[] Program Hakkında
Biyoloji Bölümü, 2006 yılında kurulan Düzce Üniversitesi'ne bağlı olan Fen Edebiyat Fakültesi'nin 2009 yılında eğitime başlayan bölümü olup, eğitim dili Türkçedir. Bölümümüz, kurulduğu günden 2011-2012 eğitim yılının sonlarına kadar biyolojinin değişik alanlarında öğrenci yetiştirerek lisans eğitimi vermektedir. Bölümümüzde lisans düzeyinde Birinci Öğretim olmak üzere tekli öğretim yapılmaktadır. Bölümün akademik kadrosu; 1 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent, 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölümümüzde 2 adet öğrenci laboratuvarı ve 8 adet araştırma laboratuarı mevcut olup, laboratuvar ve dersliklerin teknolojik yenilikleri yakalamasında oldukça yoğun bir çaba sarfedilmektedir. Bu nedenle öğrenciler için hem modern dersliklerimiz hem de modern laboratuarlarımız bulunmaktadır. Biyoloji Bölümü; Genel Biyoloji, Botanik, Zooloji, Hidrobiyoloji ve Moleküler Biyoloji olmak üzere beş anabilim dalından oluşmaktadır.
[] Amaç

Düzce Üniversitesi Biyoloji Bölümü, topluma ve bilim dünyasına bilimin temel ilkelerini benimsemiş, dünyaya keşfetmek için bakan, yaratıcı, evrensel bilimin geliştirilmesine katkıda bulunan, değer üreten, etik değerlere bağlı, farklılıklara saygı gösteren nitelikli biyologlar yetiştirmeyi ve çağın gereklerine uygun araştırma olanaklarını kullanarak, bilginin yaratılmasını, yayılmasını ve uygulanmasını görev edinmiştir.


[] Hedef

Ulusal ve uluslararası ölçekte takip edilen ve öncelikli olarak talep gören, bunu üstün nitelikli ürünlerle sürdürebilen, danışmanlık, araştırma ve yayınları ile geleceğin şekillenmesinde rol alarak, üniversitemizin gelişimine katkı sağlayan bir birim olmaktır.


[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Biyoloji lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (AGNO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.


[] Programın Tanımı
Biyoloji lisans programının amacı,bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Canlı türlerini tanıma, canlıları yapısal ve işlevsel olarak kavrama
2 Bilimsel çalışma, problem tanımlama ve çözme yetisi kazanma
3 Modern laboratuvar tekniklerini ve biyolojik analiz yöntemlerini tanıma ve uygulama becerisi kazanma
4 Canlıları oluşturan hücre, doku, organ ve organ sistemlerini tanıma, işlevlerini kavrama
5 Canlıların kimyasal içeriğini kavrama
6 Organizmaların maruz kaldığı biyolojik süreçleri fiziksel, kimyasal ve matematiksel temelde değerlendirme
7 Canlıların yaşadıkları ortamdaki canlı ve cansız çevre bileşenlerini tanıma, çevre sorunlarını betimleme
8 Organizmaların birbiri ve çevre ile olan etkileşimini analiz etme
9 Doğal yaşamı tehdit eden süreçleri ve antropojenik etmenleri belirleme, çözüm önerileri geliştirme
10 Biyolojik problemleri çözebilmek için tümdengelim yolu ile akıl yürütme
11 Biyolojik çalışma sonuçlarını istatistiksel olarak değerlendirebilme becerisi kazanma
12 Canlılığın kökeni, canlıların gelişim süreci ve kalıtım kavramını öğrenme, bu doğrultuda canlı çeşitliliğini yorumlayabilme
13 Canlıları ve doğayı koruma bilinci oluşturma
14 Meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde mesleki bilgiye sahip olma; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazandırma
15 Öğrenmeyi, öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek, bireysel ve takım çalışması yetisi kazandırmak
16 Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi
17 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi kazandırma
18 Proje yönetimi, iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile yeterli bilgi ve bilince sahip olma
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz akademik kariyer yapabilecektir. Kimi mezunlarımız ise ilk ve orta öğretim alanlarında ve biyolog istihdam eden kurum ve sektörlerde çalışmaktadır. Ayrıca özel sektöre ait laboratuvarlarda ve çeşitli Bakanlıkların ilgili kuruluşlarında araştırmacı olarak iş bulabilirler.


[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Biyoloji programından mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı

Biyoloji bölümünde öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 53’ü seçmeli derslere ait olmak üzere 161’dir.
AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Biyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


[] Mezuniyet Koşulları

Biyoloji bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 53’ü seçmeli derslere ait olmak üzere 161’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzer toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Biyoloji bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. Değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO'larının en az 2.50 düzeyinde olması gerekir.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
E-Mail:denizyaglioglu@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Prof. Dr. Başaran DÜLGER
E-Mail:basarandulger@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
     denizyaglioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ernaz ALTUNDAĞ ÇAKIR
     ernazaltundag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Deniz YAĞLIOĞLU
     denizyaglioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şerife Gülsün KIRANKAYA
     gulsunkirankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Barış GÜLCÜ
     barisgulcu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Meral KEKEÇOĞLU
     meralkekecoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Pınar GÖÇ RASGELE
     pinarrasgele@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Selçuk ÖZMEN
     selcukozmen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hülya TORUN
     hulyatorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Gülgün ÇAKMAK ARSLAN
     gulguncakmak@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Prof. Dr. Başaran DÜLGER
     basarandulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Salih Tunç KAYA
     salihtunckaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi LALE GENÇOĞLU ÖZBEK
     lalegencoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Tuğba KILIÇ
     tugbakilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kenan OCAK
     kenanocak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr