[] Program Hakkında
Bu program Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi alanında yüksek lisans eğitimi veren bir programdır. Evrensel ve milli değerler ışığında Sınıf Eğitimi alanında nitelikli bilim uzmanı yetiştirmeyi hedefler.
[] Amaç
Bu programın temel misyonu milli eğitim bakanlığına bağlı kurumlarda çalışan sınıf öğretmenlerine güncel, akademik ve pratikte işe yarayacak lisansüstü bilgi ve beceriler kazandırmaktır.
[] Hedef
Sınıf Eğitimi alanında akademik araştırmalar yaparak kendini geliştiren öğretmenler yetiştirmektir. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Temel Eğitim ABD Sınıf Öğretmenliği Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, Yüksek Lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.


[] Kayıt Kabul Şartları

Bu programa başvuran bütün adayların genel başarı notu, aday değerlendirme jürisi tarafından ALES puanının %50’si, lisans genel not ortalamasının %25’i ve giriş sınavı sonucunun %25'i dikkate alınarak hesaplanır. Yapılan sıralama sonucunda kontenjan sayısı kadar aday programa kabul edilir. 


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Bu programda öğrenim gören öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, 90-120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Öğrencilerin özel öğrencilik, farklı üniversitelerden yatay geçiş, ilişiklerinin kesildiği daha önceki lisansüstü programından alıp başarılı olduğu en fazla 4 ders için ders saydırma işlemi uygulanır


[] Programın Tanımı
Bu program lisansüstü düzeyde eğitim veren minimum 4, maksimum 6 dönem eğitim veren içeriğe sahiptir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Eğitime ilişkin genel bilgi birikimini, sınıf eğitimi alanındaki temel teori ve uygulamalarla birleştirir ve derinleştirir.
2 Sınıf eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri anlayabilir.
3 Bağımsız olarak sınıf eğitimine ilişkin bilimsel bir araştırma süreci tasarlayabilir.
4 Sınıf eğitimi alanı ile ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri üretebilir.
5 Sınıf Eğitimi alanı ile ilgili güncel sorunları belirler, bunlara yönelik çözüm yolları geliştirerek ulaşılan sonuçları değerlendirir.
6 Sınıf eğitimi alanında edindiği bilgileri yapılan literatür araştırmaları doğrultusunda eleştirir.
7 Sınıf eğitimi alanında yapılan ulusal/uluslararası çalışmaları hayatına yansıtmayı başarır.
8 Sınıf eğitimi alanındaki güncel öğretim teknolojilerini öğrenir ve uygular.
9 Sınıf eğitimi alanıyla ilgili edindiği bilgi, beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.
10 Etkili iletişim becerilerine sahip olur.
11 Bilimsel araştırma yöntem ve tekniklerini bir süreç olarak uygular.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
1.Sınıf eğitimi alanına ilişkin temel teori ve uygulamalar çerçevesinde geliştirir ve derinleştirir.
2.Sınıf eğitimine ilişkin teori ve uygulamalar arasındaki ilişkileri kavrayabilir.
3.Bağımsız olarak kendi başına sınıf eğitimi alanı ile ilgili bilimsel araştırma sürecini yürütebilir.
4.Sınıf eğitimi alanı ve diğer ilişkili alanlarda ilgili sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirebilir.
5.Sınıf eğitimi alanında edindiği bilgileri eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirir ve öğrenmeyi yönlendirebilir.
6.Sınıf eğitimi alanıyla ilgili bilgileri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak etkili biçimde paylaşabilir.
7.Sınıf eğitimi alanındaki geliştirilen strateji, politika ve uygulamaları ve bunlardan elde edilen sonuçları değerlendirir.
8.Sınıf eğitimi alanıyla ilgili edindiği bilgi,  beceri ve problem çözme yeteneklerini disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Devlet ve Vakıf üniversitelerinde lisans ve lisans üstü seviyede ders verebilmektedirler. Sınıf eğitimi alanında doktora çalışması yapabilir düzeye gelir. Üniversitelerin Sınıf eğitimi alanında açılan kadrolara başvuru yapabilir. Yurt dışı öğrenim bursuyla yurt dışına çıkabilir.  
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. 
Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. 
Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

(1) Öğrenci, kayıt yaptırdığı dersin en az %70’ine devam etmek zorundadır.

(2) Bir yarıyıl içinde her ders için en az iki başarı ölçümü yapılır. İlgili öğretim üyesinin takdirine göre bunlardan en az biri mutlaka yazılı sınav şeklinde yapılmalıdır. Tek sınav yapılması durumunda diğer değerlendirme ödev, proje, laboratuar raporu veya benzeri uygulama çalışması biçiminde yapılabilir.

(3) Yarıyıl sonunda dersin bütünüyle ilgili bir sınav yapılır. İlgili dersin öğretim üyesince, öğrenciye aldığı her ders için, yarıyıl içi çalışmaların %40-%60 ve yarıyıl sonu sınav notunun %60-%40’ı dikkate alınarak başarı notu hesaplanır.

[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olmak için öğrencilerin; min 21 yerel kredilik 7 ders, bir seminer dersi ve bir tez almaları, tüm derslerden en az CB derecesi ile başarılı olmaları, min. 120 AKTS kredisi almış ve Ağırlıklı Genel Not Ortalamasının en az 2.50/4.00 olması gerekmektedir.


[] Eğitim Türü
Lisansüstü, tam zamanlı ve Türkçe'dir.
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
E-Mail:kagankeskin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Hasan Kağan KESKİN
     kagankeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA
     cetincetinkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erol SÖZEN
     erolsozen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ufuk GÜVEN
     ufukguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Elif GÜVEN DEMİR
     elifguvendemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuğba ECEVİT
     tugbaecevit@duzce.edu.tr