[] Program Hakkında
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı, Eğitim Bilimleri Enstitüsü altında yürütülmekte olan iki yıllık (4 yarıyıl) tezli bir programdır. Program ana dili olarak Türkçe öğretiminde mesleki bilgi ve beceriye sahip bilim uzmanları yetiştirmek amacıyla kurulmuştur. Örgün eğitim süreçleri ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerini kapsayan; teknolojinin sunduğu olanaklar ve ters yüz öğrenme, proje temelli öğrenme gibi yaklaşımlarla zenginleştirilmiştir.
Program bünyesinde yetişecek bilim uzmanları alandaki nitelikli öğretmen ihtiyacını karşılamanın yanı sıra Türkçe öğretimi ile ilgili bilgi birikimine katkı sağlayacaktır. Türkçe Eğitimi Bölümü tarafından yürütülen programı tamamlayan bilim uzmanları alanda öncülük edebilecek donanıma sahip olacaklardır.

[] Amaç

Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı alanında öğretim elemanı yetiştirmek amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Yüksek Lisans Programı, Türkçe öğretiminde yaklaşımlar, araştırma yöntem ve teknikleri, istatistik ve uygulamaları, Türkçe öğretiminde temel dil becerileri ve materyal geliştirme, dilbilim alanları ve dilbilim, öğretmenin kişisel ve mesleki gelişimi, ölçme ve değerlendirme ile ilgili zorunlu dersler içermektedir. Eğitim planında zorunlu derslere ilave olarak öğrencilere kendi tercihlerine göre seçebilme şansı sunulan seçmeli dersler bulunmaktadır. Böylece, Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı gerek bireysel gerekse de gruplar halinde disiplinler arası çalışmalarla ana dil öğretimini ve problemlerini tanımlayarak çözüm üretebilecek, teknolojiyi etkili kullanabilen, akademik araştırma becerilerine sahip mezunlar yetiştirmektedir. Ayrıca, öğrenciler kendi ilgi alanlarına uygun olarak uzmanlık alan dersi kapsamında yapmış oldukları tez çalışması ile ilgili konuda bilim uzmanı olarak mezun olurlar.
[] Hedef
Türkçe Eğitimi Yüksek Lisans Programı'nın temel amacı, Türkçenin ana dili olarak öğretimi alanındaki uzman ihtiyacını karşılamaktır. Bu yolla, Türkçe öğretimi alanındaki bilgi birikimini artırmak, alanda üniversitelere bilim insanı yetiştirilmek, resmi ve özel kurum ve kuruluşların nitelikli uzman öğretmen ihtiyacını karşılamak hedeflenmektedir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenciler Yüksek Lisans derecesi kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Bu yüksek lisans programına aşağıdaki şartları yerine getirenler başvurabilir:
- Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık lisans programından mezun olmak
- ALES'den (EA) en az 55 almak 

Programa öğrenci kabul etmek için geçerli değerlendirme kriteri şu şekildedir:
- ALES (%50)
- Lisans Not Ortalaması (%20)
- Bilim Sınavı (%30)

Bu hükümler Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Sınav Yönetmenliğin ilgili hükümleri uyarınca uygulanacaktır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Yüksek Lisans Programı öğrencileri toplam 120 AKTS kredilik dersi başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Anabilim Dalı tarafından atanan bir danışmanın yönetiminde bir yüksek lisans tezi hazırlayıp tez sınavında başarılı olmaları gerekir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki formal (örgün ) öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu ilgili yönetmelikler kapsamında gerçekleştirilmektedir. Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulduğu takdirde sinirli sayıda ders kredileri bölümler arası transfer edilebilmekte veya bir öğrencinin öğrenimine farklı bir bolümde devam etmesi mümkün olmaktadır. Türkiye'de yüksek öğretimde formal olmayan tipte öğrenimin tanınması henüz çok erken bir safhada olduğundan bu formal öğrenim dışında kalan öğrenim tecrübelerinin YOK tarafından tanınması henüz mümkün olmamaktadır.
[] Programın Tanımı
Bu program lisansüstü düzeyde minimum 4, maksimum 6 dönem eğitim veren içeriğe sahiptir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans eğitimi sürecinde alınan temel bilgilerin nasıl kullanılacağını kavramak, yeterli olmayan bilgi becerileri tamamlama yeterliliğine sahip olmak.
2 Türkçe öğretimi alanındaki bir araştırmanın altyapısını kurma, araştırma projelerine katılma, ulusal ve uluslararası seminer ve kongrelere katılma yeterliliklerine sahip olmak.
3 Türkçe eğitimi ve öğretimindeki temel sorunları görmek, bunlara çözümler üretebilecek akademik yeterliliğe sahip olmak.
4 Bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazanmak ve Senatonun belirlediği tez yazım kriterlerine uygun olarak kalitesi yüksek tezler yapma bilgi ve becerisine sahip olmak.
5 Mesleki alanda derin bilgi kazanmak ve mevcut bilgiyi uygulamada kullanabilmek.
6 Türkçe eğitimi ve öğretimi alanındaki problemlerle ilgili verileri toplama, analiz etme ve yorumlama ile ilgili yeterliliklere sahip olmak.
7 Mesleki yaşamda sürekli gelişmelerden haberdar olmak ve kendini geliştirme yetkinliğine sahip olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler. Türkçe Eğitimi alanında doktora çalışması yapabilir düzeye gelir. Üniversitelerin Türkçe Eğitimi alanında açılan kadrolara başvuru yapabilir. Yurt dışı öğrenim bursuyla yurt dışına çıkabilir.  
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Programlar, sınavlar, değerlendirme ve notlar
MADDE 37 – (1) EABD/EASD lisansüstü öğretim planları, lisansüstü programdan mezun olunabilmesi için alınması gereken zorunlu/seçmeli dersler, tez, seminer ve benzeri çalışmaları ile kredi toplamlarıdır. Bu öğretim planları Senato tarafından kararlaştırılan asgari muhtevaya uymak şartı ile EK’da görüşülerek onaylanır.


