[] Program Hakkında

2016-2017 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Programına öğrenci alınmıştır. Eğitim süresi dört yıldır. Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride okul öncesi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.

[] Amaç

Türk Milli Eğitim Sistemindeki mevzuata uygun olarak; okulöncesi eğitim kurumlarında görev yapabilecek nitelikte; temel bilgi, beceri ve tutumlara sahip; Atatürkçü, Cumhuriyet ilkelerine bağlı, laik, çağdaş ve demokratik özelliklerle donatılmış öğretmenleri yetiştirmek. Güncel, ulusal ve uluslararası Okulöncesi Eğitimi Öğretmenliği Programları arasında kabul gören ve öğrencileri başarılı bir kariyer için hazırlayan bir eğitim-öğretim programı sunmak. Mezunları; gelişimin sürekliliği ilkesinden yola çıkarak, yaşamları boyunca öğrenmeyi öğrenen, işlerini etkin bir şekilde yapmalarını sağlayan, sosyal, ekonomik, teknolojik ve bilimsel alanlardaki gelişmeleri araştıran, resmi ve özel okulöncesi eğitim kurumları ile sivil toplum örgütlerine hizmet veren ve onlarla sürekli iş birliği içinde bulunan bireyler olarak yetiştirmek. Çağın şartlarına göre kendini geliştirebilecek gerekli donanım ve motivasyona sahip, edindiği bilgi birikimini gelecek nesillere her türlü teknolojik materyali kullanarak aktarma istek ve yeterliliğinde bulunan öğretmenler yetiştirmek. En iyiyi arayan, çocuğun, ailenin ve toplumun gereksinimlerine duyarlı, birlikte çalışma gayreti içinde olan, sorunları tanımlayabilen ve hedeflerine ulaşan öğretmenler yetiştirmek. Geliştirdiği programlarla erken çocukluk döneminin niteliğini arttırmak, çocuk, aile programları geliştirme konusunda ulusal ve uluslararası çalışmalar yapan öğretmenleri yetiştirmek, başarılı öğretmenler yetiştirmek amacıyla lisans ve lisansüstü programlarını toplumsal gelişime ve değişime uygun olarak sürekli geliştirmek. Öğrencilere okulöncesi alanıyla ilgili; çocukları içinde bulunan çağın özelliklerine göre yaş ve gelişim düzeylerine uygun eğitim uygulama, eğitim programları hazırlama, ailelerin çocuk eğitimine yönelik bilgilerini ve becerilerini geliştirme gibi konularında yenilikçi öğretimi sunmak, geniş araştırma ve geliştirme olanaklarını kullanabilme ve aktif profesyonel liderlik özelliklerini kazandırmak.

[] Hedef
Ulusal ve uluslararası düzeyde Okul Öncesi Öğretmenliği anabilim dalının itibarını en üst düzeye çıkarmak. Alanında ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören ve tercih edilen bir konumda olmak. Avrupa Birliği uyum süreci içerisinde ülkemizin ihtiyacı olan Okul Öncesi eğitimini yaygınlaştırma ve geliştirme pojelerine etkin olarak katılmak ve bilimsel araştırmalara bilgi ve donanımıyla destek vermek Çağdaş ve demokratik toplumun gerektirdiği, duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilen, temel yaşam becerilerini günlük hayata aktarabilen, yaratıcı, araştırıcı, girişimci, özdenetimini sağlayabilen, farklılıklara değer veren ve insan haklarına saygılı, öğrenmeye istekli, ruhsal ve bedensel yönden sağlıklı bireyler yetiştirmeyi kendine amaç edinmiş öğretmenler yetiştiren bir anabilim dalı olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Okul Öncesi Öğretmenliği lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
2016-2017 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Programına öğrenci alınmıştır. Eğitim süresi dört yıldır. Anabilim Dalımızın eğitim programı, gelecek nesilleri hem ülkemizin hem de çağın ihtiyaç ve gereksinimleri doğrultusunda yetiştirebilecek kapasite ve beceride okul öncesi öğretmenleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Anabilim dalımız, öğrencilerin mesleki bilgi ve deneyimlerinin güçlendirilmesinin yanı sıra, kişisel gelişimlerini destekleyen, yaratıcılıklarını ve sosyal ilişkilerini geliştiren spor, sanat, iletişim ve kültür faaliyetlerine yönlendirilmelerini de önemsemektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Erken çocukluk dönemi temel alan bilgisine sahip olur ve uygular.
2 Gelişim ve öğrenmeyi desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlar.
3 Sağlıklı, destekleyici ve uyarıcı eğitim ortamlarını düzenler.
4 Erken çocukluk döneminde etkin ve alternatif öğrenme yöntemlerini kullanır.
5 Aile, okul ve toplumla iş birliği içerisinde çalışır.
6 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
7 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
8 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
9 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
10 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
11 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
12 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlı, demokrasi, insan hakları Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlerin bilincine uygun biçimde öğretmenlik tutum ve davranışları sergiler.
13 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için gereken kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
15 Toplumsal sorumluluk bilinci ile yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyarlı olarak toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinlikler planlar ve uygular.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

