[] Program Hakkında
Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 29 Nisan 2013 tarihinde kurulmuştur. İlahiyat Fakültesi ilk öğrencilerini 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında almıştır. Fakültemiz lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim vermektedir. İlahiyat Fakültesi akademik yapılanma bakımından üç bölümden meydana gelmektedir.Temel İslam Bilimleri Bölümü; Tefsir, Hadis, Kelam, İslam Hukuku, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf, Arap Dili ve Belagati Anabilim dallarından oluşmaktadır. Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü: Felsefe Tarihi, İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi Anabilim dallarından oluşmaktadır. İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü; İslam Tarihi, Türk-İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı, Türk Din Musikisi Anabilim dallarından oluşmaktadır.
[] Amaç
Kültürel mirası değerlendirebilen, yaşanan hayatı yorumlayabilen ve bilimsel verilerden yararlanarak problemlere çözüm üretebilen, İlâhiyat alanında temel bilgi, zihniyet ve yaklaşıma sahip; hayat boyu öğrenme alışkanlığı sergileyebilen, yapıcı eleştirilere ve farklı görüşlere saygı duyan, bilgiyi içselleştirerek kendini geliştirmeye ve erdemli olmaya çaba gösteren, dini mirası özümseyen ve insanlığa yararlı olacak her türlü yeniliğe ve sürekli gelişmeye açık olmanın gerekliliğine inanan, birikimini insanlığa hizmet için toplumla paylaşabilen bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır.
[] Hedef
Uluslararası bilim dünyasında araştırma ve inceleme kalitesi ile Türkiye ve Dünyada tanınmış ve ilk sıralarda tercih edilen; grup çalışmasını teşvik eden, katılımcı ve paylaşımcı bir yönetime sahip; ülkemizin din eğitimi ve öğretimi ile ilgili sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalar yapan, fakülte toplum işbirliğini sağlamada öncü; evrensel değerlere saygılı, toplam kalite yönetimi ilkelerini benimsemiş, sürekli gelişen bir fakülte olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İlahiyat Fakültesi lisans derecesi (Graduate Degree of Theologyalmaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Program; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş, derin ve akılcı bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmayı hedeflemektedir. Mezunlar ayrıca, bilimsel araştırmalarını yazılı ve sözlü olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda ve yayınlarda tartışabilecek becerileri kazanacaklardır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Dinin insan hayatındaki yerini ve önemini fark eder.
2 Kur’an-ı Kerim’i usulüne uygun olarak okuma ve metnini yorumlama becerisine sahiptir.
3 Hz. Peygamber’i çeşitli yönleriyle ve dindeki konumuyla tanır.
4 İslam inanç ve ibadet esaslarını akıl ve nakil çerçevesinde kavrar ve konuyla ilgili problemlere bilimsel metotlarla çözümler üretir.
5 Alanıyla ilgili metinleri ve kavramları anlar ve yorumlar
6 İslami ilimleri gelişim süreçleri ve temel konuları bakımından analiz eder.
7 İslam tarihi, coğrafyası, kültürü, düşüncesi ve medeniyeti hakkında bilgi sahibidir.
8 İnsanlık düşünce tarihini ana hatlarıyla bilir; din, bilim ve felsefe ilişkisini kavrar.
9 Klasik ve çağdaş mezhep ve dini akımların din ve toplumdaki yerini fark eder.
10 Milli, manevi ve ahlaki değerleri bilir ve bu değerlerin toplumda birleştirici ve bütünleştirici rolüne uygun tutum ve davranışlar gösterir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
İlahiyat Fakültesinden mezun olan öğrenciler aşağıdaki alanlarda istihdam edilmektedirler:
1- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI: Ortaöğretim kurumlarında Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni, İmam Hatip Liselerinde meslek dersleri öğretmeni olabilmektedirler.
2- DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI: Diyanet işleri başkanlığında İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım, Müftü, Vâiz ve Kur`an Kursu öğretmeni gibi temel hizmet alanlarının yanında, hizmet içi eğitim kurslarında öğretmen, din işleri yüksek kurulunda uzman, yurt dışında dînî ateşe, din müşâviri gibi Diyânet İşleri Başkanlığının muhtelif mevkilerinde görev alabilmektedirler.
3- ÜNİVERSİTELER: Üniversitelerin İlahiyat Fakültelerinde akademisyen olabilmektedirler. 
 
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
İlahiyat Fakültesi lisans programı toplamda 162 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.
[] Mezuniyet Koşulları
Programda mevcut olan toplam 240 AKTS karşılığı derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 100 üzerinden en az 60 not ortalaması elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar. Dersleri başarıyla tamamlamanın yanında, AGNO'nun en az 2.50 olması ve ayrıca bitirme çalışmasının tamamlanması mezuniyet için şarttır.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.İsmailKARAGÖZ
E-Mail:ismailkaragoz@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.EmineGÜMÜŞ BÖKE
E-Mail:eminegumusboke@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
E-Mail:ismailkaragoz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. İsmail KARAGÖZ
     ismailkaragoz@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Faruk BAYRAKTAR
     mfbayraktar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Furat AKDEMİR
     furatakdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih AYDIN
     fatihaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Musa KAVAL
     musakaval@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba TORUN
     tugbatorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Rifat USLU
     rifatuslu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emine GÜMÜŞ BÖKE
     eminegumusboke@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hamza AKTAŞ
     hamzaaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ömer MENEKŞE
     omermenekse@duzce.du.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi BİLAL TOPRAK
     bilaltoprak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Faruk GÖRGÜLÜ
     farukgorgulu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi HASAN KÜÇÜKOSMAN
     hasankucukosman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatma GÜNAYDIN
     fatmagunaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kadri Ziyaettin COŞAN
     ziyaettincosan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin GÜLEÇ
     huseyingulec@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Vefa TEMEL
     ahmetvefatemel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Abdulbaset HASAN
     abdulbasethasan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Fatih ATEŞ
     fatihates@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Öğr. Gör. Sümeyye MUTLU
     sumeyyeislamoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Suat ERDOĞAN
     suaterdogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Kenan KARAGÖZ
     kenankaragoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Selami YALÇIN
     

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Yıldız HIZAL
     yildizhizal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Bilal ABIR
     bilalabir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Tharaa SHAMIA
     tharaashamia@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Zehra Gülay ŞAHAN
     

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ebru BARIŞ
     ebrubaris@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Zühal YILDIZ
     zuhalkarakaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Necmettin Salih EKİZ
     necmettinsalihekiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Burak PEKCAN
     burakpekcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muhammed Sadık ÖZBEK
     muhammedsadikozbek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. SENANUR KÜÇÜKTEPE
     senanurkucuktepe@duzce.edu.tr