[] Program Hakkında
​10 Ekim 1996'da 96/8655 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Düzce Sağlık Meslek Lisesi, Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu'na dönüşerek Abant İzzet Baysal Üniversitesi'ne bağlanmıştır. 2006'da Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu olmuştur.

12 Aralık 2016'da 16/9648 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği Düzce Üniversitesi Sağlık Yüksekokulu, Düzce Üniversitesi'ne bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde "Hemşirelik Bölümü" olarak değiştirmiştir.

Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü MF-3 puan türü ile öğrenci kabul etmektedir. Eğitim süresi 4 yıl olup hemşirelik eğitimi şeklindedir. Genel hemşirelik eğitimi, temel tıp birimlerine ilişkin derslerin yanı sıra hemşireliğin "9 Temel Alan"ında laboratuvar çalışması ve saha uygulamalarını da kapsayan meslek derslerini içermektedir.


[] Amaç

Bilimsel gelişmelere bağlı olarak toplumun sağlığını geliştirmek ve gereksinimlerine yanıt vermek için, sağlık bakımını evrensel standartlarda sunan, etik ilkelere, etkili iletişim, problem çözme ve araştırma becerilerine sahip, insan haklarına saygılı, yenilikçi, sorgulayıcı ve insancıl anlayışları olan hemşireler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.


[] Hedef

Ulusal ve uluslararası alanda, hemşirelik eğitimi, araştırmaları ve uygulamaları ile tercih edilen hemşirelerin yetiştirilmesine öncü olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Hemşirelik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
YÇ-AYA: 1
AYÇ-YBÖ: 6

[] Kayıt Kabul Şartları
-Programa öğrenci kabulü "2019 Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi (ÖSYS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu"nda belirtilmektedir.
(https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2019/YKS/kontkilavuz_18072019.pdf)

-Programa yabancı uyruklu öğrenci kabulü, "Düzce Ünversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabulü Yönergesi"nde belirtilmektedir.
(https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/y%C3%B6nerge101.pdf)

-"Öğrenci Öğrenim Hareketliliği" ile gelen öğrenci kabulü, "Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları LLP/Erasmus Programı ve Uluslararası Antlaşmalar ile Gelen Yabancı Öğrenciler Yönergesi"nde belirtilmektedir.
(https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/3ab2170c-8f3d-4f6c-a4d9-7e224719a1c8_erasmus_yonerge.pdf)


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi 6. Düzey Lisans Derecesi

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Türkiye Yüksek Öğretim Kurumlarında önceki örgün (formal) öğrenmenin tanınması; dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yükseköğretim Kurulu’nun belirlemiş olduğu “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Ana Dal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” Kapsamında gerçekleştirilmektedir.  (https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191221-3.htm)

Öğrencinin başka bir kurumda aldığı ders içeriğinin Düzce Üniversitesi'nde verilen ders içeriği ile uyumlu olması ve fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci dersten muaf tutulmaktadır.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olunan üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

-Erasmus programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları Erasmus Birim Koordinatörlükleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdür. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin Düzce Üniversitesi'ndeki eş değerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.  Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

