[] Program Hakkında

2016 yılında düzce üniversitesi psikiyatri anabilim dalına bağlı olarak kurulmuştur.

[] Amaç
Misyonumuz Klinik psikoloji alanında bilimsel araştırma ve analitik düşünme yetenek ve becerisine sahip, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimleri anlayıp yorumlayabilen ve karşılaşılan sorunlara çözüm üretebilecek nitelikte öğretim elemanları yetiştirerek bilimsel gelişmeye katkı sağlamak ve klinik psikoloji alanında yetkin insan gücüne katkıda bulunmaktır.
[] Hedef
Vizyonumuz üniversitemizin temel değerleri ışığında, eğitim-öğretim programlarında sürekli iyileştirme yaparak, ulusal ve uluslar arası platformda önde gelen klinik psikolog yetiştirme programları arasında yer almaktır. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Uzman klinik psikolog

                                                        
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Yüksek lisans 
                                                                         
[] Kayıt Kabul Şartları

Psikoloji bölümünden mevzun olmak

ALES ten gerekli puana sahip olmak

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce üniversitesi lisans üstüeğitim öğretim sınav yönetmeliğinde tanımlanmıştır.

 

[] Programın Tanımı
Klinik psikoloji alanın da belirli bilgi ve beceriye sayip klinik psikolog yetiştirmek 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Klinik psikoloji alanında yapılan araştırmaları eleştirel bir gözle inceleyebilme
2 Klinik uygulamaları bilimsel alana yansıtabilecek düzeyde araştırma düzenleme ve yürütebilme
3 Araştırma verilerini analiz etme ve sonuçlarını yorumlayabilme
4 Yaşam boyu görülen davranışsal ve duygusal sorunları belirleme, tanılama, analiz etme ve açıklayabilme
5 Bireyi tanıma ve tanı koyma konusunda temel değerlendirmeleri yapabilme
6 Temel psikolojik yardım ve müdahale tekniklerini bilme ve uygulayabilme
7 Çağdaş psikoterapi yaklaşımları arasındaki benzerlik ve farklılıkların analiz ve sentezini yapabilme
8 Belirli bir psikoterapi yaklaşımının müdahale tekniklerini süpervizyon altında uygulayabilme
9 Disiplin içi ve disiplinler arası takım çalışması yapabilme
10 Uluslar arası ve ulusal literatürü takip ederek alandaki yenilik ve gelişmeleri izleyebilme.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TYYÇ & PÇ İLİŞKİLERİ

TYYÇ PSİKOLOJİ Temel Alanı Yeterlilikleri

Psikoloji Program Çıktıları (PÇ)

PÇ TANIMLARI

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 

 

BİLGİ

Kuramsal & Olgusal

1. Psikoloji lanında ileri düzeyde bilgilere sahiptir.

 X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Psikolojinin temel uzmanlık alanlarında bilgiye sahip olur.

 

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel & Uygulamalı

1- Psikoloji alanındaki bilgileri çalışanlar ve ekip arkadaşlarına aktarabilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

3. Ulusal ve uluslararası yayımlanan bilimsel çalışmaları takip eder, değelendirir ve analiz eder.

5. Çalışma alanına katkı sağlayacak yeni bilimsel araştırma soruları oluşturur

6. Oluşturduğu bilimsel sorulara uygun araştırma yürütecek, sonuçları analiz edecek yöntemsel bilgi edinir

2-Karar, uygulama ve davranışlarında psikolojiye ilişkin edindiği bilgileri kullanmak suretiyle verileri yorumlayabilme, analiz edebilme, sorunları tanımlayabilme ve çözüm önerileri getirebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

X

X

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1-Psikoloji alanında konularda araştırma ve çalışma yapar.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 X

 1. Bilimsel anlamda ileri ve gelişmiş düşünce becerisine sahip olur

4. Sahip olduğu kuramsal bilgi ile edindiği yeni bilgi ile arasında bağlantısallık kurar

7. Psikolojinin etik ilkelerini edinir

8. Araştırma, uygulama ve mesleki alanlarda bu ilkelere göre hareket eder

9. Edinmiş olduğu bilgi ve becerileri uygulama alanında kullanabilir.

2-Proje yürütücüsü ya da katılımcısı olarak proje hedeflerine uygun sorumluluk alır.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

3- Psikoloji bilgisini kullanarakÖrgüt/Kurum için amaç ve hedef belirler.

 

 

 

X

 

 

X

X

 X

Öğrenme Yetkinliği

1-Edindiği bilgi ve becerileri eleştirel olarak değerlendirir.

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

2-Öğrenme gereksiniminin sürekliliğini kavradığını gösterir.

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1-Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

2-Mesleki alanda paydaşlarla etkili iletişim kurar.

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1-Psikoloji ve toplumsal etik değerlere uygun davranır.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

2- Paydaşlarıyla ilişkilerini analiz eder ve etkin biçimde yürütür.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3-Yenilikleri teşvik edebilme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

4-Psikolojinin uygulama alanlarıyla ilgili eleştirel düşünür.

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

X

 

 

 

 

 

X

 X

 

 Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Klinik Psikoloji Yüksek Lisans derecesiile mezun olanların büyük bir çoğunluğu kamu kurumları ve özel danışmanlık merkezlerinde uzman psikolog olarak görev almaktadır.

 

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Doktora


         

[] Program Yapısı

Psikoloji Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin güçlü bir kuramsal  alt yapı geliştirmeleri sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Program, öğrencilerin kamu ve/veya özel sektör işletmelerinde psikoloji uzmanlık bilgisi kullanabilemelerini de hedeflemektedir

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır

 

[] Mezuniyet Koşulları

Duzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddelerini sağlaması gerekir. Psikoloji Yüksek Lisans programının ders döneminde zorunlu kredileri tamamlaması, tez döneminde çalışmasını hazırladıktan tez savunmasında başarılı olması gereklidir.                               

[] Eğitim Türü

Tam zamanlı

[] Akademik Kadro