[] Program Hakkında

Makine ve İmalat Mühendisliği, Makine tasarım ve imalatını kapsayan geniş bir çalışma alanına sahiptir. Her tür mekanik ve enerji dönüşüm sistemlerinin planlanması, tasarımı, geliştirilmesi, üretimi, işletilmesi ve bakımı makine ve imalat mühendisliği konuları arasındadır. Bu bağlamda makine tasarımı ve imalatı alternatifi olmayan ve pek çok çalışma alanında ortak gereksinim duyulan bir daldır. Makine tasarımcısı ve imalatçıları toplumsal ihtiyaçların karşılanması için gereksinim duyulan malzemeleri, makine, alet ve süreçleri tasarlayan, imal eden, en uygun şekilde kullanan, bakımından ve verimliliğinden sorumlu kişilerdir.

 

Öğrencilerimiz 8 yarıyıl sonunda toplam 240 AKTS kredisiyle mezun olacaktır. Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü alanında temel mühendislik bilim ilkelerini konu alan ve teorik, seçmeli ve uygulamalı Makine ve İmalat Mühendisliği eğitimini lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde vermeyi amaç edinen bir bölümdür.

 

Bu itibarla, ülkemizde ve dünyada imalat alanındaki güncel bilim ve teknolojiyi takip edebilen, çözümleme ve uygulama yeteneklerine sahip mühendisler yetiştirmek bölümümüzün temel hedefidir. Bu hedef uyarınca bilim ve teknolojik yeniliklerin yurdumuzun ve bütün insanlığın hizmetine katkı sağlayacak şekilde uygulanması için bölümümüzdeki mevcut atölye ve laboratuarlardan faydalanıldığı kadar sanayimizin imkânlarından da faydalanılmaktadır.

 

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümünde temel mühendislik kavramlarının yanında, uygulama ağırlıklı mühendislik alan eğitimi ile opsiyonlara dayalı eğitim vermekte ve ülkemiz imalat sektörünün ihtiyaç duyduğu kabiliyetli imalat mühendisleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.    

 

Makine ve İmalat mühendisliği bölümüne hem genel liselerden hem de ilgili alanda eğitim veren meslek lisesi ve özellikle teknik liselerden öğrenci alınmaktadır. Meslek liselerinden gelen öğrencilerin bir yıllık bir bilimsel hazırlık eğitimine tabi tutulmaktadır. Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından 2010-2011 öğretim yılında uygulanmasına karar verilen bu programda, meslek liselerinden gelen öğrencilere matematik fizik ve kimya derslerinden genel lise seviyesinde bir eğitim verilecektir. Bölümümüzün lisans eğitimini tamamlayan öğrencilere Makine ve İmalat Mühendisi ünvanı verilir.


[] Amaç

Makine ve İmalat alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeleri takip edebilen, sayısal ve akademik düşünme gücüne sahip, bilimsel üretim gücüne sahip, ileri düzeyde mesleki bilgi ve beceriye sahip, bilişim araç ve gereçlerini etkin ve verimli kullanabilen, öğrenmeyi öğrenmiş ve yaşam boyu öğrenme düşüncesini benimseyen, sorumluluk almaktan kaçınmayan, uluslararası alanda üretilen bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürmeye katkıda bulunan ve etik davranış bilinciyle hareket eden mühendisler yetiştirmektir.

 

