[] Program Hakkında

Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 2015-2016 bahar öğretim yılında kurulmuştur. Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı’ nın amacı okullarda, bakanlık ve kurumların eğitim birimlerinde, Talim ve Terbiye Dairesi' nde uzman ya da uzman yardımcısı yetiştirmektir.


[] Amaç

Programın misyonu, bilginin doğasının anlamlı bir biçimde yapılandırılmasını sağlayacak eğitim programlarının geliştirilmesi ve değerlendirilmesine rehberlik edecek; etkili öğretme-öğrenme süreçlerini tasarlayabilen, üst düzey düşünme becerilerine sahip; bilimsel araştırma yöntem ve ilkelerini yaşamının her alanında işe koşabilen yaşam boyu öğrenen bireyler yetiştirmektir.


[] Hedef

Programın vizyonu,kuramsal ve uygulamalı araştırmalar yapmak, öğrenciler tarafından tercih edilen, nitelikli ve sürekli kendini yenileyen eğitim programları ve öğretim uzmanları yetiştirme ve ulusal ve uluslararası eğitim politikalarına yön verilmesine katkı sağlamaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Bilim İnsanı[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program doktora düzeyinde eğitim yapan bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Doktora programlarına başvuracak adaylar için bir Lisans veya Tezli Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak. Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalaması 4 üzerinden en az 3,0 olması gerekir. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir. 
Adayların Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’ ten (Eşit Ağırlık puan türünde en az 60 standart puan veya ALES’ e eşdeğer kabul edilen ve YÖK tarafından ilan edilen eşdeğer puanlardan 60 ALES puanına sahip olmaları gerekir. Lisans diploması ile başvuracakların ALES sınavından (Eşit Ağırlık puan türünden) en az 80.00 ve Lisans mezuniyet notunun 4.00 üzerinden en az 3.00 olması gerekir. ALES geçerlilik süresi 3 yıldır. 
YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavları ile eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan veya ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından bu puan muadili bir puan almış olmak. KPDS, ÜDS, YDS ve e-YDS sınav sonuçlarının geçerlilik süresi sınav tarihinden itibaren 5 yıldır. 
ALES'in %50'si, Not Ortalamasının (Yüksek lisans diploması ile başvuranların yüksek lisans not ortalaması, lisans diploması ile başvuranların lisans not ortalaması) %10' u, Bilim Sınavının %20'si, Mülakat' ın %20'si alınarak toplanır. Bilim sınavı ve mülakat sınavlarına girmeyenler başarısız sayılır. Adayların 100 üzerinden yapılacak başarı düzeyinin en az 70 olması gerekir. 

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
 1.  Doktora programı, öğrenci ye bağımsız araştırma yapma, bilimsel problemler, veriler geniş ve derin bir bakış açısı le irdeleyerek yorum yapma, analiz etme ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli beceriler kazandırır.
 2.   Doktora programı, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için toplam yirmi bir krediden ve 60 AKTS’ den az olmamak koşuluyla en az yedi ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere en az 240 AKTS kredisinden oluşur. Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için de en az kırk iki kredilik 14 ders, seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışması olmak üzere toplam en az 300 AKTS kredisinden oluşur.
 3. Doktora programlarında EABDB/EASDB’ nin önerisi ve EYK onayı le diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan derslerden yüksek lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en fazla iki, lisans derecesiyle kabul edilmiş öğrenciler için en fazla dört ders seçilebilir.
 4.  Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yen bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntem yen bir alana uygulama niteliklerinden en az birini yerine getirmesi gerekir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Yüksek lisans
[] Programın Tanımı

