[] Program Hakkında

         Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programı 1998 yılında açılmıştır. 1 yüksek lisans öğrencisi eğitimini tamamlamıştır. Ancak  uzun süre öğretim üyesi eksikliğinden dolayı öğrenci alınamamıştır. Bugün 2 profesör,  1 yrd doçent ve 6 yüksek lisans öğrencisi bulunmaktadır.

[] Amaç
Histoloji ve Embriyoloji alanında, yüksek lisans düzeyinde temel kuramsal bilgi ve pratik laboratuvar uygulamalarına yönelik beceri ve tutumların kazanılması amaçlanmaktadır.
[] Hedef
Programı bitiren mezunlarımızın:
 1. Histoloji ve Embriyoloji konularında temel kuramsal ders bilgilerini kavrayabilmeleri,
 2. Temel pratik laboratuvar tekniklerini ve becerilerini uygulayabilmeleri,
 3. Işık mikroskopik doku takibi ve kesit alma tekniklerini uygulayabilmeleri,
 4. Elektron mikroskopik doku takibi tekniklerini uygulayabilmeleri,
 5. Histokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri,
 6. İmmunohistokimyasal boyama tekniklerini uygulayabilmeleri,
 7. Etkili sunum hazırlama ve kendini ifade etme becerilerini kazanabilmeleri,
 8. Ekip çalışanları ve meslektaşlarla iletişim kurabilme ve uyumlu olma tutumlarını kazanabilmeleri,
 9. Analitik ve eleştirel düşünme, akıl yürütme, sentez ve değerlendirme becerilerini kazanabilmeleri,
 10. Bilimsel ve deney hayvanı kullanımı etik değerlerini benimseyebilmeleri,
 11. Mesleksel etik tutum ve davranışları kavrayabilmeleri,
 12. Bilimsel araştırma projesi hazırlama tekniklerini kavrayabilmeleri,
 13. Sürekli öğrenmenin önemini benimseyerek, gelişen iletişim ve teknoloji çağını yakalayıp, güncel literatürü takip edebilen bilim insanı olabilmeleri hedeflenmektedir.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla bitiren öğrenciler Histoloji ve Embriyoloji alanında yüksek lisans derecesi almaya hak kazanmaktadır.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde Senato tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere ALES puanına sahip olmaları gerekir.  Kabul değerlendirmesinde ALES puanı, bilim sınavı, mülakat ve mezuniyet not ortalamalarının hangilerinin hangi oranda uygulanacağı ilgili EABDB/EASDB’nin önerisi, EK onayı ile Senatoda kararlaştırılır. Yüksek lisans program kontenjanları ve başvuru şartları Üniversitenin akademik takviminde belirlenen zamanlarda enstitü internet sitesinde ilan edilir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
 Dersler ve Seminerden 60,  Yüksek Lisans Tezi ve uzmanlık alan dersinden 60 olmak üzere 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
 Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.
[] Programın Tanımı
Histoloji ve Emriyoloji Yüksek Lisans programı insan vücudunun ince yapısının mikroskop kullanılarak teorik ve pratik olarak incelenmesini, germ hücrelerinden başlayarak zigot, embriyo ve fetusun gelişimini incelemeyi kapsar. Mikroskop ve inceleme yöntemlerinin eğitimi öğretilerek bilimsel çalışma ve araştırma yapma becerisi kazandırılır. Embriyoloji eğitimi aynı zamanda yardımlı üreme teknikleri konusunda verilen eğitimle İVF sertifikası için alt yapı oluşturulur.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 . Histoloji ve Embriyoloji bilim alanında uzmanlık düzeyinde bilgi birikimine sahip olur
2 Bilim, insan ve hayvan etiğine uygun davranır
3 Bilimsel bir çalışmanın nasıl planlanıp yürütüleceğini kavrar,
4 Işık mikroskopi laboratuvarı çalışmalarını yürütme becerisini kazanır
5 Araştırma laboratuvarında çalışabilecek bilgi ve beceri kazanır
6 Bilimsel yenilikleri takip eder
7 Sunum ve aktarma becerisi kazanır
8 Bağımsız çalışma ve işbirliği yapabilme becerisine sahip olur
9 Sorgulayıcı, araştırıcı ve gözlemci niteliklere sahip olur
10 Karşılaşılan sorunlara çözümsel bakış açısı kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Histoloji ve Embriyoloji Ad)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak sağlık alanında uzmanlık düzeyinde güncel bilgilere sahiptir, bunları geliştirir ve derinleştirir.

X X

X

 

 

 

 

 

 

 

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

BİLGİ

2. Sağlık alanında ilişkili olduğu disiplinler arasındaki etkileşimi kavrar ve kullanır.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

     2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

  3. Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgi teknolojileri, teknik ekipman ve alana özgü olan cihaz ve aletler hakkında bilgi sahibidir.

 

 

X

X

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. Sağlık alanına yönelik yapılan çalışmalarda sürekli olarak kullanılan bir araç olarak istatistik hakkında bilgi sahibidir, ilgili yazılımları etkili kullanır.

 

 

X

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Sağlık alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanır.

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

 

X X

X X

 

 

 

 

 

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

BECERİLER

2. Sağlık alanında sahip olduğu bilgileri farklı disiplinlerden gelen bilgilerle bütünleştirip yeni bilgiler oluşturmak için yorumlar, değişik araştırma yöntemleri kullanarak analiz ve sentez yapar ve çözüm önerileri getirir.

X

X

X

X

X

X

X X

X

X

X

X

 

X

X X

 

 

 

 

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme.

3. Deneysel araştırma planlar, yapar.  Yaptığı araştırmanın raporunu yazar.

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

 

 

    3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini     kullanarak çözümleyebilme.

