[] Program Hakkında

Resim Bölümü, 2010 yılında Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde kurulmuştur.

Resim Bölümü programının eğitsel odağı, teknik beceri ile sanatsal yaratıcılığı buluşturmaya yöneliktir. Bu sebeple, ders müfredatı ulusal ve uluslararası ölçütler göz önünde bulundurularak hazırlanmış kuramsal ve uygulama derslerinden oluşmaktadır. Müfredat her yıl güncellenebilir esnek bir yapıdadır ve farklı disiplinlerden atölye dersleri yer almaktadır.

Resim Bölümü genç, çağdaş, yeniliklere açık, paylaşımcı ve insani değerleri ön planda tutan akademik kadrosuyla dikkat çekmektedir. Bölümümüzde 2 Profesör, 4 Doçent Doktor, 2 Dr. Öğr. Üyesi, 3 Araştırma Görevlisi vardır. 

Bölümümüz 2016 - 2017 yılında 15 öğrenci ile eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. 
[] Amaç

Resim Bölümü; toplumsal ve kültürel olayların farkında, sanatın gündemini takip eden, özgün yapıtlar üreten, yeniliklere açık, çağdaş sanatçılar yetiştirmeyi amaçlar. Bu amacın gerçekleşmesi için; öğrencilerin tartışabilecekleri, kendilerini ifade edebilecekleri kuramsal ve uygulama derslerinden oluşan özgür bir ortam hazırlar. 

[] Hedef
Üniversitemiz temel değerleri göz önünde bulundurularak sanat ve tasarım konusunda üniversitemizi ve bölgemizi bir çekim merkezi haline getirmektir.  
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
RESİM alanında Lisans Derecesi
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Resim Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

[] Programın Tanımı
​4 yıllık Lisans Programı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Günümüz sanatının disiplinlerarası özelliklerine uygun olarak, sanat üretiminde farklı disiplinleri birlikte kullanır.
2 Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
3 Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
4 Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
5 Öğrenciler kuramsal ve uygulama sorunlarını kavrar ve bunları kendi özgün yaklaşımlarıyla yorumlayarak yapıt üretir.
6 Öğrenciler hem bağımsız düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.
7 Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.
8 Öğrenciler, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.
9 Öğrenci kendini gerçekleştirebilme, çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
10 Çağdaş anlayışta üretilen bilgi, deneyim ve iş gücünün topluma yayılmasına katkıda bulunabilen, akademik araştırmalara öncelik veren, bu birikimini ulusal ve uluslararası düzeyde yaygınlaştıran öğrenciler yetişir.
11 Sanatsal yaratıcılıkta hangi nedenlerin hangi etkilere hangi düzeyde hangi araçlarla yol açtığını kavrar.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Resim  Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.


Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Resim Bölümü'nden mezun olan öğrenciler özel ve kamu kuruluşlarında, ressam, sanat danışmanı, müze sorumlusu, galeri sorumlusu olarak çalışabilecekleri gibi, son yıllarda ülkemizde artarak devam eden bienal, trienal, sanat fuarlarında profesyonel olarak da yer alabilirler. Ülkemizde bulunan üniversitelerin akademik personel ihtiyaçları göz önünde bulundurulduğunda öğrencilerin üniversitelerde kariyer yapma olanaklarına sahip oldukları da görülmektedir.   

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Resim Bölümü lisans programı toplamda zorunlu dersler yerel kredi toplamı : 138,  Akts toplamı: 182
Seçmeli dersler yerel kredi toplamı : 30, 
Akts toplamı: 58 

Mezuniyet için gerekli minimum yerel kredi : 168, Akts toplamı: 240 


* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırmalarda Düzce Üniversitesi "Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır.
Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir: 

Başarı Puanı            Harf Notu                 Katsayı                 Başarı Derecesi

 90-100                     AA                            4.00                      Pekiyi
 85-89                      BA                             3.50                      İyi-Pekiyi
 80-84                      BB                             3.25                      İyi 
 70-79                      CB                             3.00                      Orta-İyi
 60-69                      CC                             2.50                      Orta 
 55-59                      DC                             2.25                     Geçer-Orta 
 50-54                      DD                             2.00                     Geçer 
 40-49                      FD                             1.50                      Geçmez
 39 ve aşağısı          FF                              0                           Geçmez 
         
                               EKS                            0/Eksik
                               DVZ                            0/Devamsız 
                               MEKS                          0/Mazeretli eksik 
                               MUAF                          0/yeterli

 Ortalamava Katılmavan Notlar
 YT                                                          Yeterli 
 YZ                                                          Yetersiz 

[] Mezuniyet Koşulları

Resim bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 30’u seçmeli derslere ait olmak koşuluyla 168’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Resim bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN
E-Mail:lutfiozden@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Lütfi ÖZDEN
     lutfiozden@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. BURHAN YILMAZ
     burhanyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ferhat ÖZGÜR
     ferhatozgur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Burcu GÜNAY
     burcugunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Seniha ÜNAY SELÇUK
     senihaunay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet ÖRS
     mehmetors@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zeynep GÜRLER
     zeynepgurler@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Zehra Seda BOZTUNALI
     zehraboztunali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. MERVE ALTIN AKKAYA
     mervealtin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Özkan IŞIK
     ozkanisik@duzce.edu.tr