[] Program Hakkında

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi birbiriyle yakından ilişkili iki alan olup siyasal ve yönetsel konuların bilimsel çalışmasıyla ilgilenir. Siyaset Bilimi disiplini, insanların hayatlarını düzenleyen genel kuralları yapmak, korumak ve değiştirmek için giriştikleri faaliyetleri inceler. Siyaset Biliminin temel konuları siyaset teorisi, siyasi düşünceler tarihi, siyasi kurumlar ve siyasal katılımdır. Kamu Yönetimi disiplini ise bir yönetsel sistemde karar ve politika oluşturma süreçlerini inceler. Kamu Yönetimi, kamu örgütleri ile kamu politikalarının örgütlenmesi, yönetimi ve uygulanması ile ilgilenir. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, yerel ve evrensel düzeyde yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik süreçleri anlamamıza yardımcı olacaktır. Bu amaçla bölüm,  öğrencilerine siyaset bilimi, yönetim bilimi, tarih, sosyoloji, hukuk ve iktisat alanlarından beslenen disiplinler arası bir program sunmaktadır.

[] Amaç

Araştırmaya öncelik veren, merak duygusuna çok büyük saygı ve atıfta bulunan, toplumla bütünleşik ve dinamik bir bölüm olmak.

[] Hedef

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü;


Üniversitemizin bilimsellik, yenilikçilik, katılımcılık, sürdürülebilirlik, girişimcilik, etik değerlere bağlılık, şeffaflık, sürekli gelişme, işbirliği, kurumsal adalet, sevgi ve hoşgörü temel değerleri çerçevesinde; alanında evrensel faydalar üreten öğrenciler yetiştiren bir yükseköğrenim kurumu olmayı; 

Eğitim, öğrenim ve araştırma kalitesi düzeyi ile yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde örnek teşkil etmeyi;

Öğrenci, öğretim ve çalışan kadrosu ile eğitim teknolojileri kullanımında maksimum etkinliği hedefleyen lider bir akademik topluluk olmayı vizyon edinmiştir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin, mezun olabilmek için 4.00 üzerinden en az 2.50 Genel Not Ortalamasına sahip olmaları ve öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce Üniversitesinde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, bölümde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ders iş yüklerinin %80 oranında uyuşması durumunda fakülte yönetim kurulunun kararıyla öğrenci daha önce aldığı derslerden muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü siyasal sistemler ve siyasi davranış gibi konuların teorik analizi ve de kamu politikalarının yapımı ve pratiğe dökülmesi gibi konuları inceler. Devlet ve toplumun karar alma sürecinde rol oynayan yürütme, yasama, yargı ve sivil toplum örgütleri gibi ana aktörlerinin ve kurumlarının detaylı incelemelerinin yanında Türkiye’de Siyaset ve Devlet, Anayasa Hukuku, İktisat, Kamu Maliyesi, Sosyoloji, Karşılaştırmalı Siyasal Sistemler, Uluslararası İlişkiler, Kamu Politikaları gibi dersler müfredatta yer alır.


[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında temel kavramlar ile teorik bilgileri anlayabilme ve bunların detaylarına hakim olabilme
2 Kamu ve özel kesimin ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanlarda aranan siyaset bilimi, siyaset teorisi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, siyasi tarih, hukuk, iktisat, işletme, muhasebe bilgisine sahip olma ve bunları kullanabilme
3 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında kuramsal bilgileri analiz etme, değerlendirebilme ve çözüm önerileri üretebilme
4 Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanı ile ilgili çalışmalarda sorumluluk alarak, bunları planlayabilme ve bağımsız olarak yürütebilme
5 Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden-sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme; hangi bilgiye nerede, ne zaman ve niçin ihtiyaç duyulacağını öngörebilme
6 Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip olma; alanıyla ilgili iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dili kullanabilme.
7 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma, değişime ve yeniliğe açık olma.
8 Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilinci ile kamu yönetimi alanında alternatif çözümler üretebilme ve paylaşabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Program yeterlilikleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikleri Çerçevesinde lisans eğitimi açısından gözetilen bilgi, beceri ve yetkinlikleri karşılamayı da hedeflemektedir. Bu bağlamda programdan mezun olanların, TYYÇ'de belirtildiği gibi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi disiplini alanında kuramsal ve olgusal bilgilere sahip, bilişsel ve uygulamalı becerilerle donatılmış, alanında yetkin hem bağımsız çalışabilme kapasitesine sahip hem de ekip çalışmasının gerektirdiği iletişim ve sosyal yetkinliklere sahip bireyler olması gözetilmektedir.

