[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Sosyal Hizmet bölümü 2009 yılında Sağlık Yüksekokuluna bağlı olarak kurulmuştur. Bölümün amacı, ülkenin temel sosyal yapısı, sorunları ve sosyal hizmet metodolojisi hakkında bilgi ve beceriye sahip, sosyal politika ve planlamaya katılacak, çeşitli düzeylerdeki (kamu, yerel, sivil toplum örgütleri) sosyal hizmetlerde planlayıcı, örgütleyici, yönetici, araştırmacı ve uygulayıcı olarak görev yapacak sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir. Bölümde lisans programı yürütülmektedir.Eğitim dili Türkçe'dir.Müfredat programında kuramsal ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Kuramsal dersler konferans, grup tartışmaları, rol oynama, örnek vaka analizleri gibi çağdaş yöntemlerle verilmektedir. Uygulamalı derslerde ise, öğrencilerin öğrendikleri kuramsal bilgileri uygulamaya aktararak mesleki beceri ve davranış kazanmaları sağlanır. Sosyal hizmet mesleğinin yöntemleri olan sosyal kişisel çalışma, sosyal grup çalışması, toplumla çalışma ve sosyal hizmet yönetimi yöntemlerinde, öğrenciler Düzce içi ve dışında, ayrıca yurt dışında çeşitli sosyal hizmet kurumlarına yerleştirilerek, eğitsel yöneticilerin denetimi altında uygulama yaparlar. Uygulamalı araştırma dersleri ise küçük gruplar halinde bir eğitsel yöneticinin denetiminde yapılır ve öğrenciler sosyal sorunlar ve sosyal hizmetler konularında bilimsel bilgi üretme deneyimi kazanırlar.

Amaç
Sosyal hizmet mesleğini profesyonel bir biçimde icra eden; bireyin, ailelerin, grupların ve toplumun sorunlarının farkında olan ve çözüm üretebilen sosyal çalışmacılar yetiştirmektir.

Hedef
Ulusal ve uluslararası sosyal hizmet alanında tercih edilen, bilgili ve becerili sosyal çalışmacılar yetiştiren bir okul olmaktır.

[] Amaç
Düzce Üniversitesi; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı; milli, manevi ve toplumsal etik değerleri özümsemiş; çağdaş ve demokratik bir üniversite olarak; erdemli bilim, meslek, sanat insanları ve liderler yetiştiren; bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde işbirlikleri kuran; Düzce ili ve çevresinin sürdürülebilir kalkınmasına öncülük eden; yenilikçi, girişimci, evrensel bilgi ve değer üreten bir üniversitedir.
[] Hedef
Ürettiği evrensel değerlerle, çevre ve sağlık teknolojileri alanında öncü, proje işbirlikleri ile de bölgesel bir lider olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Sosyal Hizmet lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Sosyal refahı geliştirici, koruyucu, tedavi ve rehabilite edici bakımı sunabilen, kanıt temelli uygulamaları ilke edinen sosyal çalışmacılar yetiştirmektir. Sosyal hizmeti uygulayıcı ve geliştirici niteliğe sahip yetkin birer sosyal çalışmacı olarak bu programdan mezun olacak öğrencilere “Sosyal Çalışmacı Lisans Diploması” verilir. Programı tamamlayarak diploma almış  mezunlarımız; kamu ve özel sektörde, sosyal hizmetlerinin yürütüldüğü Sosyal Hizmetler ve huzurevleri, yaşlı bakım evleri, hastaneler, çocuk yetiştirme yurtları, toplum merkezi gibi kurumlarda istihdam edilebilirler. Program mezunlarının ilgili mevzuat doğrultusunda ales ve yds sınavına girerek yüksek lisans tamamlama olanakları da bulunmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Profesyonel sosyal hizmet uzmanı kimliği geliştirme
2 Sosyal hizmetin etik ilke ve değerlerini mesleki uygulamalara rehberlik edecek şekilde aktarma
3 Yaratıcı ve eleştirel düşünme becerileri temelinde mesleki kararları oluşturma
4 Profesyonel uygulamada farklılık ve çeşitliliği gözetme
4 Profesyonel uygulamalarını insan hakları, sosyal ve ekonomik adalet kavramları temelinde ele alma ve bu kavramları geliştirme
5 Profesyonel uygulamalarını insan hakları, sosyal ve ekonomik adalet kavramları temelinde ele alma ve bu kavramları geliştirme
6 Araştırma temelli uygulama ve uygulama temelli araştırma yapma
7 İnsan ve sosyal çevresi arasındaki ilişkiyi anlama ve mesleki çalışmalarına aktarma
8 Sosyal politika ve politika uygulaması çerçevesinde sosyal ve ekonomik refahı geliştirme
9 Uygulamayı biçimlendiren sosyo-kültürel çevreye sosyal hizmet odağında müdahalede bulunma
10 Birey, aile, grup, örgüt ve toplum düzeyinde mesleki müdahaleleri planlama ve gerçekleştirme
11 Sosyal hizmet alanlarında toplumun ve dünyanın gündemindeki kuramsal tartışma ve uygulamaları izleme ve değerlendirme
12 Her düzeyde, sosyal hizmet uygulamasına rehberlik eden kavramsal çerçeve ve bakış açılarını, kuramsal yaklaşımları ve modelleri kullanma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu bölümden mezun olanlar sosyal çalışmacı ünvanıyla çeşitli özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilmektedir.
Mezunların çalışabileceği alanlar;

