[] Program Hakkında

Kültür bitkilerine ekonomik zarar veren böcekler, akarlar, abiyotik ve biyotik (fungus, bakteri, fitoplazma, spiroplazma, virüs, viroid ve nematod) etmenler ile yabancı otların üretim alanına verdiği zararlar çalışma konuları arasındadır. Bunların mücadelesinde mekanik, fiziksel, kimyasal, biyolojik ve biyoteknolojik yöntemlerin kullanımı bölümümüzde öğretilir.

[] Amaç

Teorik ve pratik bilgi donanımı yüksek öğrenciler yetiştirmek, •Çağın bilgi ve teknolojilerini kullanabilen uluslararası düzeyde mesleki donanıma sahip öğrenci yetiştirmek. •Araştırma yöntemlerini kullanan, neden-sonuç ilişkisi kurabilen ve akademik bakış açısına sahip öğrenciler yetiştirmek.

[] Hedef

Eğitim ve öğretimin kalitesini arttırarak düzeyini çağdaş normlara ulaştırmak, •Özgür, bilimsel düşünceye ve bilimsel çalışma disiplinine sahip, nitelikli araştırıcıların yetişmesini sağlamak, •Bilimsel niteliklere sahip bilim insanlarının çeşitli konularda araştırma yapmalarına imkân sağlamak, Ülkemizin bitki koruma sorunlarına çözüm bulmak ve buna yönelik araştırmalar yapmak, •Bitki koruma sorunlarının çözümünde, insan ve çevre sağlığına göz önünde bulunduran, entegre mücadele yöntemlerinin hayata geçirilmesini sağlayabilecek araştırıcıların yetiştirilmesini sağlamak, •Ulusal ve uluslar arası düzeyde projeler kanalıyla araştırmalar yaparak ülkemiz ve dünya tarımına katkıda bulunmak, •Araştırma bulgularını uygulamaya aktararak üreticilere faydalı olmak.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ziraat  Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek lisans programına, mülakat yapılarak öğrenci alınır. Yüksek lisans programlarına alınacak öğrenci sayıları ve aday öğrencilerde aranacak nitelikler, her yarıyıl başından önce ilan edilir. Bu ilanda başvuru koşulları ve son başvuru tarihi, adayların mülakata alınacakları yer ve tarih belirtilir. Adayların lisans diplomasına sahip olması ve Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından merkezi olarak yapılan ALES’den ilgili puan türünde en az 55 standart puana sahip olmaları gerekir. Yurtdışından alınmış lisans diplomalarının denkliğinin Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanması gerekir. Adaylar; ilanda belirtilen son başvuru tarihine kadar ALES belgelerini, lisans diplomalarını, lisans kademesinde okudukları derslerden aldıkları başarı notlarını, mezuniyet not ortalamalarını belirten onaylı belgeleri, diğer kayıt ile ilgili bilgileri tamamlayarak başvuruda bulunurlar. Adayların kayıt işlemleri ilgili enstitü müdürlüğünce düzenlenir ve yürütülür. Gerekli başvuru şartlarını tamamlamış Mülakat notu 100 tam not üzerinden verilir. Bir adayın bilimsel başarı düzeyi notu; ALES puanının %50’si, lisans kademesi not ortalamasının %25’i ve mülakat notunun %25’inin toplamıdır. Adayların mülakat notunun en az 50, bilimsel başarı düzey notunun da en az 60 olması gerekir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.

• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,

• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)

• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.

• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin TanınmasıYurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Program, kültür bitkisi yetiştiriciliğinde ortaya çıkan bitki koruma sorunları ve bunların çözümüne yönelik bilgileri alma, değerlendirme ve uygulamaya aktarma becerisi kazanmalarını sağlamaktır. Literatür tarama, araştırma yapma, deneme kurma ve değerlendirme ile tez yazımı konularında eğitim almalarını sağlamaktır. Program, bitki koruma alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör kuruluşlarının beklenti ve gereksinimlerini karşılayabilecek kalitede işgücü yetişmesini ve akademik yeterlilikteki öğrencileri doktora programına hazırlamayı hedeflemektedir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Lisans düzeyindeki yeterliliklerine de bağlı olarak, bitki koruma dalında uzmanlık seviyesine ulaşma
2 Kuramsal ve uygulamalı bilgilerini ve uzmanlığını bitki koruma alanında kullanabilme, bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak farklı çalışma alanlarındaki bilgileri harmanlayarak yeni bilgiler üretip önemli sorunları çözebilme
3 Liderlik sorumluluğu alarak karmaşık sorunların çözümüne yeni yaklaşımlar getirebilecek bağımsız araştırmalar yapabilme, bulgularını yayınlayabilme
4 Eleştirel ve analitik düşünme yetkinliği
5 Bilgi ve iletişim teknolojisini kullanarak bitki koruma çalışmalarıyla ilgili bilgi ve görüşleri farklı ilgi gruplarına yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme
6 Uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü sunumlarla etkin bir şekilde iletişim kurabilmek
7 Verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve yorumlanması sırasındaki tüm aşamalarda bilimsel, kültürel ve ahlaki değerlere önem verme tutumunu kazanma
8 Bitki koruma ile ilgili strateji, politika ve uygulama planları yapabilme, ilgili çalışmaları ve sonuçları toplam kalite yönetimi süreçleri çerçevesinde harmanlayıp yorumlayabilme
9 Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri disiplinler arası çalışmalar gerektiren sorunların çözümünde kullanabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

 TÜRKİYE YÜKSEKÖĞRETİM YETERLİLİKLER ÇERÇEVESİ-PROGRAM YETERLİLİKLERİ-TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Bu programın mezunları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik Bakanlıkları ile bunlara bağlı kamu kurum ve kuruluşları, Üniversiteler, Özel sektörde ise Zirai İlaç Firmaları ve Bayiileri, Tarımsal İşletmelerinde istihdam edilmektedir. Ayrıca pek çok üreticiye tarımsal danışmanlık hizmeti de verebilmektedir. 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programda yüksek lisans eğitimini başarı ile tamamlayan öğrenciler, ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Doktora programlarında öğrenim görebilirler. 

[] Program Yapısı

Bitki Koruma Yüksek Lisans Programı, 21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Bu program; toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla, seminer ve tez çalışmasından oluşur. Ayrıntılar ilgili yönetmelikte bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Öğrencinin kayıtlandığı bir dersin sınavına girebilmesi için o derse en az %70 oranında, uygulamalara ise en az % 80 oranında devam etmesi gerekir. Yarıyıl içi notu (ham not) ara sınavın % 40’ı, final sınavının % 60’ı alınarak bulunur. Arasınav ve final sınavlarının yanı sıra derslerde raporlar, ödevler, quizler, seminer sunumları ve proje çalışmaları gibi öğrenme aktiviteleri öğrencinin yarıyıl içindeki performans değerlendirmesinde kullanılabilir. Öğrencinin ilgili dersten başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 100 üzerinden 70 olması gerekir. Her ders için ölçme ve değerlendirmenin nasıl gerçekleştirileceği ders öğretim planında ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.

[] Mezuniyet Koşulları

Bu programdan mezun olabilmek için, en az 21 kredilik derslerin yanı sıra, seminer ve tez yapmak zorunluluğu vardır.

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
E-Mail:filizarslan@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
E-Mail:sevcanoztemiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Sevcan ÖZTEMİZ
     sevcanoztemiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emine DEMİR ÖZDEN
     eminedemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIRIM
     ismetyildirim@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
     filizarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nedim ALTIN
     nedimaltin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YAZLIK
     ayseyazlik@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Zübeyde Filiz ARSLAN
     filizarslan@duzce.edu.tr