[] Program Hakkında

Kimya Doktora Programı eğitim-öğretime 2014 yılında Kimya Bölümü'ne bağlı olarak başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçedir. Bölümün akademik kadrosu; 2 profesör, 2 doçent, 3 yardımcı doçent ve 2 araştırma görevlisi olmak üzere toplam 9 öğretim elemanından oluşmaktadır. Bölümümüzde 8 adet araştırma laboratuarı ve 4 adet öğrenci laboratuarı mevcut olup, laboratuar ve derslikler teknolojik donanıma sahiptir. Bu nedenle öğrenciler için hem modern dersliklerimiz hem de modern laboratuarlarımız bulunmaktadır. Kimya Doktora Programı; Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya ana bilim dallarından oluşmaktadır.

[] Amaç

Kimya Doktora programı, kimya ve kimya mühendisliği alanlarının çerçevesinde bir program olacaktır. Bununla birlikte diğer pozitif bilimlerde (fizik, biyoloji, v.s.) karşılaşılan problemlerin tanımlanması, yeni bakış açıları ile incelenmesi ve çözümlerine yardımcı olunması gibi çok önemli noktalarda çözüm veya çözüm için bazı yeni düşünceler ortaya koymak amacında olacaktır.

[] Hedef

Kimya Lisansüstü Programının amacı, Kimya Anabilim Dalının Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya ve Organik Kimya Bilim Dallarının birinde özel bir konuda literatür araştırması yapabilen, bu araştırma konusuna ait deneysel çalışmaları laboratuarda uygulayabilen, elde ettiği laboratuar sonuçlarını değerlendirebilen ve bilimsel bir rapor halinde sunabilen, araştırma-geliştirme kuruluşlarında çalışabilecek Kimya Bilim Doktoru yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Doktora Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Yüksek lisans diplomasına sahip olmaları ve ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 55 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması,
•    Lisans derecesiyle doktora programına başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadil bir puan olması ve ALES(Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı)'den en az 80 puana sahip olması veya YÖK tarafından eşdeğerliği kabul edilen uluslararası sınavlardan birine sahip olması,

•    Anadiller dışında YÖK tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavlarından veya ÖSYM tarafından kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavlarından en az 55 puan alınması,

•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
* En az 7 ders,bir seminer dersi,doktora yeterlik sınavı,tez önerisi, tez çalışması ve tezin jüri önünde savunulması ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

* Lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler için en az 14 ders, bir seminer dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi ve jüri önünde savunulması ve 300 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az BB notu almış olması gerekmektedir.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS+ programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS+ Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS+ Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.

[] Programın Tanımı

Kimya doktora programının amacı,bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Yüksek Lisans düzeyindeki bilgi ve becerilerini, aynı veya farklı bir alanda uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir ve analiz edip, yorumlar.
2 Kendi alanında kullanılan modern araç ve gereçleri kullanmada ve geliştirmede uzmanlaşır.
3 Alanında edindiği bilgileri diğer disiplin alanlarından gelen bilgilerle sentezleyerek yorumlar ve yeni fikirler yaratır.
4 Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi araştırma sonuçlarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü - görsel olarak detaylı ve sistemli biçimde aktarır.
5 Alanındaki bir problemi bağımsız olarak analiz eder, çözüm yöntemi geliştirir ve sonuçları değerlendirerek gerektiğinde uygular.
6 Alanının gerektirdiği ileri bilgisayar yazılım ve donanım bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
7 Alanıyla ilgili bilgiye erişebilmek için ileri kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarına ulaşabilme becerisine sahiptir.
8 Alanı ile ilgili özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar
9 Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
10 Elde edilecek tüm bilgilerin, ileri düzeyde akademik birikim ile birlikte oluşturulmasını sağlamak ve elde edilen bilgiler arasındaki ilişkiyi tanımlayarak ileri düzeyde kimya araştırmalarına ulaşılmasını sağlamak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Kimya  Doktora Programı'na ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mezunlar özel sektörde; petrokimya, ilaç, kozmetik, demir-çelik, otomotiv, gıda, tekstil, maden v.b. endüstri kuruluşlarında uzman araştırmacı veya teknik yönetici, ayrıca enstitü ve fakültelerde ise akademisyen olarak iş olanaklarına sahiptirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, post-doktora çalışmalarında bulunabilirler.

[] Program Yapısı

 Kimya Doktora programı toplamda 21 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. Programdan mezun olabilmek için öğrenciler Doktora Tezi hazırlamak zorundadır. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır.


[] Mezuniyet Koşulları

 Doktora Programı, toplam yirmi bir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi ders, bir seminer dersi,doktora dersi, doktora yeterlik sınavı, tez önerisi, tez çalışması  ve tezin jüri önünde savunulması olmak üzere toplam en az 240 AKTS kredisinden oluşur.

[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Arş. Gör. Özlem ÜNLÜ
E-Mail:ozlemilkin@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
E-Mail:halilugras@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sefa DURMUŞ
     sefadurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit ERGUN
     umitergun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mecit AKSU
     mecitaksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ersin ORHAN
     ersinorhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdulkadir ALLI
     abdulkadiralli@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Arş. Gör. Özlem ÜNLÜ
     ozlemilkin@duzce.edu.tr