(2) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi üzerine EYK tarafından belirlenir.


(3) Öğrencilerin bir dersin yarıyıl sonu sınavına girebilmeleri için; derslerin teorik bölümüne %70, uygulamalarına ise %80 oranında devam etmeleri zorunludur.


(4) Öğrenciler ara sınav ve/veya yarıyıl içi çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışması değerlendirmesine alınır. Senato tarafından, lisansüstü programlarda bütünleme sınavı veya bütünleme değerlendirmesi yapılabilmesi için karar verilmesi şartıyla yarıyıl sonunda kayıtlı oldukları ders/derslerin yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl proje çalışmasında başarısız olan ya da bu sınavlara veya çalışmalara giremeyen öğrenciler bütünleme sınavına girebilir, proje çalışması için ise bütünleme değerlendirmesi yapılır. Bütünleme sınavı veya bütünleme değerlendirmesi, yarıyıl sonunda DVZ notu ile devamsızlıktan kalmayan öğrencilere uygulanır. Bütünleme sınavına giren veya proje çalışması için bütünleme değerlendirmesi yapılan öğrencilerin, ilgili derse ait başarı notu belirlenirken, yarıyıl sonu veya yarıyıl proje çalışması notu yerine bütünlemede aldığı not geçerlidir. Yarıyıl sonu veya bütünleme sınavları, EABDB tarafından belirlenen ve duyurulan yer ve zamanlarda yapılır. Öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu; ara sınavlar, yarıyıl sonu sınavı ve/veya yarıyıl sonu proje çalışması değerlendirmesi ile dönem içi çalışmaları ve derse devamı göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur. EABDB/EASDB tarafından haklı ve geçerli görülen bir nedenle ara sınavına giremeyen öğrenciye mazeret sınavı hakkı verilir. Senato tarafından bütünleme sınavı yapılması kararlaştırılmışsa dönem sonu ve bütünleme sınavları için mazeret sınavı yapılmaz.


(5) Öğrencilere, aldıkları her ders için yarıyıl sonunda öğretim elemanı tarafından ders notu olarak verilecek harf notları şunlardır:


                                                                          Başarı Derecesi  Başarı Derecesi


                                                                          Yüksek Lisans      Doktora ve Sanatta


Başarı Puanı    Harf Notu     Katsayı       Programları          Yeterlik Programları


90-100               AA                   4,00             Pekiyi                     Pekiyi


85-89                 BA                   3,50             İyi                            İyi


80-84                 BB                   3,25             Orta                        Geçer


70-79                 CB                   3,00             Geçer                     Geçmez


60-69                 CC                   2,50             Geçmez                Geçmez


55-59                 DC                   2,25             Geçmez                Geçmez


50-54                 DD                   2,00             Geçmez                Geçmez


40-49                 FD                   1,50             Geçmez                Geçmez


39 ve aşağısı   FF                    0,00             Geçmez                Geçmez