Eğitim Programları ve Öğretim doktora programıyla; öğrencilerin alan ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme süreçleri, öğretme modelleri, yaşam boyu öğrenme, uzaktan eğitim ve bilimsel araştırma becerilerinin kazandırılmasını öngören derslerle öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Anabilim dalında bir profesör, bir doçent ve dört yardımcı doçent görev yapmaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bilimsel bir araştırma, çalışma ya da proje desenleme, yürütme ve sonuçlandırma
2 Bilimsel bulguları eğitsel sorunların çözümünde kullanabilme
3 Program geliştirme modellerini analiz etme ve değerlendirebilme
4 Alanıyla ilgili bir konuda eğitim programı tasarısı hazırlayabilme
5 Program standartları geliştirme ve standartlara uygun akreditasyon modeli geliştirebilme ve uygulayabilme
6 Eğitim programlarını değerlendirme ve sonuçlarını yorumlayabilme
7 Öğrenme stil ve stratejilerine uygun öğretim tasarıları hazırlayabilme ve uygulayabilme becerisi
8 Eğitimde program geliştirme alanında yaşanan sorunları tanılayabilme ve uygun çözümler geliştirebilme becerisi
9 Tarihsel süreç içerisinde Türk eğitim sisteminin farklı kademelerinde gerçekleştirilen program geliştirme çalışmalarını çeşitli yönleriyle yorumlama ve analiz edebilme becerisi
10 Türkiye’deki öğretmen eğitimi sorunlarına çözüm üretebilme
11 Türk eğitim sisteminin sorunları hakkında bilgili olma ve sorunlara ilişkin çözüm geliştirme becerisi
12 Hayatboyu öğrenmenin bilincinde olma ve bunu bir yaşam biçimi olarak edinebilme
13 Öğrenme ve öğretme süreçleriyle ilgili kazanımlarını etkin bir biçimde kullanabilme
14 Eleştirel, yansıtıcı ve yaratıcı düşünebilme
15 Bilgi, medya, bilim ve teknoloji okuryazarlığı becerilerine sahip olma
16 Alanda edindiği bilgileri diğer alanlardaki uygulama etkinliklerinin geliştirilmesinde kullanabilme
17 Eğitim programları ve öğretim alanındaki bilimsel gelişmeleri izleyebilme
18 Eğitim programları ve öğretim alanında ortaya koyduğu ürünleri ilgili çevrelere sunabilme ve tartışabilme
19 Eğitsel konu ve sorunları yansıtıcı düşünme ilkeleri doğrultusunda, eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Eğitim Programları ve Öğretim doktora programıyla; öğrencilerin alan ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme süreçleri, öğretme modelleri, yaşam boyu öğrenme, uzaktan eğitim ve bilimsel araştırma becerilerinin kazandırılmasını öngören derslerle öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Doktora programını tamamlayanlar, bir üst öğrenim derecesi olan post-doktora eğitimlerine devam edebilirler.

[] Program Yapısı
Eğitim Programları ve Öğretim doktora programıyla; öğrencilerin alan ile ilgili bilgi, beceri ve anlayışlarını geliştirmeyi, çalışma alanlarındaki kuramları, modelleri ve araştırma yöntemlerini kavrama, yorumlama ve uygulama yeterliklerine sahip bireyler olarak yetiştirmeleri amaçlanmaktadır. Eğitimde program geliştirme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme süreçleri, öğretme modelleri, yaşam boyu öğrenme, uzaktan eğitim ve bilimsel araştırma becerilerinin kazandırılmasını öngören derslerle öğrencilere Eğitim Programları ve Öğretim alanında uzmanlık kazandırılması amaçlanmaktadır. Anabilim dalında bir profesör, bir doçent ve dört yardımcı doçent görev yapmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

27 kredilik ders almış ve hepsinde başarılı olmak
Seminer, yeterlilik ve Uzmanlık Alan dersinde başarılı olmak
Doktora tezi jürisinde başarılı olmak

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN
     abdurrahmanilgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Filiz ACAR
     filizacar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER
     fahriyehayirsever@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
     abdullahadiguzel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY
     suleymangoksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Aslıhan KUYUMCU VARDAR
     aslihankuyumcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Şule AY
     suleay@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Merve ERİŞ HASIRCI
     merveeris@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr