[] Program Hakkında

Mimarlık, profesyonel düzeyde eğitim, deneyim ve ilgili sınavlarla kalifiye olmuş, insanoğlunun yaşam kalitesini ve verimliliğini arttırmak, sağlığını, güvenliğini ve mutluluğunu sağlamak amacıyla mekanların niteliğini yükselten, zenginleştiren bir meslek olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde yapı sektörü, bilgisayar teknolojilerinin gelişimi, küreselleşme ve sürdürülebilirlik kavramlarının öne çıkması ile hızla gelişmekte ve değişmektedir. Evrensel boyuttaki bu değişimlere bağlı olarak, mimarlık mesleği de yeni uzmanlıklara gereksinim duymaktadır.

Bu bağlamda Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yer alan Mimarlık Yüksek Lisans Programı, öğrencilerin alanlarıyla ilgili bilgilerini ilerletmeleri ve bilgi ve becerilerini mimarlık üretimine aktarmalarını sağlamak amacıyla tezli olarak yürütülmektedir. Program diğer disiplinlerle etkileşimli olarak çalışmayı, yeni bilgiler üretebilmeyi ve seçilen alanda uzmanlaşmayı hedefler, eğitimin tüm aşamalarında birey, toplum ve çevre duyarlılığının eleştirel ve özgür düşünceyle gelişmesini amaçlar ve destekler.

Yüksek lisans hem mesleki gelişimini sürdürmek hem de akademik kariyer yapmak isteyen bireyler için önemli bir adımdır. Mimarlık mesleği sanat, tasarım ve teknik alanların kesişimi olduğundan, öğrenci adaylarının bu alanlarda uzmanlaşma isteğine sahip olmaları, tüm meslek hayatları boyunca mesleki vizyonu sahiplenmeleri ve bu inançta olmaları beklenmektedir. 

[] Amaç

Mimarlık alanında mesleki vizyonu sahiplenen, sistematik düşünce yapısına sahip, güncel gelişmeleri takip eden, toplumsal gereksinimlere duyarlı, çevre bilinci gelişmiş, yeni bilgiler geliştirerek alanındaki ilerlemelere öncülük edebilecek meslek insanları yetiştirerek, yüksek lisans sertifikasyonu kazandırmaktır. 

[] Hedef

Özgür ve eleştirel düşünce yapısına sahip; bilim, toplum ve sanat alanındaki evrensel gelişim ve değişimlere duyarlı ve özgün eğitim niteliğiyle, ulusal ve uluslar arası düzlemlerde kabul gören, öncelikli tercih edilen bir program olarak, disiplinler arası çalışmalarla mimarlık alanına katkı yapacak uygulama ve kuramsal çalışmaların odağı olmaktır.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.


[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Mimarlık Yüksek Lisans Programına başvuran adayların, fakültelerin mimarlık bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir. Ayrıca adayların Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Öğrenci Kabulü esaslarında belirtilen nitelikleri taşımaları gerekmektedir. (Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği)

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
"Tezli yüksek lisans programı" olarak açılacak Mimarlık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi almak için, "Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" gereği, 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seçmeli/zorunlu havuzundan 7 adet dersin alınması gerekmektedir. Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup, yeterli (YT), yetersiz (YZ) ve sürmekte (S) olarak değerlendirilecektir. Ayrıca öğrenciler, yüksek lisans tez savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.


