[] Program Hakkında

Türk Müziği Programı ulusal müzik kültürümüzün değerlerini bilen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, çok sesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve eğitimcileri, sorumlu sanat üreticileri yetkin kadrolar olarak yetiştirmeyi hedefleyen dört yıllık lisans programından oluşmaktadır. Bölümün eğitim programı çeşitlilik içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.  Bu programı tamamlayan öğrenciler çeşitli resmi ve özel kurumlara ait orkestralarda saz ve ses sanatçılığı, program yapımcılığı, ulusal ve uluslararası akademik kurumlarda öğretim elemanlığı, uygulatıcı ve sanatçı kadrolarında icracılık, Ulusal ve Uluslararası toplumları inceleyen disiplinler ile ortak çalışmalarda bulunan araştırmacılık, eleştirmenlik, yazarlık yapabilir, ulusal ve uluslararası müzik ortamlarında faaliyet gösterebilirler. 

Mezun olacak öğrencilere "müzik bölümü lisans diploması" verilir.Program mezunlarının lisansüstü eğitimlerine devam edebilme olanakları da bulunmaktadır. 
[] Amaç
Ulusal müzik kültürümüzün değerlerine (Halk Müziği, Sanat Müziği) sahip çıkan, bu değerleri çağdaş yaşamın gereksinimlerini karşılayacak nitelikte, estetik, teknik, yaratıcı ve özgün düşünceye sahip, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, topluma saygılı, yenilikçi ve özgürlükçü, çok sesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve bilim insanı olarak yetiştirmektir.
[] Hedef
Müzik sanatı konusunda, gelenek ve çağdaşlık kavramlarının dengeli uyumu ile hazırlanan öğretim programımız ve tecrübeli öğretim elemanları ile alanında nitelikli sanatçılar yetiştirerek, bölgenin önde gelen ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir kurumu olmak hedefimizdir.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Müzik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Müzik Bölümü Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci almaktadır. Kayıt ve kabul koşullarında Düzce Üniversitesi Senatosunun "Özel Yetenek Sınav Yönergesi" hükümleri uygulanmaktadır.  

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. 
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

Düzce Üniversitesi'nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


[] Programın Tanımı

Türk Müziği Programı,  Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü içerisinde yer alan bir lisans programıdır. Programda zorunlu ve seçmeli dersler teorik ve uygulamalı içeriklerle bulunmaktadır. Öğrenciler 5. yarıyıldan itibaren THM ya da TSM branşlarından birini seçerek eğitimlerine devam etmektedirler.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Profesyonel standartlar düzeyinde bir sanat donanımına sahip olur.
2 Öz değerlerine sahip çıkarak, geleneksel müziğin her alanına hakim olabilen ve bunu ulusal ve uluslararası platformlarda sunabilen öğrenciler yetişir.
3 Çağdaş anlayışta üretilen bilgi ile akademik araştırmalara öncelik veren, çalışmalarını ulusal ve uluslar arası düzeyde sunabilen öğrenciler yetişir.
4 Alanında gerçekleşen ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder, uygulamalarını bu gelişmeler çerçevesinde çağdaş düzeyde gerçekleştirir.
5 Alanında kullanılan teknolojilerin gelişimlerine paralel bir şekilde gerekli olan teknik bilgi ve beceriyi öğrenip çalışmalarında kullanır.
6 Sanatçı adayları gözlem ve çözümleme yapabilir, çok boyutlu düşünebilir.
7 Öğrenci, sanat, teknik ve mesleki konularda yetkinlik kazanır.
8 Öğrenci kendini gerçekleştirebilme, çevresini dönüştürebilme bilincine ulaşır.
9 Estetik bilinç içerisinde, sanatsal yaratıcılık konusunda etkinleşir.
10 Öğrenciler hem özgün düşünebilen donanımlı sanatçı adayları; hem de katılımcı, paylaşımcı, anlayış ve kültür farklılıklarına duyarlı, aydın bireyler olarak yetişir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

*Türkiye Radyo ve Televizyonları ve Kültür Bakanlığı resmi kurumlarında, özel Radyo Televizyon Kurumlarında, özel statüde oluşmuş ve oluşacak kurumların orkestralarda saz ve ses sanatçısı, program yapımcısı kadrolarında,

*Ulusal ve Uluslararası akademik kurumlarının öğretim elemanı, uygulatıcı ve Sanatçı kadrolarında icracı olarak,

*Ulusal ve Uluslararası toplumları inceleyen disiplinler ile ortak çalışmalarda bulunan araştırmacı, eleştirmen ve yazar olarak görev yapabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Türk Müziği Programı Ulusal Müzik kültürümüzün değerlerini bilen, teknolojiye hakim, estetik bilinci gelişmiş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, etik değerlere bağlı, adalet duygusu gelişkin, çok sesli, araştıran ve sorgulayan sanatçı ve eğitimcileri, sorumlu sanat üreticileri yetkin kadrolar olarak yetiştirmeyi hedefleyen bir lisans programıdır.

Bölümün eğitim programı çeşitlilik içeren zorunlu ve seçmeli derslerden oluşmaktadır.  Bu programı tamamlayan öğrenciler çeşitli resmi ve özel kurumlara ait orkestralarda saz ve ses sanatçılığı, program yapımcılığı, Ulusal ve Uluslararası akademik kurumlarda öğretim elemanlığı, uygulatıcı ve Sanatçı kadrolarında icracılık, Ulusal ve Uluslararası toplumları inceleyen disiplinler ile ortak çalışmalarda bulunan araştırmacılık, eleştirmenlik, yazarlık yapabilir, Ulusal ve Uluslararası müzik ortamlarında faaliyet gösterebilirler. 


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırmalarda Düzce Üniversitesi "Lisans Eğitim- Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"  hükümleri uygulanır. 
Başarı puanlarına karşılık gelen harf notları ve katsayıları aşağıdaki şekilde veya bağıl not değerlendirme sistemine göre belirlenir: 

Başarı Puanı            Harf Notu                 Katsayı                 Başarı Derecesi

 90-100                     AA                            4.00                      Pekiyi
 85-89                      BA                             3.50                      İyi-Pekiyi
 80-84                      BB                             3.25                      İyi 
 70-79                      CB                             3.00                      Orta-İyi
 60-69                      CC                             2.50                      Orta 
 55-59                      DC                             2.25                      Geçer-Orta 
 50-54                      DD                             2.00                      Geçer 
 40-49                      FD                             1.50                      Geçmez
 39 ve aşağısı             FF                              0                          Geçmez 
         
                               EKS                            0/Eksik
                               DVZ                            0/Devamsız 
                               MEKS                          0/Mazeretli eksik 
                               MUAF                          0/yeterli

 Ortalamava Katılmavan Notlar
 YT                                                          Yeterli 
 YZ                                                          Yetersiz 
[] Mezuniyet Koşulları

Müzik bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 44’ü seçmeli derslere ait olmak 184’dür. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Müzik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi hazırlaması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.Kazım ÖzkanERTÜRK
E-Mail:ozkanerturk@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Haluk YÜCEL
E-Mail:halukyucel@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Eda NAZLIMOĞLU
E-Mail:edanazlimoglu@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Haluk YÜCEL
     halukyucel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşe KAPTAN AYKAL
     aysekaptan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nurcan BAHADIR
     nurcanbahadir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pelin GÜRDER
     pelingurder@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Eda NAZLIMOĞLU
     edanazlimoglu@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Eda NAZLIMOĞLU
     edanazlimoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Eren Can YILDIZ
     erencanyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Berat Talat KARAKOÇ
     berattalatkarakoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hande TAŞÇEŞME
     handetascesme.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Fatih ADALI
     fatihadali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Aykut BÜYÜKKÖSE
     aykutbuyukkose@duzce.edu.tr