[] Program Hakkında
Elektrik ve Bilgisayar Anabilim Dalı 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı 10 civarındadır. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent unvanına sahip öğretim görevlisi mevcuttur.  
[] Amaç
Lisansüstü öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisler yetiştirmektir.
[] Hedef
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Ana Bilim Dalı Yüksek lisans  programı; ilerleyen bilim ve gelişen teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, gelişmeye açık, sorgulayan, insan hakları etiklerine uyan, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
İngilizce
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, 
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı 2017-2018 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı 10'dur. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 3 Profesör, 14 Doçent ve 27 Yrd. Doçent  unvanına sahip öğretim üyesi mevcuttur. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Ability; to access to wide and deep information with scientific researches in the field of engineering, evaluate, interpret knowledge and implement.
2 Ability; to complete and implement limited or incomplete data by using the scientific methods, to integrate knowledge of different disciplines.
3 Ability; to envision engineering problems, develop proper method to solve and apply innovative solutions.
4 Ability; to develop new and original ideas and methods, to develop new innovative solutions at design of system, component or process
5 Gain comprehensive information on modern techniques, methods and their borders which are being applied to engineering.
6 Ability; to design and apply analytical, modeling and experimental based research, analyze and interpret the faced complex issues during the design and apply process.
7 Gain high level ability to define the required information, data and reach, assess.
8 Ability; to lead multi-disciplinary teams, to take responsibility to define approaches for complex situations.
9 Systematic and clear verbal or written transfer of the process and results of studies at national and international environments
10 Social, scientific and ethical values guarding adequacy at all professional activities and at the stage of data collection, interpretation, announcement.
11 Awareness at new and developing application of profession and ability to analyze and study on those applications.
12 Ability ; to interpret engineering application’s social and environmental dimensions and it’s compliance with the social environment.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisiDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
 - Akademik alanda veya  şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak,
 - Şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak,
 - Düşük sermaye ile kendi şirketinizi kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak,
çalışabili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders,21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları Yüksek Lisans programının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
     pakizeerdogmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. FURKAN AKAR
     furkanakar@duzce.edu.tr