[] Program Hakkında
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin sağlık alanında makro ve mikro politikalar üretebilmelerine ve mevcut politikaları profesyonel bir bakış açısıyla değerlendirebilmelerini sağlayacak gerekli teorik bilgilerin sunulduğu bir programdır.Bu programdan mezun olan öğrenciler sağlık yönetimi alanında uzmanlık kazanacaklardır.
[] Amaç
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı amaçları;
1. Öğrencilere sağlık yönetimi alanında gerekli olan teorik bilgileri sunmak,
2. Öğrencilerin sağlık alanının diğer alanlardan ayrıştığı sektöre has özellikleri kavramalarına yardımcı olmak,
3. Ulusal kalkınma için toplum sağlığının öneminin kavranmasını sağlamak,
4. Öğrencilerin sağlık sektöründe maliyetleri düşürürken kaliteyi arttırabilmenin arayışında olmalarını sağlamak,
5. Öğrencilerin mevcut çevre şartlarının analiz ederek fırsat ve tehditleri belirleyebilmeleri ve bunlara uygun olarak pozisyon alabilmeleri için gerekli olan yeterliliği sağlamak. 
[] Hedef
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programının hedefleri;
1. Öğrencilerin bilimsel araştırma yöntemi sürecini bütüncül bir bakış açısıyla kavramalarını sağlamak,
2. Öğrencilerin, yönetim sürecinde veri elde etme, verileri bilgiye dönüştürme ve yorumlama yeteneği kazandırmak,
3. Öğrencilere, sağlık alanında başarılı olabilecek liderlik özellikleri kazandırmak,
4. Sağlık yönetimi alanında sektördeki tüm paydaşlar tarafından tanınan ve saygı duyulan bir lisansüstü programı olmak,
5. Verilen eğitimin yurt içi ve yurt dışı yetkili kurumlarca akreditasyonunu sağlamak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Sağlık Yönetimi Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanacaklardır.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program yüksek lisans düzeyinde eğitim veren bir lisansüstü programıdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Öğrenci Kabul Şartları

 • Sağlık Yönetimi alanında bilgisini arttırmak isteyen her birey,

 • Özel sektör işletmelerinin (Sağlık alanı ile ilişkili) her düzeyindeki yöneticileri,

 • Bu programa başvuran kişiler için hazırlık sınıf uygulaması olmayacaktır.

 • Kamu kurumlarının (Sağlık kurumları başta olmak üzere) her düzeyindeki yöneticileri ve her alandaki lisans mezunlarından aşağıdaki şartları yerine getirenler programa başvurabilirler

  1. Dört yıllık lisans diplomasının aslı veya noter tasdiklisi

  2. ALES sınavından en az 55 puan almış olmak 

  3. Not Çizelgesi (transkript) aslı veya noter tasdikli örneği ya da mezun olunan üniversiteden onaylı örneği

  4. 3 adet vesikalık fotoğraf

  5. Nüfus Cüzdanı Sureti (muhtarlıktan alınan) veya Noter onaylı suret

  6. Düzce Üniversitesi Yüksek Lisans başvuru formunu doldurmak

 • Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimine Giriş Sınavı'nın (ALES) herhangi bir puan türlerinden birinden en az 55 standart puan almış olmak.

 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'ndan (YDS) alınan puanlar öğrenci tercihinde dikkate alınır. Yüksek puan alan öğrencinin programa kabul imkânı daha fazladır

 • Yukarıda yer almayan hükümler Düzce Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.

 • İstenilen belgelerin aslının ya da noter onaylısının haricinde getirilen belgeler ve fotokopileri kabul edilmemektedir.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Programın 2 zorunlu ve 27 seçmeli olmak üzere toplam 29 dersi bulunmaktadır. Öğrencilerin mezun olabilmeleri için 25 AKTS zorunlu, 35 AKTS seçmeli ve 60 AKTS tez çalışmaları olmak üzere toplam 120 AKTS değerinde ders alarak başarılı olmak zorundadırlar. 


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programı,  Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında eğitim veren, bünyesinde sağlık yönetimi alanında teorik derslerin bulunduğu bir lisansüstü programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Sağlık yönetimi alanı ile ilgili kuramsal ve uygulama bilgilerine sahip olma ve uygulama.
2 Sağlık kuruluşlarının idari, mali, hukuki, teknik ve tıbbi işleyişini anlama, analiz etme ve yönlendirebilme bilgi ve becerisi kazanma.
3 Sağlık yönetiminde bilgi sistemlerini yönetme bilgi ve becerisine sahip olma ve etkili bir şekilde kullanma.
4 Ulusal ve uluslararası sağlık politikaları, sağlık sisteminin yapısı ve özellikleri hakkında bilgi sahibi olma
5 Sağlık yönetiminde kantitatif ve kalitatif analizler yapabilme bilgi ve becerisine sahip olma ve uygulama.
6 Sağlık yönetimi sürecinde ortaya çıkan sorunlarda eleştirel ve yenilikçi düşünme, karar verme ve problem çözmede bilimsel yöntem ve teknikleri kullanma yeteneğine sahip olma.
7 Sağlık yönetimi alanında yaşanan değişimleri takip etme ve ülke sağlık sistemine özgü çözümler üretme becerisine sahip olma.
8 Etkili iletişim kurabilme ve ekip çalışması yürütebilme becerisine sahip olma.
9 Sağlık yönetimi alanının toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olma ve etik ilkelerine uygun davranışı kazandırma
10 Sağlık yönetimi alanına ilişkin mesleki terminoloji ve yabancı dil bilgisine sahip olma.
11 Mesleki bilgi ve becerilerini sürekli geliştirmeye, yeniliğe ve yaşam boyu öğrenmeye açık olma.
12 Sağlığı geliştirme programlarının temel becerilerini kazandırma ve toplumda yaygınlaşmasını sağlama
13 Hizmet kalitesini geliştirme bağlamında hasta şikâyetleri ve hasta memnuniyeti süreçlerini geliştirebilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Sağlık Yönetimi Tezli Yüksek Lisans Programından mezun olan öğrenciler Sağlık Kurumları İşletmecileri, kamu, üniversite vakıf hastanelerinde, özel hastanelerde, rehabilitasyon merkezlerinde, SGK’nın sağlık sigortası ile ilgili birimlerinde, özel sigorta şirketlerinde, ilaç, tıbbi cihaz üreten kuruluşların sağlık araştırma merkezlerinde çalışabilirler. 
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler doktora eğitimine geçebilmek için, doktora programı açan ilgili kurumların şartlarını yerine getirmek kaydıyla uygun doktora programlarına başvuru yapabilirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için 
tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Program dahilinde alınması gereken toplam AKTS sayısını almak ve başarılı olmak, Seminer dersini almak ve başarılı olmak, Tez çalışmasını başarıyla tamamlayarak, tez savunmasından başarılı olmak. Düzce Üniversitesi Eğitim ve Öğretim  Yönetmeliği için lütfen tıklayınız.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı.
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
E-Mail:yalcinkaragoz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Yalçın KARAGÖZ
     yalcinkaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmail Hakkı ERASLAN
     hakkieraslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Enver BOZDEMİR
     enverbozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nurullah KURUTKAN
     nurullahkurutkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel İŞTAR IŞIKLI
     emelistar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Oğuz KARA
     oguzkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek ŞAHİN
     dileksahin@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Fuat YALMAN
     fuatyalman@duzce.edu.tr