim alma imkanına sahip olabilmektedir. Örneğin, geleneksel iktisadi sistemlerin yanında İslam ekonomisi gibi alternatif iktisadi sistemleri de öğrenme ve tartışma olanağı bulunmaktadır. Ayrıca Düzce Üniversitesi İktisat bölümü öğrencileri, Avrupa'da anlaşmalı olduğu üniversitelerde Erasmus programı kapsamında bir veya iki dönem boyunca eğitim alma fırsatına sahiptir. Bu süreçte öğrenciler, uluslararası perspektifte bilgi ve kültür alışverişine katılarak akademik kariyerlerine katkı sağlayabilmektedirler.
Düzce Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Bölümü, emsal diğer fakülte ve bölümlerden farklı olarak mezunlarını öncelikle kamuya istihdam edilmek üzere eğitim vermeyi öncelemektedir. Yüksek başarı gösteren öğrencilerin akademik ilerlemelerine katkı sağlayacak eğitim modelleri de sunmaktadır
[] Amaç

Bölümümüz, sürekli iyileştirme prensipleri çerçevesinde, eğitim, araştırma ve hizmet yoluyla topluma değer katmaya odaklanmıştır. Bu amaçla:


Düzce Ekonomi Bölümü, çağdaş, aydın ve evrensel değerleri özümsemiş, yerel ve küresel ekonomik gelişmeleri anlayabilecek ve yön verebilecek, liderlik niteliklerine sahip bireyler yetiştirme kararlılığıyla, çağdaş uluslararası akademik standartlarda lisans programı sunar.


Öğretim elemanlarının akademik ve profesyonel gelişimlerini, ulusal/uluslararası platformlarda bilgi üretmelerini ve paylaşmalarını destekleyen bir çalışma ortamı sağlar.


Ulusal ve uluslararası her türlü kamu kuruluşu ve özel işletmeler ile işbirliği yaparak, öğrencilerinin ve Fakülte personelinin bilgi/deneyimlerini paylaşmalarını desteklemek suretiyle topluma hizmet eder.


Bölüm içinde kişisel gelişimi destekleyen, hem öğretim üyeleri hem de öğrenciler arasında çağdaş, saygın, hoşgörülü, yenilikçi, girişimci ve katılımcı bir kültürü yaşatır ve yansıtır.

[] Hedef

Düzce Üniversitesi İktisat Bölümü'nün vizyonu eğitim, öğretim, bilimsel araştırmalar ve topluma verdiği hizmetlerle Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen iktisat bölümlerinden biri olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İktisat lisans derecesi (Bachelor's Degree) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.YÇ-AYA: 1 
AYÇ-YBÖ: 6[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversitede alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