4. Sağlık alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar dâhil diğer teknolojik araçlar ile alana özgü olan cihaz ve aletleri ileri düzeyde kullanarak gerekli incelemeyi yapar, problemleri ve sorunları çözümler.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Alanındaki istatistik yazılımlarını etkin kullanır, istatistiksel yöntemleri doğru seçer, doğru hesaplar ve doğru yorumlar.

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci satırında bulunan pembe X

işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir.


TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Histoloji ve Embriyoloji Ad)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren konularda kurgular, çözüm önerileri getirir, sorunları çözer, elde edilen sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

X

X

X

X

X

 

 

X X

 

X

X

X

X

X X

 

 

1. Alanı ile ilgili ileri düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Alanı ile ilgili konularda öngörülmeyen  karmaşık durumlarla karşılaşması halinde çözüm önerileri geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

X X

X

X

 

X

X

X

X

X X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme.

3. Alanı ile ilgili çalışmaları bağımsız ve/veya ekip olarak yürütür.

 

 

X X

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

 

3. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilme ve yönetebilme.

4. Bilimsel bir makaleyi ulusal düzeyde bir dergide yayınlar ya da bilimsel bir toplantıda sunar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

5 Alanı ve toplum sağlığı ile ilgili öncelikli konularda bilimsel klinik ve/veya tanımlayıcı araştırma/sunum/yayın yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanı  ile ilgili mesleki gelişim ve yaşam boyu öğrenme ilkelerini gerçekleştirdiği çalışmalarda uygular.

X

X

X

X X

X

X

 

X

X

X X

 

 

 

 

 

1. Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.

Öğrenme Yetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Neyi nasıl öğreneceğini bilir. İstatistiksel analiz konusunda, bilimsel bir makaleyi okuyup değerlendirebilecek düzeyde istatistiksel analiz yapar ve kanıta dayalı uygulamaları takip eder ve mesleki uygulamalar ile ilgili kendi alanında kanıt oluşturacak araştırmalar yapar.

X

X

 

 

X

X

X

 

X

X

X

 

 

 

2. Öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

3. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

 

X

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

3.Yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirebilme.

4. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyede

olduğunu gösterir.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı

düzeydeki bir mesleğe yönlendirir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bilgiyi paylaşma ve birlikte öğrenme yetkinliğine sahiptir.

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

7. Yaşamboyu öğrenme ve sorgulama bilinci kazanmıştır.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 


TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ (Devam)

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sağlık Bilimleri Enstitüsü- Histoloji ve Embriyoloji Ad)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ, 6. Düzey, Lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

YETKİNLİKLER

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak

aktarır.

 

X

 

 

 

X X

X

X X

X

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilme;  düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilme.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Öğrenim sürecinde elde ettiği verileri iş yaşamında değerlendirir ve uygulama yetkinliğine sahiptir.

 

 

X

 

 

X X

 

X

X

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme.

3. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal

zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

 

3. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilme ve bunları uygulayabilme.

4. Uzmanlık bilgisini, toplumsal sorumluluk bilinciyle kullanır.

 

X

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

4. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme.

5. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk

yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme.

6. Bir yabancı dili kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar (En az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde)(“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek (“European Computer Driving Licence”, Advanced Level).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili konularda strateji ve politika geliştirebilme ve uygulama planlarını yorumlar ve elde edilen sonuçları bilimsel ve etik çerçevede değerlendirir.

 

X

X

 

 

 

X

 

X X

X

X

 

 

 

 

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

Alana Özgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2 alanı ile ilgili verilerin toplanması, kayıtlanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir ve bu değerleri öğretir.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

3. alanında özümsediği bilgiyi ve problem çözme yeteneklerini, disiplinler arası çalışmalarda uygular.

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya    uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

4. alanındaki güncel gelişmeleri toplumun temel birimi olan çocuk ve aileyi de kapsayacak şekilde ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

5. alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sağlığın daha ileri götürülmesine ilişkin ulusal ve uluslararası sağlık politikası çalışmalarına katkıda bulunur.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalında Doktora yapabilir, Hastanelerin İVF ünitelerinde çalışabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Doktora
[] Program Yapısı
Histoloji ve Embriyoloji Yüksek Lisans Programında zorunlu derslerin hepsi bölüm içidir. Gerekli görülmesi durumunda bölüm dışından seçmeli ders alınabilir. Avrupa Kredi Transferi Sistemine göre toplam 60 krediden az olmamak koşuluyla zorunlu ve seçmeli dersler ve 60 krediden az olmamak koşuluyla tez çalışmasını içeren özel konular derslerinden sorumludur. Program dersleri dönemlik olup kuramsal ve uygulamalı derslerdir. İlk yarıyıldan itibaren seçmeli ders verilmeye başlanır. Yüksek lisans öğrenimi yapan öğrenci, ders, seminer ve uygulama çalışmalarına ek olarak bir tez çalışması hazırlar. Öğrenim süresi 4 yarıyıldır (2 yıl). İlk iki yarıyıl ders dönemi, sonraki iki yarıyıl tez dönemidir. Öğrenci bir öğretim üyesinin danışmanlığında ders dönemini, en az bir öğretim üyesinin danışmanlığında tez çalışmasını yürütür. Kuramsal ve uygulamalı derslere devam zorunludur.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Düzce  Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır
[] Mezuniyet Koşulları
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin ilgili maddeleri uygulanacaktır
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Meryem ÇAM
E-Mail:meryemcam@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kayıhan KARAÇOR
     kayihankaracor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYLU
     hakansoylu@duzce.edu.tr