[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Başka bir üniversiteye bağlı enstitülerin birinden Üniversitenin bir enstitüsüne benzer nitelikte olan ve eşdeğerliği ilgili kurul tarafından onaylanan programlardan yatay geçiş yapan öğrenciler, eşdeğer programlardan almış ve başarmış oldukları derslerden, ilgili kurulun değerlendirmesiyle muaf tutulabilirler. 
[] Programın Tanımı
Üniversitemiz Mimarlık Yüksek Lisans Programı, lisans eğitiminden sonra öğrencilerin, meslekleriyle ilgili bilgilerini, gerek evrensel gerekse zihinsel boyutta geliştirmelerini, disiplinler arası etkileşimle yeni bilgiler üretebilmelerini ve bu bilgileri birey toplum ve çevreyi gözeterek, estetik ve etik kaygılarla mimarlık üretimi ile ilişkilendirmelerini amaçlar.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.
2 Meslek alanındaki ilke, yasa, yönetmelik ve standartlara hakimdir, bu bilgileri çalışmalarına aktarır.
3 Mimarın inşaat sektörü ve proje yönetimindeki rolünü anlayarak; sorumluluk alır, takım çalışması yapar ve liderlik gösterir.
4 Disiplinler arası çalışmalarda özümsemiş olduğu bilgiyi, tasarlama ve/ya da uygulama sürecinde kullanır.
5 Tasarım uygulamalarında iş akışını planlar, çalışmaları organize eder ve maliyet hesaplarını yapar.
6 Düşünce ve / ya da tasarımlarını çağdaş sunum araçları kullanarak, ileri düzeyde anlatır.
7 Mimarlık uygulamalarının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımları ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.
8 Yapılarda kullanılan malzemelerin üretim, teknik ve uygulamaları ilgili kapsamlı bilgiye sahiptir, gelişmeleri takip eder ve kullanımlarına yönelik yenilikçi detay üretir.
9 Önceden edinilmiş ergonomi, antropometri bilgilerini ileri düzeyde kullanarak; kimlik, anlam, sanat ve estetik bağlamında mimariye uyumlu, çağdaş, özgün mekanlar tasarlar ve uygular.
10 Sürdürülebilir tasarımın gerektirdiği çevre, insan, toplum, enerji konularını kapsamlı ve bir bütünsellik içinde değerlendirir ve çalışmalarına aktarır.
11 Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyerek, insan ve toplum odaklı, kültürel duyarlılığı olan çevresel oluşum süreçlerine katkıda bulunan proje önerileri geliştirir.
12 Mimarlık konuları ile iç mekan tasarımı bağlantıları oluşturarak, düşünceye bağlı soyut ve somut kavramlar kullandığı, yenilikçi estetik ve özgün çözümler geliştirdiği tasarım çalışmaları yapar.
13 Mimarlık alanındaki lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bu alandaki bilgilerini uzmanlık düzeyine geliştirir ve derinleştirir.
14 Mimarlık, sanat ve tasarım alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar ve eleştirel görüş geliştirir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olanlar başta akademik kariyer olmak üzere, yapı ve tasarım sektörlerinin bir çok alanında çalışabilir. Edindikleri kuramsal donanım sayesinde kamuda ya da özel ofislerde uzmanlık gerektiren ileri tasarımlarda yer alabilir, uzmanlığa yönelik iş alanları oluşturabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Mimarlık Yüksek Lisans programından mezun olan öğrenciler, doktora programlarında öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Mimarlık Lisansüstü Programı "Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma" ilkelerine aşağıdaki linkte verilen 'Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği'nden ulaşabilirsiniz.

http://fbe.duzce.edu.tr/Dokumanlar/49314c90-2c7c-4fbb-8636-2b7877fe1883.pdf
[] Mezuniyet Koşulları

"Tezli yüksek lisans programı" olarak açılacak Mimarlık Anabilim Dalı'nda yüksek lisans derecesi almak için, "Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği" gereği, 120 AKTS’den az olmamak koşuluyla, bir seminer dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve seçmeli/zorunlu havuzundan 7 adet dersin alınması gerekmektedir. Seminer dersi, tez çalışması ve uzmanlık alan dersi kredisiz olup, yeterli (YT), yetersiz (YZ) ve sürmekte (S) olarak değerlendirilecektir. Ayrıca öğrenciler, yüksek lisans tez savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Eğitim Türü
Bu program tam zamanlıdır.
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
E-Mail:ahmetapay@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
     ahmetapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakan ARSLAN
     hakanarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ercan ÖZGAN
     ercanozgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Alper BİDECİ
     alperbideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ
     ozlembideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erincik Edgü
     erincikedgu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül KAYA
     aysegulkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuncay KAP
     tuncaykap@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin BAYRAKTAR
     huseyinbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nuray BENLİ YILDIZ
     nuraybenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖKCE
     duygugokce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hande AKARCA
     handeakarca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Feyza PEHLİVAN
     feyzapehlivan@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Dilara GÖKÇEN ÜNER
     dilaragokcen@duzce.edu.tr