[] Program Hakkında

2016 yılında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde kurulan Tarih Anabilim dalı Yüksek Lisans Programında; Eskiçağ, Ortaçağ, Yeniçağ, Yakınçağ ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim dalları bulunmaktadır. Bu bağlamda Tarih Bölümü, tarih boyunca toplumların siyasal, sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda göstermiş oldukları gelişmeleri, dünya uygarlığına yapmış oldukları katkıları öğretmeyi amaçlamakta ve ilgili alanlarda akademik düzeyde araştırmalar yapmaktadır. Ayrıca Tarih Bölümü, programında Düzce ve Karadeniz bölgesinin kültürel mirasına dair derslere de yer vererek mahalli tarih araştırmalarına katkıda bulunmayı hedeflemektedir. Bölümde 1 Profesör, 3 Doçent, 3 Yardımcı Doçent ve 6 Araştırma Görevlisi bulunmaktadır.

[] Amaç
Tarih Bölümü'nün amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, kendine güvenen, yaratıcı düşünce sahibi, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip edebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Türkiye tarihini, insanlık tarihi ve dünya tarihi çerçevesinde daha iyi anlamalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak yazılı ve görsel tarih kaynakları üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. 
[] Hedef
Tarih bilincine sahip tarihsel çevre ve kültür değerlerini koruyan öğrenciler yetiştirmek.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tarih yüksek lisans derecesi (M.A.) almaya hak kazanmaktadırlar
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Tezli Yüksek Lisans Derecesi
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans'a öğrenci kabulünde; ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %10, lisans not ortalaması %15, mülakat değerlendirme sonucu %15, YDS ve Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonucu da %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir
Adayların, a) ALES’ten başvurduğu programın puan türünde 55’den, lisans diplomasıyla başvuranlar için 70’den az olmamak şartıyla Enstitü Kurullarının önerisi ve Senatonun onayıyla karara bağlanan standart puanı almış olmaları gerekir.
b) ÜDS’den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS’den en az 55 puan veya kabul edilen bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olmaları gerekir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler alması gereken AKTS kadar zorunlu ve seçmeli dersler ile uzmanlık alan derslerini tamamlamalı ayrıca alanında bir yüksek lisans tezi yazmalıdır.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Eskiçağ Tarihi,
Ortaçağ Tarihi,
Yeniçağ Tarihi,
Yakınçağ Tarihi,
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi,
olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.

Tarih yüksek lisans programının amacı, bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Geçmişten günümüze Dünya'da ve Türkiye'de tarih yazımı ve ekoller hakkında bilgi edinir, yeni ekolleri tanır ve tarihe etkilerini değerlendirir.
2 Tarihsel problemleri tanımlayabilme becerisini geliştirerek tarihi olayları her yönüyle kavrar ve derinlemesine nüfuz eder.
3 Güncel olaylar ve süreçlerle geçmiş arasındaki ilişkiyi kavrayabilme becerisine sahip olur. Yerel ve Sözlü tarih araştırmaları vasıtasıyla tekil olanla evrensel olan arasında ilişki kurma yeteneği kazanır.
4 Tarihsel metinleri çözümleyebilme, eleştirme ve tahlil etme yeteneğine sahip olur ve konunun kaynaklarına vakıf olarak özet çıkarma, transkripsiyon yapma, rapor etme ve bilimsel toplantılarda tebliğ vb. şeklinde sunma becerisi kazanır.
5 Tarihsel problemlere akademik/objektif yaklaşabilme becerisi kazanarak muhakeme yapma ve analitik düşünme yeteneği gelişir.
6 Eskiçağ ve İslam Tarihi, İslamiyet'ten önceki ve sonraki Türk Tarihi, Osmanlı ve Cumhuriyet Tarihi, Avrupa ve Dünya Tarihi gibi tarihin bütün dönemlerine dair temel düzeyde bilgi edinir, temel problemleri öğrenir ve bu dönemleri kendi içinde kıyaslayabilir.
7 Tarih alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
8 Osmanlı, Avrupa ve Dünya Tarihleri hakkında bilgi sahibi olarak yorumlama, karşılaştırma ve analiz yapma becerilerine sahip olur.
9 Kütüphane ve arşiv kullanma alışkanlığı ve yeteneği kazanarak bir konuda araştırma yapmanın yöntemlerini öğrenerek bunlardan yaşamın diğer alanlarında da yararlanabilir
10 Belirli dönemlerin belgelerini çalışmak için gerekli olan spesifik araçları, tarihi metinleri (paleografi, epigrafya gibi), yazıtları ve kitabeleri çözümleyebilir, çeşitli dillerdeki kaynak metinleri kullanım bilgi ve becerisi kazanır.
11 Hayat boyu öğrenmenin önemini benimseyerek bilimsel ve çağdaş konular hakkında gelişmeleri izler ve kendini geliştirir; bilimsel ahlak ve sorumluluk bilincine sahip olur.
12 Bibliyografik repertuarlar, arşiv envanterleri, elektronik referanslar gibi bilgi erişim araçlarını kullanma bilgi ve becerisi kazanır. Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak tarih alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma yeteneğine sahip olur.
13 Bireysel çalışma becerisi ve bağımsız karar verebilme kabiliyetine sahip olarak fikirlerini ve eleştirilerini yapıcı bir biçimde sözlü ve yazılı, açık ve öz bir şekilde ifade edebilme güvenini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
“Tarihçi” unvanıyla mezun olacak olan öğrencilerimiz,

Kamu kurumları,
Kütüphaneler ve arşivler
Basın-yayın ve radyo-televizyon sektöründe
Enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda
MEB
Üniversiteler
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinde
Özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde
görev yapabilmektedirler.

Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş tarihçilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
   Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES ve Yabancı Dil sınavlarından gerekli puanın alınması koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse disiplende doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
[] Program Yapısı
Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı,toplam 120 akts'den oluşmaktadır. Bu derslerden Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Seminer, Uzmanlık Alan Dersi 1-2 ve Master Tezi 1-2 zorunlu ders kategorisindedir. Öğrencilerin bu dersler dışında en az 48 AKTS'lik seçmeli ders seçmesi gerekmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam AKTS kredi sayısı 120’dir ve tüm dersler teoriktir. Öğrencilerin bu kapsamda en az 8 seçmeli ders, 1 seminer dersi ve kredisiz olan Uzmanlık alan dersleri ile Tez çalışmalarını almaları ve başarıyla tamamlamaları gerekmektedir. Derslerini başarıyla tamamlayan ve tez savunmasında başarılı olan öğrencilere tarih tezli yüksek lisans diploması verilir.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
E-Mail:mehmetseker@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
E-Mail:aliertugrul@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ali ERTUĞRUL
     aliertugrul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hamdi ÖZDİŞ
     Hamdiozdis@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar PINARCİK
     pinarpinarcik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail YAŞAYANLAR
     ismailyasayanlar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fırat YAŞA
     firatyasa@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kenan KARAGÖZ
     kenankaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Sibel KÜÇÜKKÜLAHLI
     sibelkucukkulahli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Sabit DOKUYAN
     sabitdokuyan@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ŞEKER
     mehmetseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi FURKAN KÜLÜNK
     furkankulunk@duzce.edu.tr