[] Program Hakkında

2017 yılında açılmış disiplinler arası bir programdır.

[] Amaç

    Programın amacı;

×   Doğal, bitkisel ve kozmetik ürünlerin doğal ortamlarından nasıl elde edildiğini,

×   Elde edilen bu materyallerin sağlık ve kozmetik alanında ürün oluşturuluncaya kadarki aşamalarını,

×   Doğal ve bitkisel ürünlerin hangi hastalıklarda kullanıldığını,

×   Beslenmede bitkisel ürünlerden nasıl faydalanılabileceğini,

×   Kozmetik alanda çevreye ve canlıya zarar vermeyen temizlik ve bakım ürünlerinin nasıl sağlanabileceğini

bilen uzmanların yetiştirilmesidir.

[] Hedef

Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler programının hedefi;

×   bağımsız araştırma yapabilen, bilimsel problemleri irdeleyerek yorum yapabilen, analiz edebilen, yeni sentezlere ulaşmak için gerekli becerileri kazanabilen bireyler yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

×      Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 55 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması,

×      Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadil bir puan olması ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 80 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması

×      Anadiller dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınması,

×      Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,

×      Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

×      Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

×          En az 7 ders, bir seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

×          Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 14 ders, bir seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve jüri önünde savunulması ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

 

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

 

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

 

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

 

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’ nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

 

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

 

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Programın amacı;

×   Doğal, bitkisel ve kozmetik ürünlerin doğal ortamlarından nasıl elde edildiğini,

×   Elde edilen bu materyallerin sağlık ve kozmetik alanında ürün oluşturuluncaya kadarki aşamalarını,

×   Doğal ve bitkisel ürünlerin hangi hastalıklarda kullanıldığını,

×   Beslenmede bitkisel ürünlerden nasıl faydalanılabileceğini,

×   Kozmetik alanda çevreye ve canlıya zarar vermeyen temizlik ve bakım ürünlerinin nasıl sağlanabileceğini

bilen uzmanların yetiştirilmesidir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 1. Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanında bilgi birikimini güncel ve uzmanlık düzeyinde geliştirir, bu alanda edindiği uzmanlık düzeyinde bilgileri alanına yenilik getirecek biçimde değerlendirme, yorumlama, uygulama ve özgün tasarımlar geliştirme yönünde kullanabilir.
2 2. Doğal bitkisel ve kozmetik ürünlerin gerek deneysel gerekse teorik alanlarında bağımsız problem tanımlama, karşılaştırma, analiz etme ve çözüm üretme yetisi kazanır.
3 Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ile modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini tanıma ve kullanma becerisi kazanır.
4 4. Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır.
5 5. Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanındaki yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, sentezleme ve kullanabilme becerisi kazanır.
6 6. Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanı ile ilgili yeni düşünce, yöntem ve/veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır; edindiği kazanımlar sayesinde, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz edip yorumlayabilir.
7 7. Doğal bitkisel ve kozmetik ürünler alanında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
8 8. Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Çalışma alanı doğal, bitkisel ve kozmetik ürünlerden herhangi biri olan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel sektörde görev ve yer edinebilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerinde alabilecekleri en üst dereceyi alırlar.

[] Program Yapısı

Doktora programı; toplam 12 (on iki) kredi zorunlu ders, 18 (on sekiz) kredi seçmeli ders, ve kredisiz zorunlu Seminer dersi olmak üzere en az 30 kredi, diğer öğrenim etkinlikleri, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Kayıt oldukları Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ertuğrul KAYA
E-Mail:ertugrulkaya@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ertuğrul KAYA
     ertugrulkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şerif DEMİR
     serifdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İdris ŞAHİN
     idrissahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
     ernazaltundag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ufuk KOCA ÇALIŞKAN
     ufukkocacaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şemsettin KULAÇ
     semsettinkulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
     sezensivrikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Merve ALPAY
     mervealpay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Haydar GÖKSU
     haydargoksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ
     serpilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
     meralkekecoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nuri Cenk COŞKUN
     cenkcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
      NİHAT YILDIZ
     nihatyildiz@duzce.edu.tr