[] Program Hakkında

Biyoloji Doktora Programı eğitim-öğretime 2015 yılında Biyoloji Bölümü’ne bağlı olarak başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçe’dir. Biyoloji bilim dalının Mikrobiyoloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik, Biyolojik Mücadele, Ekoloji, Deniz Biyolojisi gibi farklı alanlarında öğrenci yetiştirilerek doktora eğitimi verilecektir. Bölümün akademik kadrosu 1 Profesör, 3 Doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanından oluşmaktadır.  Bölümümüzde 8 adet araştırma laboratuvarı, 2 adet öğrenci laboratuvarı mevcut olup, öğrencilerimiz için modern laboratuvarlarımız ve modern dersliklerimiz bulunmaktadır. Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik, Hidrobiyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik olmak üzere 6 anabilim dalından oluşmaktadır. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak su mikrobiyolojisi, antimikrobiyal aktivite, fungal sistematik, gıda mikrobiyolojisi, bakteriyel identifikasyon, popülasyon genetiği, moleküler sistematik ve denizel biyoçeşitlilik, biyolojik mücadele ajanı entomopatojenik nematodlar, ekoloji, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde etnobotanik ve floristik çalışmalar, ihtiyoloji, istilacı Tatlısu balık türlerinin yaşam döngüleri, bu balıkların ülkemizdeki çeşitli populasyonlarında  beslenme, büyüme ve üreme biyolojileri, ekolojik ilişkileri ve popülasyon yapıları, Türkiye bal arılarının mtDNA ve bazı morfolojik özellikleri bakımından karşılaştırılması konularıdır.


[] Amaç

Çağdaş eğitim ve araştırma ilkeleri doğrultusunda, modern yaratıcı, üretici, pozitif düşünen; katılımcı, bilgi ve birikimini öğrencileri ve tüm insanlık yararına kullanan bir anabilim dalı olmak.
[] Hedef

Biyoloji anabilim dalı uluslararası çapta deneyimli öğretim üyesi kadrosu ile Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji, Genel Biyoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik bilim dallarında lisansüstü seviyede uzman yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

    Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES (Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 55 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması,

    Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadil bir puan olması ve ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 80 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması

    Anadiller dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınması,

    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,

    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.

    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,

* En az 7 ders,bir seminer dersi,doktora yeterlik sınavı,tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

* Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 14 ders, bir seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve jüri önünde savunulması ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS+ programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS+ Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS+ Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır


[] Programın Tanımı

Modern dünyada gelişen bilim ve teknoloji ile paralel olarak önemi artan Biyolojik bilimlerin alt dallarını geliştirebilecek ve yönlendirebilecek uzmanlar yetiştirilmesi, gerek bölgesel gerekse ulusal ölçekte önemli bir ihtiyaçtır. Biyoloji Anabilim Dalı, Biyolojinin çeşitli alt dallarında ihtiyaç duyulan uzman eksiğinin giderilmesine katkıda bulunacaktır.  Bu amaçla, öğrencilere ileri düzey teorik, deneysel ve saha çalışmalarını kapsayan dersler verilecek ve uygulamalar yaptırılacaktır. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Biyoloji alanında bilgi birikimini güncel ve uzmanlık düzeyinde geliştirir, bu alanda edindiği uzmanlık düzeyinde bilgileri alanına yenilik getirecek biçimde değerlendirme, yorumlama, uygulama ve özgün tasarımlar geliştirme yönünde kullanabilir
2 Biyolojinin gerek deneysel gerekse teorik alanlarında bağımsız problem tanımlama, karşılaştırma, analiz etme ve çözüm üretme yetisi kazanır
3 Biyoloji alanı ile ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntemleri ile modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini tanıma ve kullanma becerisi kazanır
4 Fen bilimleri alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi kazanır
5 Biyoloji alanındaki yeni bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, sentezleme ve kullanabilme becerisi kazanır
6 Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, biyoloji alanı ile ilgili yeni düşünce, yöntem ve/veya deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi kazanır; edindiği kazanımlar sayesinde, bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz edip yorumlayabilir.
7 Biyoloji alanında uzmanlık düzeyinde edindikleri bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygulayabilir; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilir.
8 Meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olur; lisansüstü eğitim süresince katılınan çalıştay, seminer ve konferans gibi bilimsel etkinliklerde, benzer konularda çalışan meslektaşları ile iletişim kurarak biyoloji alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını bir topluluk içerisinde yazılı ve sözlü olarak paylaşma ve biyoloji alanında gelişen literatürü takip etme ve kullanabilme yeteneğini edinir.
9 Biyoloji alanındaki bilimsel araştırmalarda takım çalışmalarına etkin olarak katılır ve gerektiğinde liderlik yapabilir; sorumluluk alma becerisi geliştirir ve işbirliğine açıktır.
10 Biyoloji alanındaki gelişmeleri takip eder, bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veritabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
11 Biyoloji alanında karşılaşacağı öngörülmeyen karmaşık durumlarda, yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir ve sorumluluk alarak çözüm üretebilir.
12 Biyoloji alanındaki sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi geliştirebilir, farklı disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi edinir.
13 Biyoloji alanında uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimi sayesinde, uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün fikirler üretebilir ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilir.
14 Kendi alanındaki bilimsel bilgileri okuyup anlayacak ve ifade edebilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur; yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir ve tartışabilir.
15 Biyoloji alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek, problemlerini çözecek şekilde araştırmalarında etkin olarak kullanır.
16 Araştırmalarını etik zeminde yürütme bilinci geliştirir, bilimsel çalışmalarının kurgulanması, verilerin toplanması, yorumlanması, yayınlanması süreçlerinde ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği kazanır
17 Yaşam boyu öğrenme stratejilerini benimser ve çalışmalarını yürütürken kullanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Biyoloji Doktora Programı'na ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya İçin TıklayınDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Tüm akademik alanlarda akademisyen olarak, sağlık hizmetleri veren kurum ve kuruluşlarda tıbbi analizlerin yapılmasında, tıbbi araştırma ve destek ünitelerinde, Çevre koruma-kontrol, Ekolojik planlama ile ilgili alanlarda, Biyoteknolojik çalışma yapan kurum ve kuruluşlarda her türlü üretim faaliyetlerinde, Hidrobiyoloji ve Su ürünleri ile ilgili araştırma ve üretim faaliyetlerinde, Milli Park kuruluşu ve Yaban Hayatı Yöneticiliği alanlarında, Biyoloji eğitim-öğretimi faaliyetleri ve Biyoloji programlarının geliştirilmesinde, ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Raporlarının hazırlanmasında, Tarım ve Ormancılık alanlarında temel bilimci olarak, Gıda Kontrol laboratuarlarında, Arıtma tesislerinde, Biyolojik Ürünlerle ilgili standartların belirlenmesinde, Kriminoloji laboratuarlarında ve Adli Tıpta, Gümrüklerde ülkeye sokulması ve çıkarılması yasak canlı materyallerin denetlenmesinde görevli Gümrük Biyologu olarak, Biyomedikal çalışma alanlarında, İlaç ve ilaç hammaddelerinin, kozmetik ürünlerinin üretimi ve kalite kontrolünde, ilaç ve kozmetik ürünlerinin ruhsatlandırma aşamalarında çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, post-doktora çalışmalarında bulunabilirler.

[] Program Yapısı

* Biyoloji Doktora programı toplamda 21 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.

* Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için Biyoloji Doktora programı toplamda 42 yerel ve 300 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.

* Programdan mezun olabilmek için öğrenciler Doktora Tezi hazırlamak zorundadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

* Doktora Programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi,doktora dersi, doktora yeterlik sınavı,

tez önerisi, tez çalışması  ve tezin jüri önünde savunulması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

* Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer,yeterlik sınavı,tez önerisi, tez

çalışması ve tezin jüri önünde  savunulması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.

* Doktora öğrencilerinin mezun olabilmeleri için en az bir adet tez konusu ile ilgili üretilmiş Science Citation Index, Science Citation Index

Expanded, Social Sciences Citation Index veya Arts & Humanities Citation Index kapsamındaki dergilerde yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makalesi olmalıdır

[] Eğitim Türü
TAM ZAMANLI
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
E-Mail:basarandulger@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
E-Mail:basarandulger@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Başaran DÜLGER
     basarandulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA
     gulsunkirankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
     denizyaglioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
     ernazaltundag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
     meralkekecoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Barış GÜLCÜ
     barisgulcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serpil UĞRAŞ
     serpilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
     pinarrasgele@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN
     selcukozmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Engin EROĞLU
     engineroglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Görkem DÜLGER
     gorkemdulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK
     gulguncakmak@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Prof. Dr. Başaran DÜLGER
     basarandulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Hülya TORUN
     hulyatorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. Salih Tunç KAYA
     salihtunckaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Lale GENÇOĞLU
     lalegencoglu@duzce.edu.tr