[] Program Hakkında

Temel İslam Bilimleri bölümü, alanla ilgili temel bilgi birikimine sahip olmayı, kendilerini ve toplumu geliştirebilecek yüksek verim ve kalite bilincini elde etmeyi hedefleyen bireylere yüksek lisans eğitim imkânı sağlamaktadır. Programda yüksek lisans tez çalışmasına yönelik dersler verilmekte olup programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Temel İslam Bilimleri (Tezli Yüksek Lisans) diploması verilir. 


    
[] Amaç

Programının ana amacı Temel İslam Bilimleri alanında donanımlı uzmanlar yetiştirmektir. Program ihtiva ettiği bilim dalları itibariyle lisansüstü düzeyde akademik zihniyetin gelişmesine, yetişmiş eleman sayısının artmasına ve sağlıklı dini bilginin üretilip toplumla paylaşılmasına yardımcı olacaktır. İslam dininin doğru ve bilimsel temellere dayalı olarak incelenmesi, doğal olarak bu dinin en temel kaynakları olan Kur’an-ı Kerim, Hadis-i şerifler ve dini metinlerin doğru bir şekilde anlaşılması ve yorumlanması programın diğer amaçları arasındadır.


[] Hedef

Temel İslami kaynakları okuyup anlama, bu kaynaklardaki bilgileri doğru ve sağlıklı şekilde değerlendirme, elde edilen bilgileri yazılı ve sözlü tarzda sistematik şekilde ifade edebilme ve güncel ihtiyaçlar doğrultusunda bunları kullanabilme becerisi kazandırmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarı ile tamamlayan öğrenciler “Temel İslam Bilimleri Tezli Yüksek Lisans” derecesi almaya hak kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

• Lisans diplomasına sahip olmak

• İlahiyat veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak

• ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 55 puana sahip olmak

• Lisans mezuniyet not ortalamasının 4 üzerinden en az 2 veya muadil bir puana sahip olmak  

•Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yapılacak olan bilim ve sözlü sınavlarından geçer not (60) almak

• Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

• Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programın 1 zorunlu, 1 Seminer ve 35 seçmeli olmak üzere Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil toplam 42 dersi bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için en az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilecektir.


[] Programın Tanımı

Program; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktadır. Mezunlar ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Din olgusunun, insan ve toplum yapısının oluşmasına, değişmesine ve gelişmesine etkilerini sonuçları ile birlikte açıklayabilecek bilgileri kazandırmak.
2 Din, insan ve toplumun birbiri ile ilişkili kavramlar olduğunu, bilimsel yaklaşımla açıklayabilecek bilgi birikimini kazandırmak.
3 İslam dünyasında doğan ve gelişen dini, felsefi, kültürel kurumlar ile buralarda yetişen ilim adamları ve eserleri hakkında bilgiler kazandırmak.
4 Bilimsel araştırma yöntem ve teknikleri hakkında yeterli düzeyde donanıma sahip olmasını sağlamak.
5 Alanı ile ilgili temel sorunları tanıma ve bunlarla ilgili çözüm yolları üreten kaynaklara ulaşabilme ve kullanabilme becerisini kazandırmak
6 Bilimsel nitelikli bir çalışmayı planlama, gerçekleştirme ve sonuçlandırma becerisi kazandırmak.
7 İslam bilim ve kültür mirasının anlaşılması, yorumlanması, geliştirilmesi ve geleceğe aktarılmasına katkıda bulunabilecek bilim insanları yetiştirmek.
8 Alanıyla ilgili güncel ve klasik literatürü tanıma, okuyup anlayabilme becerisi kazandırmak.
9 Alanına ait tarihsel gelişimi ve aşamaları kavramasını sağlamak.
10 Alanıyla ilgili bilgilerin doğruluğunu tespit etme ve kaynak değerini araştırabilme becerisi kazandırma.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar ilahiyat fakültelerinin ilgili anabilim dallarına öğretim üyesi olarak atanabildikleri, ilk ve orta öğretim eğitim-öğretim kurumlarında görev yapabildikleri gibi Diyanet İşleri Başkanlığı’nda müftülük ve eş değer statüye sahip pozisyonlarda da görev alabilmektedirler.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarıyla tamamlayan adaylar, ALES sınavından geçerli not almaları ve dil şartını sağlamaları koşuluyla ilgili alanlarda doktora programlarında öğrenimlerine devam edebilmektedirler.
[] Program Yapısı

• Programın 1 zorunlu, 1 Seminer ve 35 seçmeli olmak üzere Yüksek Lisans Tezi ve Uzmanlık Alan Dersleri dahil toplam 42 dersi bulunmaktadır. Öğrencilerin programdan mezun olabilmek için en az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.

• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin Eğitim-Öğretim ve Sınavlara İlişkin Esaslar bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları
Zorunlu ders kredilerini tamamlamak ve tez savunmasında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla, yüksek lisans tezinin enstitü kurulu tarafından belirlenen şekilde enstitüye teslim eden öğrencilere Yüksek Lisans diploması verilir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR
     mfbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
     ismailkaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Musa KAVAL
     musakaval@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Rifat USLU
     rifatuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Furat AKDEMİR
     furatakdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
     suaterdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN
     ziyaettincosan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜNAYDIN
     fatmagunaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatma AKDOKUR AKTAŞ
     fatmaakdokur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
     huseyingulec@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa TEMEL
     ahmetvefatemel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Arş. Gör. Necmettin Salih EKİZ
     necmettinsalihekiz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Zühal YILDIZ
     zuhalkarakaya@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Ebru BARIŞ
     ebrubaris@duzce.edu.tr