Aile ve Sosyal Politikalr Bakanlığı
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlükleri
Kreş ve gündüz bakımevleri
0-12 Yaş çocuk Yuvaları
Sevgi Evleri
12-18 Yaş Kız ve Erkek Yetiştirme Yurtları
Ergen Danışma Merkezleri
Koruyucu Aile Hizmetleri
Aile Danışma Merkezi
Yaşlı Huzurevleri
Özürlü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri
Özel Eğitim Kuruluşları
Spastik Çocuklar Merkezi
Toplum Merkezleri
Sosyal Yardım Birimleri
Sağlık Bakanlığı
Hasta Hakları Birimleri
Devlet, üniversite Hastaneleri ve Özel Hastaneler
Branş ve İhtisas Hastaneleri (Onkoloji, Sanatoryum, Çocuk, Doğumevleri, Zührevi Hastalıklar, Psikiyatri)
Ana-Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Merkezleri
Üniversite Mediko-Sosyal Merkezleri
Kredi ve Yurtlar Kurumu
Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik Merkezleri
Adalet Bakanlığı
Cezaevleri
Islahevleri
Çocuk Mahkemeleri
Aile Mahkemeleri
Sokak Çocukları Merkezleri
Devlet Planlama Teşkilatı
Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümleri
Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
Türkiye İş Kurumu
Sosyal Güvenlik Kurumu
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları
Çeşitli kuruluşların halkla ilişkiler birimleri
Kamu ve özel sanayi kuruluşları
Yerel yönetimler
Sivil toplum örgütleri

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan lisans öğrencileri,lisansüstü programlara öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Sosyal hizmet bölümünün temel hedefi; insanı hedef alan, insanla çalışan, bireylerin grup ve toplumların hayatlarını etkileyen uygulamalar yapan bir alanda sosyal hizmetler sunan mezunlar yetiştirmektir. Sosyal Hizmet Bölümü, iç ve dış etkinliklerini ve görevlerini, çizdiği vizyon çerçevesinde bağlı olduğu dekanlık ve üst kuruluş olarak rektörlük üzerinden yürütür. Sosyal Hizmet Bölümü, öğrencilerini sosyal hizmetlerin verildiği birçok alanda istihdam edilecek şekilde yetiştirir. Sosyal Hizmet Bölümünün etkileştiği ve etkileşmesinin istendiği paydaşlar Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı başta olmak üzere, Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Kamu ve Özel Huzurevleri/bakımevleri/rehabilitasyon Merkezleri, Üniversiteler, Sağlık Yüksek Okulları, Araştırma Kurumları, Mezunlar, Birey ve Aileler şeklinde özetlenebilir. Bölümümüz sahip olduğu eğitim ve araştırmacı öğretim üyesi kadrosu ile öğrencilerine en iyi şekilde eğitim vermeye çalışmaktadır. Öğrencilerimiz öğretim elemanlarımız sorumluğunda toplum merkezi, rehabilitasyon merkezleri, hastaneler, AFAD gibi kurumlarda uygulama yaparak, sosyal hizmetler ile ilgili becerilerini geliştirmektedirler. Ayrıca uygulama yaptıkları sahalarda sosyal içerikli projeler geliştirerek bölüm ve toplum arasındaki iletişimi olumlu yönde geliştirmektedirler. Bölümde verilen dersler sosyal hizmet ile ilgili bilgi ve mesleki beceri kazandıran alan dersleri ile Tarih, Türkçe, İngilizce, Bilişim ve İletişim teknolojileri vb. derslerden oluşmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Sosyal hizmet bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı 42'si seçmeli derslere ait olmak üzere toplamda 163'tür, AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Sosyal Hizmet bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

 

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ŞerifDEMİR
E-Mail:serifdemir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ORUÇ
E-Mail:denizoruc@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Deniz ORUÇ
E-Mail:denizoruc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Deniz ORUÇ
     denizoruc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Eda BEYDİLİ GÜRBÜZ
     edagurbuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ülkü AKÇA ÜŞENTİ
     ulkuusenti@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Çetin YILMAZ
     cetin.yilmaz@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Deniz ORUÇ
     denizoruc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Hatice Kübra DOĞANCI
     kubrasimsek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Buşra Bahar ÇOKYAMAN
     busrabaharataoglu@duzce.edu.tr