[] Programın Tanımı

İktisat bölümü öğretim planı 4 yıldan (8 dönem) oluşmaktadır. Bölüm ayrıca, öğrencilerin kamu kuruluşlarında ve özel sektörlerde kariyer planlaması yapmasını sağlayabilecek iktisat teorisi, matematiksel, ekonometrik araçlar ile analitik düşünme yeteneğini geliştiren hukuk, siyaset bilimi, iktisat tarihi gibi seçmeli derslerden oluşmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İktisadın temel kavramlarını ileri düzeyde bilir; ekonomik karar birimlerini hanehalkı, firma, devlet sacayağında soyutlaştırabilir, bunların karar mekanizmalarının farklı piyasa ve rekabet koşullarında sonuçlarını öngörebilir.
2 Ekonomilerin büyüme, istihdam, verimlilik, sürdürülebilirlik gibi hedeflerini anlayabilir; işsizlik, daralma, enflasyon, yüksek faiz ve benzeri sorunlara çözüm önerisi getirebilir.
3 Ulus ekonomilerinin, uluslararası etkileşimini, uluslararası iktisadi bir bakış açısıyla anlamlandırabilir.
4 Dünya ekonomisinin tarihsel gelişimi ve mevcut yapısı hakkında bilgi sahibidir, farklı ekonomik sistemlerin çalışma sürecini kavramıştır.
5 İktisat teorisini matematiksel, istatistiki ve ekonometrik becerilerle birleştirerek somut durumların analizinde kullanabilir, ekonomik veri toplama ve analiz yöntemlerini teknolojiden faydalanarak uygulama tecrübesine sahiptir.
6 Emek, Sermaye, Doğal Kaynak, Bilgi ve Girişimcilik gibi Üretim Faktörleri üzerinden tarım, sanayi, hizmetler gibi ekonominin farklı sektörlerini analiz edebilir, ülke ekonomilerini değerlendirebilir.
7 Türkiye ekonomisinin mevcut durumunu, tarihsel arkaplanını, makro ve mikro ölçekte güçlü ve zayıf yanlarını bilir, çözüm önerileri geliştirebilir, bu yönde birey olarak ve takım halinde teorik ve uygulamalı çalışmalar yapar.
8 İktisadın bir sosyal bilim olarak diğer bilimlerle özellikle siyaset, işletmecilik, hukuk, tarih matematik, mühendislik gibi branşlarla ilişkilerini bilir, ortak çalışma alanlarında teorik bilgisini uygulamaya yansıtabilir, ortak çalışma kültürüne sahiptir.
9 Yaşam boyu öğrenme bilincine sahiptir, aldığı eğitimi bilgisini güncel tutma ve iş hayatına katkı sağlama yönünde kullanır.
10 Kendi tarihini kültürünü bilir, farklı kültürlerle çalışma bilinci gelişmiştir, bireysel, sosyal ve kültürel haklara saygılıdır.
11 Çalışmalarında bilimsel etik değerlerine uygun davranır, önyargısız, özgür düşünme ve sorgulama yeteneğine sahiptir.
12 Verilen görevleri zamanında yerine getirme bilincine sahiptir. Bu süreçte yazılı, görsel, işitsel kaynaklardan ve bilgi-iletişim teknolojilerinden azami ölçüde istifade eder.
13 Öğrendiklerini yazılı, sözlü ve görsel olarak anlatma tecrübe ve yeteneğine sahiptir.
14 Türk dilini ve İngilizceyi düzgün ve etkili şekilde kullanabilir, mesleki okumalarını çift dille ilerletebilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Sosyal ve Davranış Bilimleri Lisans Düzeyi Akademik Ağırlıklı Yeterliler ile İktisat Lisans Programı Yeterlilik ilişkisini gösteren dosya ektedir.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

İktisat Lisans Programı mezunları, kamu sektöründe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Hazine Müsteşarlığı, Sermaye Piyasası Kurulu, Sayıştay, Devlet Planlama Teşkilatı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Borsa İstanbul gibi saygın kamu kuruluşlarının yanı sıra bakanlıklarda merkez ve taşra teşkilatının birçok kademesinde müfettiş, denetmen, uzman, memur ve benzeri ünvanlarla istihdam edilebilmektedir. Özel sektörde, bankacılık, finans, sigorta, muhasebe, denetim, proje yönetimi, marka yönetimi, insan kaynakları, enerji, sağlık, ulaştırma, haberleşme gibi alanlarda şirketlerde iş bulabilecekler ayrıca aldıkları iktisat eğitimini girişimci bir ruhla birleştirerek kendi iş projelerini hayata geçirebileceklerdir. Ek olarak ilgili alanlarda yurtiçi veya yurtdışında daha üst düzeyde akademik çalışma yaparak akademik yönde ilerleyebileceklerdir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, İktisat alanında yüksek lisans programlarına başvurabilirler.

 

YÇ-AYA: 2 
AYÇ-YBÖ: 7[] Program Yapısı

İktisat lisans programı, birinci öğretim 4 yıllık bir lisans programıdır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Değerlendirme Sistemi

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde (syllabus) belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir ve bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

Notlandırma Esasları ve Başarı Koşulları

Üniversitemizin lisans öğrencilerine uygulanan yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir.

Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği : 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir. Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış  öğrencilerden AGNO'su 2.50 olan öğrenciler başarılı sayılır.
[] Mezuniyet Koşulları

Öğrencilerin mezuniyet durumunu sağlamaları için Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin Mezuniyet ve Dereceye Giren Öğrenciler başlıklı 36. Maddesi'nde belirtilen şartları sağlamış olmaları gerekmektedir.

 

İktisat bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 40’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 150’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. İktisat bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.[] Eğitim Türü

Tam zamanlı, Örgün, Birinci Öğretim [] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.NedimSÖZBİR
E-Mail:nedimsozbir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ
E-Mail:ayfergedikli@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Ayfer GEDİKLİ
     ayfergedikli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şerif CANBAY
     serifcanbay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi HANDE ÇALIŞKAN TERZİOĞLU
     

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Nilay KOYUNCU YEMENİCİ
     nilayyemenici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. HASAN HARMANCI
     hasanharmanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. HASAN UMUTLU
     hasanumutlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Alper ATALAR
     alperatalar@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Öğr. Gör. HASAN HARMANCI
     hasanharmanci@duzce.edu.tr