[] Program Hakkında

Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik tezli yüksek lisans programı her geçen popülaritesi artan ve sigortacılık ve sosyal güvenlik alanlarına uzman ve yetişmiş eleman istihdamını amaçlayan bir programdır.

[] Amaç
[] Hedef
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayanlar, Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik tezli yüksek lisans diplomasını almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında  sigortacılık ve sosyal güvenlik alanları ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olma becerisi
2 Bilim, teknoloji ve çağdaş konular hakkındaki gelişmeleri izleyerek kendini ve tüm çalışanları geliştirme becerisi
3 Sosyal güvenliğin temel fonksiyonları ve mevzuatına hakim
4 Disiplinler arası düşünebilme becerisi geliştirmek
5 Sigorta faaliyetlerini tüm alt dalları ile kavrama ve uygulama yeteneği kazanma
6 Ulusal ve uluslararası sigorta ve sosyal güvenlik konularına hakim olma
7 Yöneticilik ve girişimcilik vasıflarını kazanmak ve başarı ile uygulamak
8 Sigorta ve benzeri hizmetleri etkin bir şekilde pazarlayabilme
9 Araştırma ve veri toplama yeteneği kazanma
10 İnsan ilişkilerinin önemini kavrama ve takım çalışmasına yatkınlık kazanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar gerek kamu kurumlarında KPSS puanı ile çalışabilirler ve gerekse özel sektörde bankalarda veya sigortacılık kurumlarında çalışabilirler, ayrıca mezunlar kendi iş yerlerini kurarak bağımsız olarak da çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Program dahilinde tamamlanması gereken krediyi tamamlamış olmak, seminer ve tez çalışmasından başarılı olmak.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI
     emelistar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KÜLÜNK
     ibrahimkulunk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Okan BÜTÜNER
     okanbutuner@duzce.edu.tr