Yüksek Öğretim Kurulu tarafından hazırlanan Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Sosyal ve Davranış Bilimleri Lisans Düzeyi Akademik Ağırlıklı Yeterliler ile İktisat Lisans Programı Yeterlilik ilişkisini gösteren dosya ektedir.

Dosya için tıklayınız.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Ülkemizdeki az sayıdaki Siyasal Bilgiler Fakültelerinden biri olan Akçakoca Bey Siyasal Bilgiler Fakültesi’nin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde sunulan çok boyutlu eğitim mezunlarına çeşitli kamu kurumlarında çalışma veya özel sektörde kariyer yapma imkanı sağlamaktadır. Mezunlarımızın çalışabilecekleri kurumlar arasında İçişleri, Dışişleri ve Maliye Bakanlıkları, Devlet Planlama Teşkilatı Hazine Müsteşarlığı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, yerel yönetimlerin değişik birimleri, özel şirketler ve finans kuruluşları yer almaktadır. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi mezunları, lisansüstü eğitimlerine devam ederek akademik dünyada kariyer yapma imkanına da sahip olabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programı başarı ile tamamlayanlar, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi başta olmak üzere; İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler alanlarında birçok yüksek lisans programına başvurabilirler.

[] Program Yapısı

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü lisans programı siyaset teorisi, karşılaştırmalı siyaset, Türk siyasi tarihi, sosyo-kültürel çalışmalar ve kamu yönetimi gibi alanları kapsayan bir eğitim programına sahiptir. 

Öğrencilerin ders programlarında, alan derslerine ek olarak; iktisat, hukuk, uluslararası ilişkiler, sosyoloji ve tarih içerikli dersler de yer almaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Değerlendirme Sistemi

Öğrenciler, daha önce aldıkları sınavların ya da yaptıkları çalışmaların dışında bir final sınavına tabi tutulurlar. Her dönem, öğrencilere en az bir ara sınav yapılır. Ara sınavların dışında, tarih belirtilmeden küçük sınavlar (quiz) yapılabilir.

Derslere ait başarı değerlendirmesinde dikkate alınacak olan kriterler (ara sınav, ödev, final sınavı vb. gibi) ve bunlara ait oranlar, dönem başında öğrencilere dağıtılan ya da web sitesinde yayınlanan müfredat programlarında ve ders izlencelerinde (syllabus) belirtilir. Final sınavları, Üniversite tarafından ilan edilen tarihlerde, belirtilen yer ve zamanda yapılır. Öğrencilerin dönem sonu başarı notları; ara sınav, final sınavı notları ile dönem içinde yürüttükleri çalışmalar ve derse devam kurallarına göre dersten sorumlu olan öğretim elemanı tarafından verilir. Ara sınav ve/veya final sınavı yapılmayacak olan dersler, ilgili bölüm başkanlıkları ve yüksek okul müdürlükleri tarafından belirlenerek Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na iletilir ve bu derslere ait dönem sonu başarı notları, öğrencilerin dönem boyunca yürüttükleri çalışmalara göre belirlenir.

Dönem sonu başarı notları, başarı değerlendirme kriterleri ile birlikte ilgili öğretim elemanı tarafından Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na teslim edilir.

Notlandırma Esasları ve Başarı Koşulları

Üniversitemizin lisans öğrencilerine uygulanan yönetmelikler aşağıda belirtilmiştir.

Lisans Eğitim- Öğretim Yönetmeliği : 24.08.2011 tarih ve 28035 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olup yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir. Öğrencinin; yarıyıl içindeki çalışmaları, ara sınav ve yarıyıl sonu sınav notları, derse devamı, öğretim elemanının yarıyıl başında bölüm başkanlığına teslim ettiği ders planında gösterilen şekilde değerlendirmeye alınarak dersin başarı puanı ve harf notu takdir edilir. Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir:Dördüncü yılın sonunda, öğretim programlarındaki tüm derslerini almış ve başarmış  öğrencilerden AGNO'su 2.50 olan öğrenciler başarılı sayılır.

[] Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü

Lisans

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.NedimSÖZBİR
E-Mail:nedimsozbir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Öznur BOZKURT
E-Mail:oznurbozkurt@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. MEHMET ERTAN
     mehmetertan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hicran HAMZA ÇELİKYAY
     hicrancelikyay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Süleyman AĞRAŞ
     suleyman.agras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şahin ÇAYLI
     sahincayli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Erdal AYDIN
     erdalaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Elmashan KÜÇÜKAKBULUT
     elmashangokesaoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ömer KORKMAZ
     omerkorkmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. ZEHRA NAMLI
     zehranamli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. AHMET BURAK BELDÜZ