[] Program Hakkında

Felsefe bölümü 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrenci kabul ederek faal hale gelmiştir. 4 Anabilim dalının (Sistematik Felsefe ve Mantık, Felsefe Tarihi, Bilim Tarihi, Türk-İslam Düşünce Tarihi) bulunduğu felsefe bölümü, derslerini bir yandan tarihsel bir yandan sistematik bir şekilde vermektedir.  Felsefe bölümü, felsefi sorgulama beceresi kazandırarak öğrencinin karşılaşacağı insani, toplumsal, kültürel, çevresel, ahlaki, siyasi, teknolojik vb. problemlere yönelik çözüm önerileri geliştirebilmesini olanaklı kılmak için faaliyet göstermektedir. Bu olanağı öğrenciye sunmak için bölüm, öğrenciye hem tarihsel hem de sistematik biçimde bir felsefe eğitimi vermektedir. Öğrenci bir yandan tarih boyunca filozofların problemlere yönelik yaklaşımlarını ve çözümlerini öğrenmekte, diğer taraftan da sistematik bir biçimde de doğrudan problemli alanlara ilişkin bir farkındalık kazanmaktadır. [] Amaç
 Felsefe bir disiplin olarak bilimin, ahlakın, sanatın, dinin ve teknolojinin temellerine ilişkin bir araştırma yürüttüğü için felsefe bölümü mezunundan, toplumun tüm kesimlerini ilgilendiren bu farklı alanlarda ortaya çıkabilecek problemlerin çözümü için alternatif öneriler ve bakış açıları geliştirebilmesi beklenir. Bu beklentiyi karşılamak adına felsefe lisans programı; analiz-sentez yeteneği yüksek, sözlü ve yazılı ifadesi gelişmiş, eleştirel düşünebilen, mantıksal düşünme ve muhakeme becerisine sahip, yaratıcı, insan ilişkilerinde başarılı, günümüzün insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
[] Hedef
Düzce Üniversitesi Felsefe Bölümü, felsefi donanımıyla kendi yaşam dünyasını zenginleştiren ve içinde yaşadığı topluma katkı sağlayan bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Felsefe lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir. (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır. 
inde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Felsefe Bölümü, felsefî bilgiyi tanıtmayı ve felsefi sorgulama gücüne sahip, çevresine ve toplumuna duyarlı, insan haklarına, adalete ve hukuka saygılı bireyler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Felsefe eğitimi almış öğrenciler, kendini, dünyayı ve toplumu daha gerçekçi bir şekilde tanıyacak ve böylece kendilerini daha kolay bir şekilde gerçekleştirecektir. Öğrenciler derin, eleştirel, çok yönlü ve bütüncül düşünmenin getireceği avantajla ülke ve dünya sorunlarına daha makul çözümler üretebileceklerdir. Felsefe eğitimi neticesinde sahip olacakları eleştirel ve yaratıcı bakışla birlikte mezunlar, istihdam edildikleri alanlarda problem çözme kabiliyetleri ve konulara yönelik ileri sürecekleri farklı bakış açılarıyla yüksek oranda başarılı olma potansiyeli barındırmaktadırlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel felsefi bakış açısına sahip olma
2 Felsefe disiplininin temel kavramlarını anlama ve kullanma becerisini kazanma
3 Felsefi teorilerin temel argümanlarını ve özelliklerini öğrenme
4 Büyük düşünürlerin temel görüşlerini öğrenme
5 Sistemli ve mantıksal akıl yürütme süreçlerine sahip olma
6 Felsefe tarihinin temel kuramlarını karşılaştırma ve analiz etme
7 Felsefenin varlık alanının temel teorilerini öğrenme, karşılaştırma, analiz etme
8 Felsefenin bilgi alanının temel teorilerini öğrenme, karşılaştırma, analiz etme
9 Felsefenin değer alanının temel teorilerini öğrenme karşılaştırma, analiz etme.
10 Felsefe tarihi bilgisi zemininde felsefenin temel kavramlarını ve kuramlarını kullanarak felsefi problemleri anlama ve değerlendirme becerisi kazanma
11 Çağımızın insani, toplumsal, kültürel, ahlaki ve siyasi problemlerine karşı duyarlı bir birey olmak ve bu problemlere felsefi açıdan yaklaşarak çözüm üretebilme.
12 Felsefe problemlerini anlamaya ve çözmeye yönelik, metin okuma ve yazma becerileri kazandıran metin çözümleme, yorumlama, değerlendirme ve eleştiri gibi yöntemler geliştirme.
13 İnsan üzerine felsefi bir bakışla insan haklarını koruma, etik ve tarih bilinci kazanma
14 Değerler üzerine felsefi bakış kazanarak doğru değerlendirme yapabilen, sorgulayan ve eleştiren bir birey olma.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Felsefe Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Felsefe Bölümünden mezun olan öğrenciler yüksek lisans ve doktora çalışmalarını gerçekleştirdikten sonra akademik bir kariyere adım atabilirler. Bunan yanı sıra gerekli formasyonu tamamladıkları takdirde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda felsefe grubu öğretmeni olarak, özel okul ve dershanelerde ise rehber öğretmen olarak görev alabilmektedir. Mezun öğrenciler, ayrıca TRT ve basında, kamu kuruluşlarının eğitim ve kültürle ilgili birimlerinde, özel sektörün halkla ilişkiler ve planlama, reklamcılık, yazılı ve görsel basında yazarlık, danışmanlık ve eğitim koçluğu gibi birimlerinde çalışma olanağı bulabilmektedir. Diğer yandan mezunlar, sosyal bilimler alanında yapılacak araştırma faaliyetlerinde bağımsız olarak çalışabileceklerdir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

* Felsefe lisans programı 118 kredi zorunlu, 34 kredi seçmeli olmak üzere toplamda 152 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin okutulacağı örgün öğrenim programı olarak düzenlenmiştir. Öğrenci her dönem en az 30 AKTS ders almalıdır.

* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Felsefe Bölümü'nden mezun olabilmek için öğrenci, zorunlu 118 kredi ve seçmeli 34 kredi olmak üzere toplam 152 kredi/saat ders alması gerekmektedir. Öğrenci her dönem için en az 30 AKTS ders almalı. Mezuniyet için ise toplamda 240 AKTS ders almalıdır.
[] Eğitim Türü

Tam zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Aysun AYDIN
E-Mail:aysunaydin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Adnan ESENYEL
E-Mail:adnanesenyel@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Aysun AYDIN
     aysunaydin@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi UTKU ÖZMAKAS
     utkuozmakas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Aysun AYDIN
     aysunaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Melek Zeynep ESENYEL
     zeynepesenyel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi UTKU ÖZMAKAS
     utkuozmakas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. SEDEF ÜNSAL SEYDOOĞULLARI
     sedefseydoogullari@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Adnan ESENYEL
     adnanesenyel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Hazal BABUR
     hazalbabur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Samet TÜRER
     sametturer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr