[] Program Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü’nde öğrenciler çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan bir programla öğrenim görmeleri hedeflenmektedir. Dört yıllık programda öğrenciler, spora özgü öğretim yöntemlerini, öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilmeyi, beden eğitimi ve sporun felsefik temellerini, eğitim plan ve programlarını geliştirmeyi ve ders içeriklerini nasıl oluşturacaklarını öğrenirler. Bununla birlikte, farklı yaş gruplarına ve farklı özelliklere sahip bireylerin özelliklerine göre spor eğitimi verebilecek yeterlikte bilgi ve beceri düzeyine sahip olurlar.

[] Amaç
Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, antrenmanın biyolojik ve psikolojik stresine uyumları kavrayabilen, sporun toplum üzerinde etkilerini izleyip değerlendirebilen, Yaşam boyu sporun sağlıklı bir yaşam açısından önemi kavramış ve bunu yaşam biçimine dönüştürmüş, etkili öğretmenlik becerilerine sahip çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. 
[] Hedef

Öğretmen adaylarına kişilik özellikleri , yeterlilik ve program açısından bulunması gereken nitelikleri kazandırmak, İlk ve ortaöğretim düzeyinde çağdaş ve nitelikli beden eğitimi ve spor öğretmeni yetiştirmek; Öğretmen adaylarını mesleki yaşantılarında karşılaşabilecekleri problemlere çözüm üretebilme yeteneği kazandırmak; Seçmeli dersler ile öğrencilerin ilgi duydukları alana yönelmeleri ve kendilerini yetiştirmelerini sağlamak; Genel kültür dersleri ile kültürlü ve entelektüel olmalarını sağlamayı hedeflemektedir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümü, eğitim bilimleri, spor psikolojisi, kinesiyoloji, biyomekanik, spor fizyolojisi, motor öğrenme, motor beceri, antrenman bilimi gibi konuları içeren interdisipliner bir alandır. Bölüm öğrencilerinin mesleki bilgilerinin yanında, nitelikli, araştırıcı, problemlere kısa sürede doğru çözümler bulabilen, bilimsel ve teknik gelişmeleri takip edebilen, çağdaş, üretken ve donanımlı bireyler olarak mezun olmalarını sağlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Öğrencilerin ilgi ve ihtiyaçlarını sıralar;öğrencilerin sosyo-kültürel ve ekonomik özelliklerine uygun öğretme ve öğrenme sürecini tanımlar.Alanıyla ilgili ileri düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
2 Spor ile ilgili yasal dayanaklar ve mevzuatın ne olduğunu açıklar.
3 Yakın disiplinlerle ilişkilerini ve alanındaki örgütlerle nasıl bağlantılar kurabileceğini açıklar.Öğrenmeyi öğrenme, öz-düzenleme, yaşam boyu öğrenme, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme becerilerini kullanır
4 Öğrencilerin kendi gelişimlerini sağlarken çevreye ne kadar duyarlı bireyler olduklarını değerlendirebilecek organizasyonlar yapar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için yeniden düzenler.
5 Türk Milli Eğitim Sisteminin temel ilkelerini bilir ve kullanır.-
6 Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri kültürel ve etik değerlere bağlı kalarak iş hayatında kullanır.
7 Beden eğitimi ve spor alanındaki bilgilerini öğrencilerine teorik olarak anlatabilir ve ilgili kurum ve kuruluşlarda uygulama yapmalarını sağlar.
8 Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımıyla ilgili bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
9 Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirebilir.
10 Alan derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretimi basamaklarını tasarlar ve bunları iş sağlığı ve güvenliği kapsamında nasıl uygulayabileceklerini açıklar.
11 Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir.
12 Spor organizasyonları düzenler ve yürütür.
13 Özel gün ve bayramlar için tören ve kutlama programlarını hazırlar ve yönetir.
14 Öğrencilerin yaş grubu ve seviyelerine uygun olarak sportif yüklenme ve antrenman yöntemlerini kullanır.
15 Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olan öğrenciler başta Mili Eğitim Bakanlığına bağlı devlet ve özel okullarda olmak üzere; Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlar özel sektör ve kulüpler, belediyeler, il özel idareleri ve öğretim kurumlarında istihdam edilecektir.

 

İstihdam Sağlayacak Kuruluşlar;

Spor Kulüpleri,

Tatil Köyleri

Turizm,

Belediyeler,

Özel Sanayi Kuruluşları,

Gençlik ve Spor Bakanlığı

- Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri,

- Federasyonlar,

- Gençlik Kampları,

Özel İdareler,

 

Eğitim Kurumları. Türkiye de gerek kamu kurum ve kuruluşlarında spor kulüplerinin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekse özel sektör kulüplerinin ihtiyacı için iyi yetiştirilmiş meslek elemanlarına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç şu anda kısa süreli kurslarla yetişmiş alanla ilgili talebi mesleki yeterlilik açısından karşılayamamaktadır. Bu alana insanı tanıyacak eğitecek ve onun performansını en üst düzeye çıkartabilecek planlamayı yapabilen meslek elemanı yetiştirmek programın asıl gayesidir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği lisans programı toplamda 161 yerel ve  240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere 161 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 14 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, Ağırlıklı not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 düzeyinde olması gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.SelahattinAKPINAR
E-Mail:selahattinakpinar@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Levent GÖRÜN
E-Mail:leventgorun@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Levent GÖRÜN
     leventgorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ
     hakkicoknaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hande BABA KAYA
     handebabakaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yeşer EROĞLU ESKİCİOĞLU
     yesereskicioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Müberra ÇELEBİ
     muberracelebi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Pelin USTAOĞLU HOŞVER
     pelinustaoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Kadir TİRYAKİ
     kadirtiryaki@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Rumeysa ALPER
     rumeysaalper@düzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Medine UÇAR ŞENGÜL
     medineucar@duzce.edu.tr