[] Program Hakkında

2017 yılında kurulan Güzel Sanatlar Enstitüsü, Resim Anasanat Dalı Yüksek Lisans Programına ilk öğrencilerini 2017-2018 Bahar Döneminde almaya başlamıştır. Kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan bu program, sanatsal üretimleri ve bu konudaki düşünsel birikimi, lisansüstü düzeyde ele almayı amaçlamaktadır. Dünya sanatının hem üretimsel hem de kuramsal gelişimlerine ve yeniliklerine açık, sanatsal önerilerin ortaya konmasına katkıda bulunmayı amaçlayan enstitüde derslere paralel olarak seminerler, sergiler ve konferanslar düzenlenmektedir. Enstitünün çağın niteliklerine sahip akademik yapılanması, uluslararası vizyona sahip bir mezun profili çizmeyi amaçlamaktadır.    

Düzce, birçok kültürü içinde barındıran kozmopolit yapıya sahip bir şehir olarak, endüstriyle iç içe geçmiş bir doğaya sahiptir. Yarattığı bu algı, çağımızın gündemiyle olan yakınlığı dolayısıyla Enstitümüzün sanatsal araştırma ortamında önemli bir role sahiptir. Bunun yanı sıra büyük şehirlere olan yakınlığının yanında şehir hayatından izole yapısıyla da öğrencilere geniş bir hareket alanı sunar. 


[] Amaç

Resim Bölümünün öğrencilerin tartışabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan özgür ortamı, toplumsal ve kültürel olayların farkında,  sanatın gündemini takip eden, özgün yapıtlar üreten, yeniliklere açık, çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.  [] Hedef

Lisans döneminde kazanılan birikimin, hem kuramsal hem de uygulama alanında, lisansüstü bir düzeye taşınması ve özgün bir yaklaşımla projelere dönüştürülmesi.  Çağdaş sanat ortamında günümüz meselelerini konuşan çalışmalar üretilmesi.  


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Resim alanında Yüksek Lisans Derecesi


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


[] Kayıt Kabul Şartları

Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ hükümleri doğrultusunda Anasanat Dalı Başkanlığının ön gördüğü kriterler aranmaktadır.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı Avrupa Kredi Transfer Sistemine (AKTS) göre 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

 

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Devlet Üniversitesinde (DÜ) öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması


Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliğinden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.


Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


[] Programın Tanımı

2 Yıllık Yüksek Lisans Programı


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans döneminde kazanılan birikim, uygulama ve projelerle daha somut verilere dönüşür.
2 Sanat tartışmaları lisansüstü düzeyde yapılır.
3 Sanatta modern ve çağdaş yönelimler biçim, teknik ve estetik özellikleriyle ele alınarak incelenir.
4 Sanattaki değişimler ve bunların Türkiye sanat ortamına yansımaları anlaşılır.
5 Sanatta biçimlendirmenin tarihsel kökleriyle, günümüz sanatındaki görsel yapılanmalarının ilişkileri kavranır.
6 Güncel sanat dinamikleri ve bu alanda yapılan tartışmaları incelenir ve okumalar yapılır.
7 Sanat yapıtının eleştiri mantığını farklı dönem koşullarına göre teknik, estetik, sosyo-ekonomik, siyasal bağlamda ortaya koyar, eleştirel bakış açısı oluşturur.
8 Mekana özgü projeler gerçekleştirilir.
9 Ders dönemi ve tez çalışmasında kendi özgün yaklaşımlarıyla yapıt üretir.
10 Tez önerisi hazırlama ve alana yönelik birikimleri doğrultusunda tez yapabilme becerisini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Resim  Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Resim Bölümü'nden mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında, ressam, sanat danışmanı, müze sorumlusu, galeri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden bienal, trienal, sanat fuarlarında profesyonel olarak da yer alabilirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir.   


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisansüstü programdan mezun olan öğrenciler, sanatta yeterlik programında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


[] Program Yapısı

Tezli yüksek lisans programının süresi bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır

  
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırmalarda Düzce Üniversitesi "Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır. 


Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir: Başarı Puanı            Harf Notu                 Katsayı                 Başarı Derecesi

 90-100                     AA                            4.00                      Pekiyi
 85-89                      BA                             3.50                      İyi-Pekiyi
 80-84                      BB                             3.25                      İyi 
 70-79                      CB                             3.00                      Orta-İyi
 60-69                      CC                             2.50                      Orta 
 55-59                      DC                             2.25                      Geçer-Orta 
 50-54                      DD                             2.00                      Geçer 
 40-49                      FD                             1.50                      Geçmez
 39 ve aşağısı             FF                              0                          Geçmez 
         
                               EKS                            0/Eksik
                               DVZ                            0/Devamsız 
                               MEKS                          0/Mazeretli eksik 
                               MUAF                          0/yeterli

 Ortalamava Katılmavan Notlar
 YT                                                          Yeterli 
 YZ                                                          Yetersiz 

[] Mezuniyet Koşulları

Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır.

Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik on dört ders, uygulamalar ile tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalar olmak üzere en az 300 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

 

Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmasını açıklayan ve belgeleyen metni Senato tarafından kabul edilen yazım kurallarına uygun biçimde yazarak, tez, sergi, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını jüri önünde sözlü olarak savunur. Bütün zorunlu dersleri ve uygulamaları, sanat çalışmasını ve savunma sınavını başarı ile tamamlamış olanlar mezun olmaya hak kazanırlar.


[] Eğitim Türü

4 Yıllık Tezli Yüksek Lisans


[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
E-Mail:mehmetors@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
     mehmetors@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine Yıldız DOYRAN
     eyildizdoyran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR
     ferhatozgur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Burcu GÜNAY
     burcugunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN
     lutfiozden@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Seniha ÜNAY SELÇUK
     senihaunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Burhan YILMAZ
     burhanyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER
     zeynepgurler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Özkan IŞIK
     ozkanisik@duzce.edu.tr