[] Hedef
Kazandığı bilgiyi toplumsal ve endüstriyel faydaya dönüştürerek inşaat bilimini üretici ve sürükleyici bir güç haline getirmek, sorunlara karşı duyarlı olmak ve çözümlere katılmak, küresel alandaki gelişmeleri izlemek, rekabet cesaretine sahip mühendisleri yetiştirmek için sürekli yenilenme ve gelişme bilinciyle çalışmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Makine ve İmalat Mühendisliği lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümü Mühendislik temel ilke ve değerlerini bilen, kişisel ve mesleki gelişimini sürdüren, idealist ve mühendislik formasyonunu kazanmış, mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip inşaat mühendisleri yetiştirmektir. Makine ve İmalat mühendisliği, malzeme ve tekniği en iyi şekilde bir araya getiren, yapıların plan, proje, yapım ve denetlenmesiyle uğraşan temel mühendislik dalıdır. Medeniyetin temel taşlarını projelendiren ve uygulayan Mühendislik türüdür.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 İmalat teknolojisi alanında araştırma ve uygulamaya yönelik bilgi ve beceriye sahip olmak.
2 İmalat teknolojisi ile ilgili eğitim araç ve gereçleri etkin bir şekilde kullanabilmek.
3 İmalat teknolojisi alanında ilgili konularda eğitim programı geliştirebilmek, bunları yazılı ve sözlü olarak uygulayabilecek iletişim becerisine sahip olmak.
4 İmalat teknolojisi alanında projelendirme, tasarlama ve uygulama çalışmalarını gerek bağımsız olarak ve gerekse ortak zeminlerde yürütme bilgi ve becerilere sahip olmak.
5 İmalat teknolojisi alanında bilimsel ve toplumsal sorunlar karşısında sorgulayıcı, yorumlayıcı, çözüme katkı sağlayıcı ve etik denetime açık yaklaşımlara sahip olmak.
6 Sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine ve sosyal haklarının korunmasına yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek, onların küresel ölçekte sorumlu bireyler olarak yetişmesine katkıda bulunmak.
7 Çevre bilincine sahip olmak, bunu uygulamak ve yaygınlaştırmak.
8 Toplumla ve toplumun tüm örgütleriyle etkin bir şekilde çalışabilmek.
9 Kendi kendine hayat boyu öğrenme ilkelerini benimsemek ve uygulayabilmek.
10 İmalat teknolojisi alanında profesyonel gelişimlerini sürdürebilmek ve farklı uygulamaları yerinde inceleyebilmek üzere ulusal/uluslararası hareketlilik ve ortaklık faaliyetlerinde bulunmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Makine ve İmalat  Mühendisliği mezunları genellikle mekanik, robotik, mekatronik, makine tasarımı, enerji sistemleri, sıvı akışı, biyomedikal uygulamalar için ısı transferi ve termodinamik, yazılım geliştirme, çevresel veya otomotiv uygulamaları ve makine ve imalat mühendisliğinin tüm geleneksel alanlarındaki işler için uygundur

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Makine ve İmalat Mühendisliği Öğretim Programı, bir yıllık bilimsel hazırlık programı (30 yerel kredi) ve dört yıllık lisans eğitimi (240 AKTS) şeklinde uygulanmaktadır. Üç ve dördüncü yarıyılda verilen seçmeli dersler sosyal içeriğe sahiptir. Tüm dersler Türkçedir.

Makine ve İmalat Mühendisliği Bölümü öğrencileri 7. Yarıyılı zorunlu sanayi uygulaması şeklinde bitirmek zorundadırlar. Öğrenciler stajlarını, mesleki yeterliliklerini geliştirebilecekleri büyük sanayi kuruluşlarında ve öğrencinin alanı ile ilgili devletin kurum ve kuruluşlarında yapabilirler.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 51’i seçmeli derslere ait olmak üzere 187’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Makine ve İmalat Mühendisliği bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje ve benzeri değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 48 iş günü (24 + 24) endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2,50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.ResulKARA
E-Mail:resulkara@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.UğurHASIRCI
E-Mail:ugurhasirci@duzce.edu.tr


[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı V.
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Turgay KIVAK
     turgaykivak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa AYYILDIZ
     mustafaayyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat KARA
     fuatkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. SERKAN APAY
     serkanapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şenol MERT
     senolmert@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERKAN
     omererkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Dr. Ender NALÇACIOĞLU
     endernalcacioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. BEYZANUR YAVUZ
     beyzanuryavuz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. OKTAY ÇAVUŞOGLU
     oktaycavusoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Emrah UYSAL
     emrahuysal@duzce.edu.tr