[] Program Hakkında

Programımızda, ülkemizdeki  psikolojik danışman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak psikolojik danışmanlar yetiştirilmektedir. Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ise 2014-2015 yılında lisans düzeyinde öğretim sunmaya başlamıştır. Anabilim dalımızda 1 profesor,  üç  doçent, iki doktor öğretim üyesi ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam sekiz akademik personel hizmet vermektedir. Bölüm için hazırlanan ders programı, öğrencileri okul psikolojik danışmanlığı (rehber öğretmenlik) mesleğine hazırlamakla birlikte, psikolojik danışmanlık bilim dalının lisans üstü eğitimin temellerini oluşturacak bir yapıya da sahiptir. Kısaca söz konusu program okul öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında:  Okul psikolojik danışmanı olarak devlet okulları ve özel okullarda, ruh sağlığı danışmanı olarak ruh sağlığı alanında özel ruh sağlığı merkezlerinde, ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastane ve polikliniklerde,  psikolojik danışman olarak, ordu, emniyet güçleri ve tutukevlerinin ilgili birimlerinde Aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde, üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak çalışmaktadırlar.

[] Amaç

İnsana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

[] Hedef
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları bilme; PDR alanında edindiği kuramsal bilgileri, ilke ve teknikleri çeşitli çalışma alanlarında (eğitim, sağlık, adalet, endüstri vb.) uygulama; PDR hizmetlerini sunarken hümanistik değerleri benimseme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans derecesine sahip olunur
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans

[] Kayıt Kabul Şartları
Öğrenciler programa LYS'nin TM-3 puan türüne göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik derslerin başarıyla tamamlanmış olması, genel akademik ortalamanın en az 2.50 olması ve Düzce Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 27. maddesinde belirtilen nedenlerle üniversiteden ilişiğin kesilmemiş olması koşulları sağlanmalıdır.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
[] Programın Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ait teorik ve gerek bireyle gerekse de grupla uygulama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program ayrıca öğrencilerin kazanmış oldukları bu becerileri başta eğitim olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarında etkili bir şekilde kullanabilmelerini de hedeflemektedir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavramları ve ilkeleri açıklar.
2 PDR alandaki yeni paradigmaları dikkate alarak multidisipliner bir yaklaşımla bireylerin kendilerini gerçekleştirmeleri ve psikolojik iyi oluşlarına destek olur.
3 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) sistemi ve bu sistem içerisindeki rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerine dair rol ve görevleri kavrar.
4 PDR alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri, çalıştığı kurumun (eğitim, sağlık, endüstri, adalet, aile danışma merkezleri, istihdam ofisleri vb.) ihtiyacına göre uyarlayarak kullanır.
5 PDR alanının gerektirdiği mesleki değerleri ve etik ilkeleri benimser ve buna uygun tutum ve davranışlar sergiler.
6 Eğitimin dayandığı kuramsal temellerin (felsefi, sosyolojik, psikolojik, tarihi, hukuki, ekonomik vb.) bilincindedir ve bu kuramları uygulamalarına yansıtır.
7 Öğretmenlik mesleği ile ilgili tutum, sorumluluk ve etik değerlerin bilincindedir ve buna uygun davranış gösterir.
8 Öğretim programlarının temel kavram, ilke ve özelliklerini göz önüne alarak, öğrenme-öğretme sürecini etkili bir şekilde planlar, uygular ve uygun ölçme araçları ile değerlendirir.
9 Etkili öğrenme-öğretme süreci tasarımında öğrenme ve öğretme kuram, yaklaşım, strateji, yöntemleri ve öğretim teknolojilerini temel alarak, etkili ve destekleyici bir öğrenme ortamını tasarlar ve yönetir.
10 Öğretmenlik mesleği alanındaki yenilik, gelişme ve 21. yy becerilerini takip eder ve bu gelişme ve becerileri bilimsellik ilkelerine dayanarak araştırma ve uygulamalarına yansıtır.
11 Türkçeyi kurallarına uygun düzgün ve etkili kullanabilme ve öğrencilerle sağlıklı iletişim kurabilme becerisine sahip olur.
12 Atatürk İlke ve İnkılâplarına bağlıdır ve demokrasi, insan hakları, Türk milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerlere uygun tutum ve davranış sergiler.
13 En az bir yabancı dili alanındaki bilgileri izleyebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
14 Etkili bir dünya vatandaşı olabilmek için, kültürel, sosyal, çevresel, sanatsal ve sportif faaliyetlere istekli ve etkin olarak katılmanın öğretmenlik mesleği için öneminin bilincindedir.
15 Toplumsal sorumluluk bilinciyle, yerel ve küresel düzeydeki olaylara ve gelişmelere karşı duyalı davranır, toplumun gelişimini desteklemeyi amaçlayan proje ve etkinliklerde görev alır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

 


BİLGİ

BECERİLER

YETKİNLİKLER

 

Kuramsal

Uygulamalı

Kavramsal/Bilişsel

Uygulamalı

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği

Öğrenme Yetkinliği

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alana Özgü Yetkinlik

PY-1

X

                 X

X

PY-2

X

X

X

X

PY-3

X

X

X

PY-4

X

X

X

PY-5

X

X

X

X

X

X

PY-6

X

X

X

X

PY-7

X

X

X

PY-8

X

X

X

PY-9

X

X

PY-10

X

X

X

X

PÇ-11

X

X

X

X

PÇ-12

X

X

X

X

X

PÇ-13

X

X

X

PÇ-14

X

X

X

PY-15

X

X

X

X

X

XDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, silahlı kuvvetler psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ulusal ve uluslararası, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21+0’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 146+34 olmak üzere 180 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız

[] Mezuniyet Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21+0’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 146+34 olmak üzere 180 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezuniyet için öğrencinin ayrıca staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Alanda uygulama içeren dersler programda kredilendirilmiştir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarında derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO’larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmaları tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.MustafaKOÇ
E-Mail:mustafakoc@duzce.edu.tr


Dekan Yardımcısı
Doç. Dr.AslıhanKUYUMCU VARDAR
E-Mail:aslihankuyumcu@duzce.edu.tr


[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Filiz ACAR
E-Mail:filizacar@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
E-Mail:ahmetsapanci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Filiz ACAR
     filizacar@duzce.edu.tr

 • Anabilim Dalı Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mustafa KOÇ
     mustafakoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK TURAN
     tugbacolak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdi GÜNGÖR
     abdigungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa TEKKE
     mustafatekke@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Şehide KELEK
     sehidekelek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muhammed BAHTİYAR
     muhammedbahtiyar@duzce.edu.tr