[] Program Hakkında

2018 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Tarih Anabilim dalı Doktora Programında; Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda Tarih Bölümü, tarih boyunca toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiş oldukları gelişmeleri, dünya uygarlığına yapmış oldukları katkıları öğretmeyi amaçlamakta ve ilgili alanlarda akademik düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü, programında Düzce ve Karadeniz bölgesinin kültürel mirasına dair derslere de yer vererek mahalli tarih araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölümde 2 Profesör, 3 Doçent, 6 Dr. Öğretim Üyesi ve 2 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

[] Amaç

Tarih Bölümü'nün amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, kendine güvenen, yaratıcı düşünce sahibi, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Türkiye tarihini, insanlık tarihi ve dünya tarihi çerçevesinde daha iyi anlamalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. 

[] Hedef

Tarihin ilgili anabilim dallarında uzmanlaşma olanağı sağlamak, eleştirel düşünceye sahip, evrensel ölçekte araştırma yapabilen ve projeler üretebilen tarihçiler yetiştirmek. Ulusal ve evrensel kültür varlıklarını, bilimsel yöntemlerle araştırmak, aktarmak ve koruma bilincini yaygınlaştırmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Tarih Doktoru

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
[] Kayıt Kabul Şartları

Doktoraya öğrenci kabulünde; ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifa​de edilen bilim sınavı sonucu %25, yüksek lisans not ortalaması %5, mülakat değerlendirme sonucu %20, YDS ve Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonucu da %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir

Adayların, a) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55’den, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70’den az olmamak şartıyla Enstitü Kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla karara bağlanan standart puanı almış olmaları gerekir.

b) YDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
[] Programın Tanımı

Eskiçağ Tarihi,

Ortaçağ Tarihi,

Yeniçağ Tarihi,

Yakınçağ Tarihi,

Genel Türk Tarihi,

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
olmak üzere altı anabilim dalından oluşmaktadır.

Tarih doktora programının amacı, bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Geçmişten günümüze Dünya'da ve Türkiye'de tarih yazımı ve ekoller hakkında bilgi edinir, yeni ekolleri tanır ve tarihe etkilerini değerlendirir.
2 Tarihsel problemleri tanımlayabilme becerisini geliştirerek tarihi olayları her yönüyle kavrar ve derinlemesine nüfuz eder.
3 Güncel olaylar ve süreçlerle geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisine sahip olur. Yerel ve Sözlü tarih araştırmaları vasıtasıyla tekil olanla evrensel olan arasında ilişki kurma yeteneği kazanır.
4 Tarihsel metinleri çözümleyebilme, eleştirme ve tahlil etme yeteneğine sahip olur ve konunun kaynaklarına vakıf olarak özet çıkarma, transkripsiyon yapma, rapor etme ve bilimsel toplantılarda tebliğ vb. şeklinde sunma becerisi kazanır.
5 Tarihsel problemlere akademik/objektif yaklaşabilme becerisi kazanarak muhakeme yapma ve analitik düşünme yeteneği gelişir.
6 Eskiçağ, İslam Tarihi, İslamiyet'ten önceki ve sonraki Türk Tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi, Avrupa ve Dünya Tarihi gibi tarihin bütün dönemlerine dair temel düzeyde bilgi edinir, temel problemleri öğrenir ve bu dönemleri kendi içinde kıyaslayabilir.
7 Tarih alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
8 Osmanlı, Avrupa ve Dünya Tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak yorumlama, karşılaştırma ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
9 Kütüphane ve arşiv kullanma alışkanlığı ve yeteneği kazanarak bir konuda araştırma yapmanın yöntemlerini öğrenerek bunlardan yaşamın diğer alanlarında da yararlanabilir
10 Belirli dönemlerin belgelerini çalışmak için gerekli olan spesifik araçları, tarihi metinleri (paleografi, epigrafi gibi), yazıtları ve kitabeleri çözümleyebilir, çeşitli dillerdeki kaynak metinleri kullanım bilgi ve becerisi kazanır.
11 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izler ve kendini geliştirir; bilimsel ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olur.
12 Bibliyografik repertuarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi kazanır. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak tarih alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma yeteneğine sahip olur.
13 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini ve eleştirilerini yapıcı bir biçimde sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme güvenini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
1 Uzmanlık alanının gerektirdiği metodolojik alt yapının yanı sıra bağımsız bir araştırmacı olarak araştırma sürecini tasarlama, uygulama ve sonuçlandırma becerisine sahip olmak.
2 Alanındaki güncel gelişmelere sistematik olarak yaklaşabilmek ve araştırma yöntemlerinde üst düzey beceri elde etmek.
3 Alanındaki mevcut çalışmaları eleştirel bir bakış açısıyla analiz etmek ve disiplinler arası etkileşimden faydalanarak bilime yenilik getirecek özgün sonuçlara ulaşmak.
4 Tarihsel terminoloji ve tekniklerden de faydalanarak Türkçeyi etkin ve doğru bir biçimde kullanma becerisi edinmek; bilimsel ve eleştirel düzeyde okuma yapmak ve sözlü olarak kendini ifade etmek amacıyla en az bir yabancı dil bilgisine sahip olmak.
5 Etik sorumluluk bilinci farkındalığı ile araştırma sonuçlarını yazılı ve sözlü olarak akademik çevreler ile paylaşarak tarih biliminin gelişimine katkı sağlamak.
6 Araştırması sonucu elde ettiği özgün verileri sunma ve savunma hususundaki yetkinliğini geliştirmek amacıyla en az bir bilimsel toplantıya konuşmacı olarak iştirak etmek ve/veya uzmanlık alanı ile ilgili hazırladığı bir bilimsel makaleyi ulusal ya da uluslararası bir hakemli dergide yayınlamak.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
[] Mezuniyet Koşulları
[] Eğitim Türü

örgün eğitim

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
E-Mail:mehmetseker@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
E-Mail:aliertugrul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
     aliertugrul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. METİN KILIÇ
     metinkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sabit DOKUYAN
     sabitdokuyan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer AKBAŞ
     zaferakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Alev ERKİLET
     aleverkilet@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gökmen KILIÇOĞLU
     gokmenkilicoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR
     ismailyasayanlar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Hüsrev ÇELİK
     ahmetcelik@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Furkan KÜLÜNK
     furkankulunk@duzce.edu.tr