[] Program Hakkında
Fizik Bölümü, 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi'ne bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesi'nin 2009 yılında eğitime başlayan bölümü olup, eğitim dili Türkçedir. Bölümümüz, kurulduğu günden 2011-2012 eğitim yılının sonlarına kadar fiziğin değişik alanlarında öğrenci yetiştirerek lisans eğitimi vermekte olup, 2012-2013 eğitim yılından itibaren yüksek lisans eğitimi de vermeye başlamıştır. Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim olmak üzere tekli öğretim yapılmaktadır. Bölümün akademik kadrosu; 3 profesör, 1 doçent, 1 doktor öğretim üyesi ve 2 araştırma görevlisi  olmak üzere toplam 7 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2 adet araştırma laboratuarı ve 1 adet öğrenci laboratuarı mevcut olup,  laboratuar ve dersliklerin teknolojik yenilikleri yakalamasında oldukça yoğun bir çaba sarfedilmektedir. Bu nedenle öğrenciler için hem modern dersliklerimiz hem de modern laboratuarlarımız bulunmaktadır. Fizik Bölümü; Katıhal Fiziği, Atom ve Molekül Fiziği, Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği, Nükleer Fizik ve Genel Fizik olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır. Araştırma alanlarımız ağırlıklı olarak; Yarıiletkenler, Yarıiletken cihazlar, Yenilenebilir ve Temiz Enerji, Sıvı Kristaller, Dielektrik Spektroskopisi, Alan Etkili Transistörler, Katıhal Optiği, Manyetizma, Metal Nano Alaşımların Yapısal Özelliklerinin Teorik Olarak İncelenmesi konularıdır. 
[] Amaç
Fizik bölümünün amacı; fiziğin temel kavramlarını özümsemiş, kazandığı bilgi ve becerileri deneysel çalışmalarda uygulayabilen, bilimsel yöntemi kendine kılavuz edinmiş, aynı zamanda yenilikleri göz ardı etmeyen, gerek iş hayatında gerekse akademik alanda nitelikli çalışmalara imza atarak ülkesi için değer üretecek bireyler yetiştirmektir.
[] Hedef
Fizik alanında gerek eğitim-öğretim gerekse bilimsel etkinliklerini uluslararası düzeyde tutan, söz sahibi olan, ileri teknolojileri takip edebilen, eğitim ve araştırma etkinlikleri ile ülkemizdeki eğitime katkı sağlayan, bilimsel ve teknolojik alanlardaki araştırmalara katkıda bulunacak lisans ve lisansüstü kadroları yetiştiren üst düzeyde ve önder konumda bir bölüm olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Fizik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Fizik lisans programının amacı,bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Klasik ve Modern Fiziğin teorik ve deneysel uygulamalarının temelini edinmek ve uygulayabilmek.
2 Karşılaşılan problemleri fiziksel prensiplere uygun olarak yorumlayabilme ve bu problemleri çözebilme yeteneğini kazanmak.
3 Fizik ile ilgili teori ve uygulamalar arasında bağlantı kurma yeteneğini edinmek.
4 Fizik literatürünü takip etme ve yorumlama becerisini kazanmak.
5 Olaylara fiziksel bir bakış acısı kazandırarak analitik düşünme yeteneğini edinmek.
6 Farklı disiplinlerin yaklaşım ve bilgilerini fizikte kullanabilmek.
7 Fizik ile ilgili verileri toplama, karşılaştırma, analiz etme, çözüm üretme ve sunma becerisi kazanmak.
8 Meslektaşları ile iletişim kurarak güncel Fizik literatürünü takip etme ve kullanabilme yeteneğini edinmek.
9 Teorik model kurabilme, modelle ilgili problemleri çözebilme, ilgili modele deneysel yaklaşabilme ve deney yoluyla elde edilen verilerin analizini yaparak yorumlayabilmek.
10 Sürekli gelişmelere açık olan Fizik alanındaki değişimleri yaşam boyu eğitimle takip edebilme yeteneği kazanmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Fizik Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Yüksek Lisans Programı da bulunan bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz akademik kariyer yapabilecektir. Kimi mezunlarımız ise ilk ve orta öğretim alanlarında ve uygulamalı fiziğe gereksinim duyan kurum ve sektörlerde çalışmaktadır. Ayrıca, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu’nun fizik laboratuarlarında, özel sektöre ait laboratuarlarda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın çeşitli kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler. ASELSAN ve Türk Telekom gibi kuruluşlarda teknik eleman olarak çalışabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
* Fizik lisans programı toplamda 153 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Fizik bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 36’sı seçmeli derslere ait olmak 153’dür, AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Fizik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencilerin 7. ve 8. yarıyıllarda zorunlu olan Araştırma Projesi I ve Araştırma Projesi II dersleri kapsamında bitirme tezi hazırlamaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Oğuz KÖYSAL
E-Mail:oguzkoysal@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Oğuz KÖYSAL
     oguzkoysal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Muharrem GÖKÇEN
     muharremgokcen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kadir GÖKŞEN
     kadirgoksen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özge TÜZÜN ÖZMEN
     ozgetuzun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ahmet DEMİR
     ahmetdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Songül TARAN
     songultaran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Aliye KAHYAOĞLU
     aliyeintepe@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Gülsüm KOCAKÜLAH
     gulsumkocakulah@duzce.edu.tr