[] Program Hakkında

Antrenörlük Eğitimi Bölümü, öğrencilerin çağdaş eğitim yaklaşımlarıyla hazırlanan bir programla öğrenim görmelerini hedeflemektedir. Dört yıllık programda öğrenciler, spora yönelik yeterli genel kültür ve bilgiye sahip olur. temel spor becerilerini uygulayabilen, sporcunun gelişim özelliklerini ve fiziksel yapısını iyi bilen ve gelişimlerini takip edebilen, performans gelişimine yönelik antrenman programlaması yapabilen ve testlerle sporcu gelişimini takip edebilen, iyi iletişim becerisine sahip, sporcu psikolojisine hakim,  spora özgü öğretim yöntemlerini bilen, öğretim sürecinde malzeme ve materyal geliştirip kullanabilen, farklı yaş gruplarına ve farklı niteliklere sahip bireylerin özelliklerine göre spor eğitimi verebilen üst düzey yeterlikte bilgi ve beceri düzeyine sahip birer Antrenör olurlar.

[] Amaç

Antrenörlük Eğitimi Bölümünün amacı; seçilen spor dalında uzman ve yeterlilikleri en üst seviyede olan, etik değerlere önem veren, üstün bilgi ve birikimi olacak, liderlik vasfı gelişmiş, yaratıcı ve yeniliklere açık kişiler yetiştirmektir.

[] Hedef

Türk sporununa ve spor kulüplerine sporcu yetiştirmek ve antrene etmek için yetişmiş ve nitelikli bireyler yetiştirmek. Genel sportif bilgilerin yanında seçilen uzmanlık dalında teknik-taktik müsabaka yönetimi antrenman yöntemleri konularında spesifik ve üst seviyede bireyler yetiştirmek.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü 4 yıllık programını başarı ile tamamlayan öğrenciler Antrenörlük Eğitimi alanında lisans derecesi alarak, mezun oldukları uzmanlık branşında Antrenörlük Belgesi almaya hak kazanırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Düzce Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi Bölümü’ne alınacak öğrenciler için kayıt ve kabul şartları, Düzce Üniversitesi Senatosu'nun önerisi, Yükseköğretim Kurulu'nun kararı ile belirlenir. Kayıt ve kabul şartları ilgili yılın Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınav Kılavuzun' da belirtilir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu antrenörlük stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü ülkemizin spor alanında ihtiyaç duyduğu spor eğitimcilerini yetiştirmektedir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü’nde hareket ve antrenman bilimleri ve spor sağlık bilimleri ile ilgili  teorik derslere ve uygulamalara yer verilir. Antrenörlük Eğitimi Bölümü mezunları, amatör veya profesyonel spor kulüplerinde, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü merkez veya taşra teşkilatlarında ve Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okullarda antrenör olarak çalışabilirler. Ayrıca özel spor salonlarında ve turizm sektörü gibi sportif aktivitelerin öğretilmesi ve organizasyonlarda görev alabilirler.  

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Spora yönelik yeterli genel kültür ve bilgiye sahip olur
2 Uzmanlık alanında ileri düzey bilgi, deneyim ve beceri sahibi olur
3 İnsan vücudu ve yapısı ile ilgili temel bilgi sahibi olur
4 Sporcu sağlığı ile ilgili temel bilgi sahibi olur
5 Sporcunun gelişim özellikleri hakkında bilgi sahibi olur
6 Alanında yaşam boyu öğrenmeyle ilişkili tutum ve uygulama süreçleri geliştirir
7 İnsan hareket sistemi ve sportif hareketlerini değerlendirme beceri ve bilgisine sahip olur
8 Temel spor becerilerini uygulayabilir
9 Sporcu performans geliştirme, takibi ve becerilerine sahip olur
10 Sağlık için spor uygulamalarının teori ve becerilerini geliştirir
11 Engellilere yönelik sportif faaliyetler ile ilgili bilgi, deneyim ve beceri sahibi olur
12 Rekreatif amaçlı spor faaliyetleri düzenleyebilmek ve geliştirebilmek becerisine sahip olur
13 Spora yönelik organizasyon planlama, yürütme ve raporlama yeteneğine sahip olur
14 Sportif faaliyetlerde ve uygulamalarda sporcu-aile-antrenör-idareci ile ilgili iletişim bilgi ve becerisine sahip olur
15 Genel olarak ve alanında etkili iletişim becerisine sahip olur
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezun olan öğrenciler spor il müdürlüklerinde, federasyonlarda, kulüplerde, okullarda ve üniversitelerin bünyesinde mezun oldukları branş ile ilgili olarak antrenör, eğitmen ve spor uzmanı olarak çalışmaktadırlar.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar her sene üniversite senatosu tarafından belirlenen ALES sınavı ve yabancı dil sınavı için geçerli olan notu almaları koşuluyla kendi alanlarında veya ilgili alanlarda Lisansüstü programlarda öğrenim görebilirler.

[] Program Yapısı

Antrenörlük Eğitimi Bölümü programı spor bilimleri alanında yoğun bir müfredat uygularken, öğrencilerin okula giriş sınavında en az 3 yıllık lisans ibraz ettikleri braştan mezun olarak bu alanlarda iyi birer antrenör ve spor uzmanı olmaları amacıyla bir eğitim planı yürütmektedir. Bölümün eğitim programı antrenörlük mesleği ve genel kültürle ilgili zorunlu ve seçmeli dersleri içermektedir. Öğrenciler mezun olmadan önce mesleki deneyim kazanmaları amacıyla Spor Kulüplerinin ilgili branşlarında 4. Sınıfın 1. ve 2. yarıyılında staj eğitimlerini de tamamlamaktadırlar.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız


[] Mezuniyet Koşulları

 

Antrenörlük Eğitimi bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 20’si seçmeli derslere ait olmak üzere 150 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Antrenörlük eğitimi bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Eğitim dili Türkçe’dir. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 14 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir.  Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, Ağırlıklı not ortalamalarının 4 üzerinden en az 2.50 düzeyinde olması ve eğitim programında bulunan kamplardan (Yaz, Kış, Dağ) birisini başarıyla tamamlamış olması gerekir. 

 

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Müdür
Prof. Dr.NedimSÖZBİR
E-Mail:nedimsozbir@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Zeynep İnci KARADENİZLİ
E-Mail:incikaradenizli@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Zeynep İnci KARADENİZLİ
     incikaradenizli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zeynep İnci KARADENİZLİ
     incikaradenizli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜREGÜN
     emreturegun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Önder ŞEMŞEK
     ondersemsek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Kadir TİRYAKİ
     kadirtiryaki@duzce.edu.tr