[] Program Hakkında


Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisansüstü programının amacı, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntemi ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye’de değil; yurt dışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirirken; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Çerkez Dili ve Edebiyatı alanında lisansüstü düzeyde araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilim ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken öğrencilerin eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir.

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, çağın ve ilerleyen teknolojinin imkânlarını kullanarak öğrencilerinin ve akademisyenlerinin Çerkez dili ve Çerkez edebiyatı alanlarında aldıkları eğitimini en etkin biçimde aktarmalarını hedefler. Bir başka hedefi de diğer bilimlerle (gerek sosyal bilimler gerekse fen bilimleri) olan ilişkilerini en üst seviyede tutarak disiplinler arası çalışmaların sayısını ve kalitesini artırarak bu konuda önemli bir şekilde hissedilen eksikliği gidermektir.


[] Amaç
Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, Çerkez dilinin yapısını ve tarihi gelişimini, Çerkezce ile ortaya konulmuş eserleri ve eserlerin yazarlarını, Çerkez edebiyatının dönemlerini, türlerini, eserlerin biçim ve içerik özelliklerini bilen; Çerkez dilinin ses, anlam, yapı özelliklerini, Çerkez edebiyatının kültürel siyasal ve sosyal kaynaklarını kavrayan; Çerkez dili ve edebiyatının özelliklerini diğer dil ve edebiyatların özellikleri ile karşılaştırabilen, araştırma, çözümleme ve karşılaştırma yöntemlerini öğrenip kullanabilen, bütün bu kazanımları ulusal kültürle evrensel kültür arasında yaratıcı bir düşünceyle yansıtabilen dil ve edebiyat araştırmacıları ve bilim uzmanları yetiştirmektir.
[] Hedef
Çerkez Dili ve Edebiyatı Tezli Yüksek Lisan bilim dalında; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlayarak sağladığı bu katkıyla lisanüstü düzeyde öncü bir konuma ulaşmayı hedefler.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Çerkez Dili ve Edebiyatı lisansüstü/ yükseklisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisansüstü/ yüksek lisans/master seviyesinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuracak adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavından en az 610 puan almış olması,
•    YDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesi bulunması gerekir. Gerekli sınav sonuç belgesi olmayan adayların, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması istenir.
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması gerekmektedir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Düzce Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler.
Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, Düzce Üniversitesi’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması
Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri Düzce Üniversitesi tarafından tanınmaktadır. ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.
Ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin üniversitemizdeki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.


Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktad
ır.

[] Programın Tanımı

Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çerkez Dili ve Edebiyatı Lisanüstü Programı’ndan mezun olan öğrencilere Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Çerkez Dili ve Edebiyatı Lisanüstü diploması verilmektedir. Öğrencilere, Çerkez Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı için gerekli olan lisanüstü derslerin yanı sıra; filoloji bilimiyle ilgili dersler de verilmektedir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Öğrenciler çok iyi düzeyde Çerkezce bileceklerdir.
2 Öğrenciler lisans düzeyinde öğrendikleri bilgi ve beceriler konusunda ileri düzeyde uzmanlaşacak ve çalıştıkları bilimsel alana özgü etik bilince sahip olacaklardır.
3 Öğrenciler edebi ve kültürel yapıtları sözel olarak tartışabileceklerdir.
4 Öğrenciler yaratıcı olmayı, yeni bilgi ve anlama biçimleri üretmeyi öğreneceklerdir.
5 Öğrenciler araştırma alanlarıyla ilgili olan etik konularda aktif rol alacaklardır. Kültürel mirasla ilgili konularda sorumluluk sahibi olacaklardır.
6 Öğrenciler analitik düşünme ve değerlendirmelerini özellikle yazılı olarak ifade edebilme becerilerine sahip olacaklardır.
7 Öğrenciler akademik, toplumsal ve kültürel etkinlikler planlayacak ve bu etkinliklere, takım ruhuyla, gruplar halinde ya da bireysel olarak katılacaklar, etkinliklere sorumluluklar üstlenerek katkıda bulunacaklardır.
8 Öğrenciler, ulusal ve uluslararası araştırma ve eğitim ortamlarında bilgilerini aktarmak suretiyle topluma hizmette bulunacaklardır.
9 Öğrenciler edebi tür ve terim konularında uzmanlaşacaklardır.
10 Öğrenciler Çerkez edebiyatının farklı dönemlerine yönelik olarak güncel değerlendirmelerde bulunacaklardır.
11 Öğrencilerin kültürel konuları bilgi, ideoloji ve güç ilişkilerinin belirlediği disiplinler arası sosyal ve politik bağlamlarda tartışma becerisini geliştirecektir.
12 Öğrencilerin araştırma teknikleri ve yöntemleri bilgisi olacaktır. Öğrenciler bilgisayar kullanımı konusunda bilgi ve beceri sahibi olacaklardır.
13 Öğrenciler Çerkez Edebiyatı dışındaki edebiyatları da değerlendirebileceklerdir.
14 Öğrenciler edebiyat kuramları hakkında bilgili olacaklardır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Çerkez Dili ve Edebiyatı Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi- Program Yeterlilikleri- Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlarımız, akademisyenliğin yanı sıra çevirmenlik, yazarlık, editörlük gibi mesleklerde ve turizm sektörü, bakanlıklar, bankalar, devlet ve özel medya kuruluşları gibi kültür ve edebiyat bilgisi gerektiren alanlarda çalışabilirler. Akademik kurumlardaki mesleklere ek olarak, çeşitli kamu ve özel kuruluşlar ile Bakanlıkların dış ilişkiler ve Avrupa Birliği ile ilgili bölümlerinde görev yapabilmektedirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için Çerkez Dili ve Edebiyatı alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler.

[] Program Yapısı

Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmalarıyla yürütülmektedir. 
Dersler, dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Üyesi tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 
Öğrenciler ilk 2 yarıyıl ders alır, son 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi hazırlar. Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. 
Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci, yükseklisans programını başarı ile tamamlanmış olmaktadır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
 Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız...
[] Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü programdan mezun olabilmek için bir seminer dersi, tez çalışması, uzmanlık alan dersi ve toplam 21 krediden az olmamak koşulu ile diğer dersleri başarı ile tamamlamak gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
E-Mail:fehmialtin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mira Khachemizova
     mira@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ruzana Doleva
     ruzana@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Susana Shkhalakhova
     susana@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mıra UNAROKOVA
     miraunarokova@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞEN
     yusufsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Semra YILMAZ
     semrayilmaz@duzce.edu.tr