Kuramsal

Uygulamalı

Kavramsal/Bilişsel

Uygulamalı

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yettkinlik

PY-1

X

X

X

PY-2

X

X

X

X

PY-3

X

X

X

PY-4

X

X

X

PY-5

X

X

X

X

X

X

PY-6

X

X

X

X

PY-7

X

X

X

PY-8

X

X

X

PY-9

X

X

PY-10

X

X

X

X

PÇ-11

X

X

X

X

PÇ-12

X

X

X

X

X

PÇ-13

X

X

X

PÇ-14

X

X

X

PY-15

X

X

X

X

X

X
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Okul Öncesi Öğretmenliği Lisans Programı’ndan mezun olan adaylar lisans derecesi alırlar. Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) yeterli puan almaları durumunda Milli  Eğitim Bakanlığı’na bağlı bağımsız anaokulları ve ilköğretime bağlı anasınıflarında okul öncesi öğretmeni olarak çalışabilirler. Buna ek olarak, farklı model ve uygulamalara yer veren özel anaokulları ve kreşlerde görev alabilirler. Akademik kariyer yapmak isteyen mezunlar lisansüstü eğitime devam ederek üniversite bünyesinde öğretim elemanı olarak görev alıp, disiplinler arası çalışmalar yapabilirler. 
[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.
[] Program Yapısı
Okul Öncesi Öğretmenliği programı Yüksek Öğretim Kurumunun hazırlanmış olduğu Ulusal Müfredatı takip eden 4 yıllık bir programdır. Programda okul öncesi dönemi çocuğunun bakımı, gelişimi ve eğitimi hakkında verilen alan derslerinin yanı sıra öğretmenlik mesleği ve genel kültürle ilgili dersler de verilmektedir. Buna ek olarak programımıza devam eden öğretmen adayları, kendi ilgi ve yetenekleri doğrultusunda, hem Ana Bilim Dalımızdan hem de farklı fakülte ve yüksekokullardan seçmeli dersler alabilmektedirler. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


[] Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlamak ve 4.00 üzerinden en az 2.50 ağırlıklı not ortalamasına sahip olmak mezuniyet için gerekli yeterlilik koşuludur.
[] Eğitim Türü
Program tam zamanlıdır.
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.MustafaKOÇ
E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA
E-Mail:cetincetinkaya@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Fatih Çetin ÇETİNKAYA
     cetincetinkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Meryem ÇELİK
     meryemcelik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Elçin YAZICI ARICI
     elcinyazici@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Seda ÇAVUŞ
     zeynepsedacavus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep TOPCU BİLİR
     zeyneptopcubilir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Nur Banu YİĞİT
     nurbanubasihos@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Nur Banu YİĞİT
     nurbanubasihos@duzce.edu.tr