Mevlana ve Farabi Değişim Programları kapsamında öğrenim görmek isteyen öğrencilere ilişkin ilgili bilgiler üniversite web sayfasında yer almaktadır. (http://disiliskiler.duzce.edu.tr/)[] Programın Tanımı
Hemşirelik programının amacı birey, aile, toplumun sağlığını geliştirmek, korumak, tedavi ve rehabilite etmek üzere bütüncül bakım verebilen bu amaçla kritik düşünme, karar verme, problem çözme becerileri gelişmiş etkili iletişim kurabilen hemşirelik değerleri ve etik ilkelere uygun çalışan sürekli öğrenme eğilimi gösteren, ekip çalışmasına uyumlu, sürekli kaliteyi iyileştirmek için değişim yaratabilen hemşireler yetiştirmektir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Hemşirelik bilim ve sanatının gereklerini, bireyin/ailenin/toplumun sağlığını korumada ve geliştirmede en üst düzeyde uygulayabilen,
2 Sağlığın bozulduğu durumlarda bireylerin her ortamda hemşirelik bakım gereksinimlerini çağdaş yaklaşımlar doğrultusunda saptayabilen, hemşirelik bakımını planlayabilen, uygulayabilen ve değerlendirebilen
3 Ekip çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki sağlık ekibi üyeleri ve ilişkili olduğu diğer disiplin üyeleri ile işbirliği yapabilen ve etkili iletişim kurabilen,
4 Birey, aile ve toplumun eğitim gereksinimleri belirleyen ve en doğru strateji, yöntem ve teknikleri kullanarak eğitim gereksinimleri uygun eğitim verebilen
5 Evrensel değerlere sahip, toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin, hasta haklarının, yasal sorumluklarının bilincinde olan,
6 Bilimsel yöntemi ve düşünceyi mesleki ve sosyal yaşamında kullanan, eleştirel düşünen, akademik üstünlük ve araştırma öğelerini birleştiren bir anlayışla mesleğini yapabilen,
7 Bireysel ve mesleki gelişimine ilişkin sorumluluk alabilen, mesleğin gelişimi için karar alma mekanizmalarında etkin rol alan,
8 Alanında ileri düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olan,
9 Alanının gerektirdiği düzeyde istatistik, bilgisayar, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilen
10 Türkçeyi iyi kullanabilen, yazılı ve sözlü iletişim kurallarını bilen ve etkin iletişim becerisine sahip olan
11 Atatürk İlkeleri konusunda bilinçli ve İnkılâp Tarihi konusunda bilgi sahibi olan mezunlar vermektir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Hemşirelik bölümü mezunları kamu ve özel kuruluşlara ait hastanelerde klinik hemşiresi olarak çalışırlar, ayrıca iş yeri hemşiresi, okul sağlığı hemşiresi, evde bakım hemşiresi, yönetici ve eğitimci hemşire ve üniversitelerde akademisyen olarak çalışırlar.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan lisans öğrencileri, lisansüstü programlara öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Hemşirelik Bölümünde eğitim faaliyetleri, klasik eğitim sistemine dayalı yürütülmekte ve yenilikçi eğitim teknolojileri kullanılmaktadır. Hemşirelik lisans programı zorunlu dersler, seçmeli dersler ve stajlardan oluşmaktadır. Programından mezun olabilmek için 240 AKTS ders alınması gerekmektedir. Derslerin %75'i zorunlu, %25'i seçmelidir. Programdaki seçmeli dersler ilk yıldan başlayarak 4 yıl süresince her yarıyılda alınabilmektedir. İkinci yarıyıldan itibaren stajlar başlamaktadır. "Hemşirelik Esasları, İç Hastalıkları Hemşireliği, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği, Doğum ve Kadın Hastalıkları Hemşireliği, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Ruh Sağlığı Hemşireliği, Halk Sağlığı Hemşireliği" derslerinin staj uygulamaları Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulanma ve Araştırma Merkezi, ilkokullar, huzurevleri ve ilgili sahalarda gerçekleşmektedir.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Hemşirelik Bölümü'nde sınavlar, ara sınavlar, yıl sonu sınavları, ve mazeret sınavlarından oluşmaktadır. Bir dersteki başarı
durumu ders başarı notu ile belirlenmektedir. Ders başarı notu, öğrencinin yarıyıl içinde gösterdiği başarı (ara sınavlar, ödevler,
uygulamalı çalışmalar ve benzeri) ve final sınavının birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Final sınavının ders başarı notuna
etkisi en az % 40, en çok % 60 şeklindedir. Final sınavına girmeyen öğrenci o dersten başarısız sayılmaktadır. Bu konuda
“Düzce Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğ”'i esas alınmaktadır.

(https://ogrenciisleri.duzce.edu.tr/Dokumanlar/ogrenciisleri/Dosyalar/24%20a%C4%9Fustos%202011%20%C3%B6nlisan%20Resm%C3%AE%20Gazete%20Say%C4%B12016-de%C4%9Fi%C5%9Fiklik%20sonras%C4%B1.pdf)


[] Mezuniyet Koşulları

Eğitim 8 yarıyıl sürelidir. Her yarıyıl 14 hafta sürmektedir. Bu süreye ara sınavlar, kısa sınavlar, uygulamalar v.b. dönem içi eğitim-öğretim faaliyetlerinin hepsi dahildir. Öğrenciler 4 yıllık eğitimleri boyunca 240 AKTS tamamlayarak mezun olma hakkını kazanmaktadır. 4.00 üzerinden 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet gerekli koşuldur. 

 

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı 1.Öğretim
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ŞerifDEMİR
E-Mail:serifdemir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Ayşe AKALIN
E-Mail:ayseakalin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZEN BEKAR
E-Mail:ebrubekar@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Ayşe AKALIN
     ayseakalin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayla KEÇECİ
     aylakececi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sevda ARSLAN
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aysel KARACA
     ayselkaraca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Dilek KONUK ŞENER
     dilekkonuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe DEMİRAY
     aysedemiray@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nuriye YILDIRIM ŞİŞMAN
     nuriyeyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatma EKER
     fatmaeker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hacer GÜLEN SAVAŞ
     hacergulen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe TÜRTEN KAYMAZ
     tugceturten@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ezgi MUTLUAY YAYLA
     ezgiyayla@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Filiz SÜZER ÖZKAN
     filizsuzer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Meryem AYDIN
     meryemaydin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Ebru ÖZEN BEKAR
     ebrubekar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi SELİN KESKİN KIZILTEPE
     selinkeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ALTINBAŞ AKKAŞ
     ozlemakkas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Şerife YILMAZ
     serifeyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Atiye ERBAŞ
     atiyeerbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. SİBEL GÜLEN
     sibelgulen.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Hilal KARADENİZ
     hilalkaradeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Merve ÇAKAR
     mervecakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Nagihan İLASLAN
     nagihanilaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dilek DEMİREZEN
     dilekdemirezen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ferhan AÇIKGÖZ
     ferhanacikgoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ayşe ÇELİK YILMAZ
     ayesecelik

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ayşegül AÇIL
     aysegulacil@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. İbrahim KAVASLAR
     ibrahimkavaslar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Nagehan ÖZYILMAZ
     nagehanozyılmazyay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Halil İbrahim FİLİZ
     halilfiliz@duzce.edu.tr