[] Program Hakkında
   Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programının amacı, lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, kendine güvenen, yeni gelişmeleri takip edebilen, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin başlangıçtan bugüne kadarki yapısı ve gelişimini, Türk edebiyatının dönemlerini, şahsiyetlerini, eserlerini ve özelliklerini uzmanlık düzeyinde kavrayabilen, Türk kültürü konularında bilgili, ulusal kültürünün bilincinde ve evrensel kültürle barışık, yaratıcı düşünce sahibi, çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, çözüm üretebilen, sadece Türkiye değil yurtdışında da başarılı olacak uzman mezunlar vererek başarıyı her yıl bir öncekinden daha öteye götürebilecek vasıflarda elemanlar ve araştırmacılar yetiştirmektir. Bu çerçevede Düzce yöresinin dil ve kültür özelliklerinin bilimsel yönden araştırılması için gerekli verilerin toplanması, uygulanması ve yorumlanmasına katkıda bulunmaktır.

   Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinde veya ilgili olabilecek benzer bir bölümde doktora düzeyinde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak görev yapabilirler, ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler. Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, çağın ve ilerleyen teknolojinin imkânlarını kullanarak öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Türk dili ve Türk edebiyatı alanlarında aldıkları eğitimini en etkin biçimde aktarmalarını hedefler. Bir başka hedefi de diğer bilimlerle (gerek sosyal bilimler gerekse fen bilimleri) olan ilişkilerini en üst seviyede tutarak disiplinler arası çalışmaların sayısını ve kalitesini artırarak bu konuda önemli bir şekilde hissedilen eksikliği gidermektir.
[] Amaç
   Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, Türk Yüksek Öğretimi’nin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin yapısını ve tarihi gelişimini, Türkçe ile ortaya konulmuş eserleri ve eserlerin yazarlarını, Türk edebiyatının dönemlerini, türlerini, eserlerin biçim ve içerik özelliklerini bilen; Türk dilinin ses, anlam, yapı özelliklerini, Türk edebiyatının kültürel siyasal ve sosyal kaynaklarını kavrayan; Türk dili ve edebiyatının özelliklerini diğer dil ve edebiyatların özellikleri ile karşılaştırabilen, araştırma, çözümleme ve karşılaştırma yöntemlerini öğrenip kullanabilen, bütün bu kazanımları ulusal kültürle evrensel kültür arasında yaratıcı bir düşünceyle yansıtabilen dil ve edebiyat araştırmacıları ve bilim uzmanları yetiştirmektir.
[] Hedef
   Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı; Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Halk Edebiyatı bilim dallarından oluşmaktadır. Söz konusu bilim dallarında, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlayarak sağladığı bu katkıyla lisansüstü düzeyde öncü bir konuma ulaşmayı hedefler.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
   Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı yüksek lisans derecesini almaya hak kazanırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans
[] Kayıt Kabul Şartları
   Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %20, lisans not ortalaması %10, mülakat değerlendirme sonucu %10 YDS, Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonucu da %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir. Son olarak, açılan kontenjan sayısının dört katına kadar aday bilim sınavı ve sözlü mülakata katılmaya hak kazanır. 
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
    Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam kredi sayısı 30’dur. Her dersin kredisi 3’tür ve tüm dersler teoriktir. Belirtilen derslerden yalnızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri I ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri II dersleri zorunludur. Diğer dersler seçmelidir.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
   Düzce Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir. Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır.

   ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin Düzce Üniversitesi’ndeki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir. Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
   Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans programının amaçlarından biri “ lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek, kendine güvenen, yeni gelişmeleri takip edebilen, Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde Türk dilinin başlangıçtan bugüne kadarki yapısı ve gelişimini, Türk edebiyatının dönemlerini, şahsiyetlerini, eserlerini ve özelliklerini uzmanlık düzeyinde kavrayabilen” araştırmacılar yetiştirmektir. Bu bağlamda Yüksek Lisans Programı Ders Dönemini başarıyla bitiren öğrencilerimizin çalışmaya başladıkları tez konuları bu amacın gerçekleşmesini sağlayacaktır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Türk Dili ve Edebiyatı alanında akademik düzeyde araştırma ve çalışma yapabilmenin temel bilgi ve becerilerine sahip olur.
2 Eski Türk Edebiyatının aruz, kafiye, nazım şekilleri konularında bilgi edinir. Bu edebiyatın dönemlerini, şairlerini ve bu şairlerin eserlerini bilir. Eserleri Arap harfli olarak okuyup anlar.
3 Yeni Türk Edebiyatı tarihinde yer alan dönemlerin temel özelliklerini tespit eder; dönemde rol oynayan yeni biçimleri ve temaları, yeni edebî dili ve imgeciliği, yeni yazar-metin-okur ilişkilerini ortaya koyar; eskisi ile mukayese eder ve sonraki dönemlere etkilerini belirler.
4 Geçmişten günümüze klâsik ve Modern edebiyat akımlarını tanır ve akımların anlatım biçimleri üzerindeki etkilerini değerlendirir.
5 Bir metnin nasıl çözümleneceği konusunda algılama, eleştirme, düşünme ve fikir yürütme yeteneğini geliştirir.
6 Türk Halk Edebiyatı içerisinde anlatmaya dayalı türler ile ilgili metinler hakkında bilgi sahibi olur.
7 Türk Dili ve Edebiyatının metinlerini başlangıcından günümüze kadar edebi ve filolojik açıdan değerlendirebilir. Batı edebiyatı metinleri ile karşılaştırma olanağı bulur.
8 Bilgi ve internet teknolojilerini kullanarak Türk dili ve edebiyatı alanında bilgi oluşturma, düzenleme, iletme, saklama, sunma ve paylaşma becerilerine sahiptir.
9 Türk dili ve edebiyatı alanında edindiği bilgi ve becerileri, sosyal bilimlerin diğer alanlarıyla ortak yürütülen çalışmalarda kullanabilir.
10 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincini edinir.
11 Bilimsel ahlâk ve sorumluluk bilinci kazanır.
12 Eleştirel düşüncelerini yapıcı bir biçimde açıklama güvenini kazanır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
    Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
   Mezun olup "Bilim Uzmanı" unvanını kazanan öğrenciler, üniversitelerde "Türk Dili Okutmanı", "Araştırma Görevlisi" ve "Türk Dili Uzmanı" olarak çeşitli akademik alanlarda çalışma olanağına sahiptir. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür Bakanlığı ve TRT gibi devlet kuruluşlarıyla, basın ve reklam alanındaki özel kuruluşlarda iş imkânı bulabilmektedirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
   Yüksek lisans programını başarı ile tamamlayan mezunlar, ALES sınavından geçerli notu almaları ve İngilizce dil yetkinliğini sağlamaları koşuluyla gerek kendi alanlarında gerekse çok disiplinli alanlarda doktora programlarına başvurabilir ve mülakat sınavında başarılı olmaları halinde doktora programına kabul edilirler.
[] Program Yapısı
   Yüksek Lisans derecesini almak için gerekli olan toplam AKTS kredi sayısı 120’dir ve tüm dersler teoriktir. Yüksek Lisans programı derslerinden yalnızca Bilimsel Araştırma Yöntemleri I ve Bilimsel Araştırma Yöntemleri II dersleri zorunludur. Diğer dersler seçmelidir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
   Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
[] Mezuniyet Koşulları

   Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken kredi miktarı 7 ders ve 1 seminer olmak üzere 21’dir.  AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplam 120 olarak belirlenmiştir. Türk Dili ve Edebiyatı Yüksek Lisans programının eğitim süresi 2 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır.  Öğrencinin ders dönemini başarıyla tamamlamasının ardından Yüksek Lisans Tezi hazırlaması ve sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Tez sunumu sonrasında, tez jürisi tarafından başarılı bulunan öğrenciler mezun olmaya hak kazanır.

[] Eğitim Türü
   Tam zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Recai ÖZCAN
E-Mail:recaiozcan@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Recai ÖZCAN
     recaiozcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhan GENÇ
     ilhangenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Metin AKKUŞ
     metinakkus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
     mehmeteminuludag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sibel BAYRAM
     sibelbayram@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Eda TOK
     edatok@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ümit Özgür DEMİRCİ
     umitdemirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmail Alper KUMSAR
     alperkumsar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek HERKMEN
     dilekherkmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet HAZAR
     mehmethazar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mümin TOPCU
     mumintopcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Orhan KILIÇARSLAN
     orhankilicarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Arş. Gör. Mübarek ATAN
     mubarekatan@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Betül PAKSOY
     betulpaksoy@duzce.edu.tr