 (6) Ortalamaya katılmayan notlar ve tanımları şunlardır:


a) EKS: Eksik notu, yarıyıl içinde başarılı olduğu halde hastalık veya geçerli başka bir


nedenle ders için gerekli koşulları tamamlayamayan öğrencilere öğretim elemanı tarafından verilir. Öğrenci, herhangi bir dersten (EKS) notu aldığı takdirde, notların ilgili enstitüye teslimi tarihinden itibaren on beş gün içinde eksikliklerini tamamlayarak bir not almak zorundadır. Aksi halde (EKS) notu kendiliğinden (FF) notu haline gelir. Bu süre, uzayan bir hastalık veya benzeri hallerde öğrencinin başvurusu, EABDB/EASDB’nin önerisi ve EYK kararıyla bir sonraki kayıt döneminin başlangıcına kadar uzatılabilir.


b) YT: Yeterli (YT) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi genel not ortalamasına katılmayan derslerden başarılı olma durumunda verilir.


c) YZ: Yetersiz (YZ) notu, uzmanlık alan dersi, seminer ve tez çalışması gibi genel not ortalamasına katılmayan dersi başarıyla sürdüremeyen öğrencilere verilir.


ç) S: Sürmekte olan (S) notu, tez çalışmalarını başarıyla sürdürmekte olan öğrencilere verilir.


d) NK: Not ortalamasına katılmayan (NK) notu, öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programların not ortalamasına katılmamak koşuluyla aldığı dersleri tanımlamak üzere verilir. Bu statüdeki dersler öğrencinin kayıtlı olduğu program veya programlarla ilgili ders saydırma işlemlerinde kullanılamaz.


e) DVZ: Devamsızlık nedeniyle başarısız (DVZ) notu, derse devam yükümlülüklerini yerine getirmeyen veya ders uygulamalarına ilişkin koşulları yerine getiremediği için başarısız olan öğrencilere öğretim üyesi tarafından verilir. (DVZ) notu, not ortalamaları hesabında (FF) notu işlemi görür.


(7) Yarıyıl sonu ders notları ilgili enstitüye verildiği anda kesinleşir ve enstitü tarafından açıklanır.


(8) Enstitü tarafından açıklanan yarıyıl sonu ders notlarına ilişkin herhangi bir itiraz yapılması halinde; düzeltme işlemi, öğretim elemanının başvurusu üzerine, ilan tarihinden itibaren 15 günü aşmayan sürelerdeki düzeltme işlemleri ilgili EABDB/EASDB tarafından, ilan tarihinden 15 günü aşan sürelerdeki düzeltme işlemleri EYK tarafından karara bağlanır.


(9) Öğrencilerin başarı durumu her dönem sonunda ağırlıklı yarıyıl not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Ağırlıklı yarıyıl ortalaması, yarıyıl içinde alınmış derslerin harf notu karşılığı katsayılar ile derslerin kredi değerlerinin çarpılıp toplanmasıyla elde edilen sayının krediler toplamına bölünmesiyle hesaplanır. DVZ notu alınmış derslerin kredileri de kredi toplamına eklenir. Bu ortalama virgülden sonra iki hane olarak gösterilir. Ağırlıklı genel not ortalaması, öğrencinin lisansüstü programına kabul edilişinden itibaren aldığı ve bu lisansüstü programda geçerli olan ders yükü kredi toplamına karşılık gelen dersler dikkate alınarak hesaplanır. Genel not ortalamasına, tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir. Bilimsel hazırlık programında alınan derslerin notları lisansüstü not ortalamalarına katılmaz.


(10) Bilimsel araştırma teknikleri ile araştırma ve yayın etiği konularını içeren en az bir dersin yüksek lisans eğitimi sırasında verilmesi zorunludur.


(11) EK tarafından onaylanan dersler içinden hangilerinin öğrencilerin ders programlarında yer alacağına, öğrenci ile birlikte öğrencinin danışmanı karar verir. Danışmanlık görevi tez danışmanı atanıncaya kadar, EABD/EASD başkanı tarafından yapılır.

[] Mezuniyet Koşulları
Tezli yüksek lisans programı toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Tezli yüksek lisans programı 60 AKTS kredisinden az olmamak koşuluyla seminer dersi dâhil en az sekiz ders ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 120 AKTS kredisinden oluşur. Öğrenci, en geç danışman atanmasını izleyen dönemden itibaren her yarıyıl tez dönemi için kayıt yaptırmak zorundadır. Öğrenciler bu programdan mezun olabilmek için 120 AKTS'yi tamamlamaları gerekmektedir. Ayrıca savunması onaylanmış bir yüksek lisans tezine sahip olmaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Lisansüstü, tam zamanlı ve Türkçedir.
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fevzi KARADEMİR
     fevzikarademir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elif Emine BALTA
     elifeminebalta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Onur ER
     onurer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan SARITİKEN
     hakansaritiken@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yahya AYDIN
     yahyaaydin@duzce.edu.tr