[] Program Hakkında
Heykel Anasanat Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı ilk öğrencilerini 2017-2018 Bahar Döneminde, almıştır. Kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan programı, günümüz getirisi olan birçok teknolojik gelişmeyi de odağına taşıyarak; öğrencilerin geleneksel bir alt yapı edinmelerinin yanı sıra, teknolojik potansiyellere hakim olmalarını da hedefler. Aynı zamanda öğrencilerin kuramsal birikimlerini arttırmayı da hedef edinerek bu doğrultuda sentez yaratabilecekleri bir atmosfer sağlar. Anasanat Dalımızda 1 profesör, 2 Doçent, 1 Dr. Öğr. Gör olmak üzere toplam 4 öğretim elemanı bulunmaktadır. Anasanat dalımızdan mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında, heykeltraş, sanat danışmanı, müze sorumlusu, galeri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden bienal, trienal, sanat fuarlarında profesyonel olarak da yer alabilirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir.
[] Amaç
Heykel alanında akademik olarak uluslararası ve ulusal olarak birçok üniversitede çalışmalar,  araştırmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Sanat tasarım alanları ve onun önemli bir dalı olan heykel sanatı, dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir alandır. Sosyal, kültürel, teknolojik gelişmeler sanat tasarım alanları ve heykel disiplini tarafından yakından ve sürekli takip edilir ve genel olarak çoğu kez öznesi durumundadır. Bu anlamdaHeykel sanatı,  akademik çalışmalardaki yaklaşımları ve teknoloji alanlarındakigelişmeleri hem uygulamalarında kullanır hem de bu yaklaşımların yarattığı dünya ve algılama biçimleriyle yakından ilgilenir. Bu açılardan değerlendirildiğinde sanat ve tasarım alanlarında Heykel Bölümü önemli bir etken olarak yer almaktadır.  
[] Hedef

Heykel alanında akademik olarak uluslararası ve ulusal olarak birçok üniversitede çalışmalar,  araştırmalar ve uygulamalar yapılmaktadır. Sanat tasarım alanları ve onun önemli bir dalı olan heykel sanatı, dinamik ve sürekli kendini yenileyen bir alandır. Sosyal, kültürel, teknolojik gelişmeler sanat tasarım alanları ve heykel disiplini tarafından yakından ve sürekli takip edilir ve genel olarak çoğu kez öznesi durumundadır. Bu anlamdaHeykel sanatı,  akademik çalışmalardaki yaklaşımları ve teknoloji alanlarındakigelişmeleri hem uygulamalarında kullanır hem de bu yaklaşımların yarattığı dünya ve algılama biçimleriyle yakından ilgilenir. Bu açılardan değerlendirildiğinde sanat ve tasarım alanlarında Heykel Bölümü önemli bir etken olarak yer almaktadır.  
In the field of sculpture, studies, researches and practices are carried out in many universities internationally and nationally. The fields of art design and its important branch of sculpture are dynamic and constantly renewing areas. Social, cultural and technological developments are closely and continuously followed by the art design fields and the discipline of sculpture. In this sense, the art of humor uses both the approaches in the academic studies and the developments in the fields of technology both in its applications and is closely interested in the world and perception forms created by these approaches. In this respect, the Department of Sculpture is an important factor in the fields of art and design.
In the field of sculpture, studies, researches and practices are carried out in many universities internationally and nationally. The fields of art design and its important branch of sculpture are dynamic and constantly renewing areas. Social, cultural and technological developments are closely and continuously followed by the art design fields and the discipline of sculpture. In this sense, the art of humor uses both the approaches in the academic studies and the developments in the fields of technology both in its applications and is closely interested in the world and perception forms created by these approaches. In this respect, the Department of Sculpture is an important factor in the fields of art and design.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Heykel alanında Yüksek Lisans derecesi
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümleri doğrultusunda Anasanat Dalı Başkanlığının ön gördüğü kriterler aranmaktadır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Devlet Üniversitesinde (DÜ) öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması
Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.


Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.v
[] Programın Tanımı
 Tezli Yüksek Lisans Programı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde sanat kültürü ve estetik bilgisini her durumda kullanabilecek düzeyde bilir.
2 Sanat ve heykel sanatıyla ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izler.
3 Edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda, özgün çalışmalarında kuram ve uygulama ilişkisi kurar.
4 Heykel sanatıyla ilişkili diğer disiplinleri ileri düzeyde tanır.
5 Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, heykel sanatıyla ilgili bilgi ve kültürü, yöntem ve teknikleri geliştirir ve derinleştir.
6 Yaratıcılığın ve üst düzeyde becerilerin sergilendiği bir sanat eserini tek başına üretir.
7 Sanat çevresi içinde hedeflerini ortaya koyarak kendine özgü, kişisel bir üslup oluşturur.
8 Heykel sanatıyla ilgili bilgi, yöntem ve teknikleri diğer disiplinlerle ilişkilendirir.
9 Üst düzey beceri gerektiren sanat eserini yorumlar.
10 Alanıyla ilgili bilgi ve becerilerini sürekli olarak geliştirir.
11 Alanındaki araştırmaları ve gelişmeleri izleyerek proje ve etkinlikler geliştirir, toplumla paylaşır.
12 Sanatsal çalışmalarla ilgili eleştiri ve yorum yaparak görüşlerini paylaşır.
13 Demokrasiye ve insan haklarına, toplumsal, bilimsel, kültürel değerlere ve mesleki etik ilkelere uygun davranır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Heykel yüksek lisans programından mezun olan öğrenciler özel kuruluşlar ve kamu kuruluşlarında heykeltıraş, sanat danışmanı, müze sorumlusu, galeri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden bienal, trienal, sanat fuarlarında profesyonel olarak da yer alabilirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir. 
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler, sanatta yeterlik programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırmalarda Düzce Üniversitesi "Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır. 


Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir: Başarı Puanı            Harf Notu                 Katsayı                 Başarı Derecesi
 90-100                     AA                            4.00                      Pekiyi
 85-89                      BA                             3.50                      İyi-Pekiyi
 80-84                      BB                             3.25                      İyi 
 70-79                      CB                             3.00                      Orta-İyi
 60-69                      CC                             2.50                      Orta 
 55-59                      DC                             2.25                      Geçer-Orta 
 50-54                      DD                             2.00                      Geçer 
 40-49                      FD                             1.50                      Geçmez
 39 ve aşağısı             FF                              0                          Geçmez 
         
                               EKS                            0/Eksik
                               DVZ                            0/Devamsız 
                               MEKS                          0/Mazeretli eksik 
                               MUAF                          0/yeterli

 Ortalamava Katılmavan Notlar
 YT                                                          Yeterli 
 YZ                                                          Yetersiz 
[] Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları, sanat çalışmasını ve savunma sınavını başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İlker YARDIMCI
E-Mail:ilkeryardimci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. İlker YARDIMCI
     ilkeryardimci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ferhat Kamil SATICI
     ferhatkamilsatici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Evren SELÇUK
     evrenselcuk@duzce.edu.tr