[] Program Hakkında

Programımız okul psikolojik danışmanlığı bilim dalında, ülkemizdeki ilköğretim ve orta öğretimdeki okul psikolojik danışmanı ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak, okul psikolojik danışmanı yetiştirilmektedir. Ülkemiz okullarında psikolojik danışma ve rehberlik hizmetleri, 1950'li yıllarda, alanımızla ilgili eğitimi almış ilk bilim insanlarımızın (Prof. Dr. Feriha Baymur ve Prof. Dr. Hasan Tan) katkılarıyla, 1953-54 yılında ilk kez Gazi Eğitim Enstitüsü, Pedagoji ve Özel Eğitim Bölümlerinde ders programlarına rehberlik dersinin konulmasıyla ve 1955 yılında da Ankara Demirlibahçe İlkokulunda ilk Rehberlik Merkezinin açılmasıyla başlatılmıştır (Kuzgun, 1992). 1970-71 öğretim yılında da ilk olarak 24 okulda olmak üzere rehberlik hizmetleri resmen başlatılmıştır (Kepçeoğlu, 1994). Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü'nde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı ise 2014-2015 yılında lisans düzeyinde öğretim sunmaya başlamıştır. Anabilim dalımızda iki yardımcı doçent ve iki araştırma görevlisi olmak üzere toplam dört akademik personel hizmet vermektedir. Bölüm için hazırlanan ders programı, öğrencileri okul psikolojik danışmanlığı (rehber öğretmenlik) mesleğine hazırlamakla birlikte, psikolojik danışmanlık bilim dalının lisans üstü eğitimin temellerini oluşturacak bir yapıya da sahiptir. Kısaca söz konusu program okul öğrencilerimizin mezuniyet sonrasında: • Okul psikolojik danışmanı olarak devlet okulları ve özel okullarda, İlgili eğitim ve süpervizyonları tamamlamaları durumunda ise: • Rehabilitasyon merkezlerinde, • Ruh sağlığı danışmanı olarak ruh sağlığı alanında özel ruh sağlığı merkezlerinde, ruh sağlığı hizmeti veren resmi psikolojik danışmanlık merkezlerinde ve hastane ve polikliniklerde, • Ruh sağlığı danışmanı ve rehabilitasyon danışmanı olarak, ordu, emniyet güçleri ve tutukevlerinin ilgili birimlerinde • Aile ve evlilik danışmanlığı hizmeti veren merkez ve/veya birimlerde, • Üniversitelerin ilgili bölümlerinde akademik personel olarak iş bulmalarını kolaylaştıracaktır.

[] Amaç

İnsana, topluma ve Dünya’daki değişim ve sorunlara duyarlı, mesleğinin 21. Yüzyıldaki yeni paradigmalarını kavramış, hümanist ve varoluşsal yaşam felsefesini benimsemiş, mesleğinde yeterli ve etik sorumluluk kazanmış; bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanan; eğitim, sağlık, adalet, sosyal hizmet, endüstri vb. kurumlarda nitelikli psikolojik hizmetler sunabilecek psikolojik danışmanları yetiştirmektir.

         
[] Hedef
Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) alanıyla ilgili temel kavram, kuram ve yaklaşımları bilme; PDR alanında edindiği kuramsal bilgileri, ilke ve teknikleri çeşitli çalışma alanlarında (eğitim, sağlık, adalet, endüstri vb.) uygulama; PDR hizmetlerini sunarken hümanistik değerleri benimseme, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu bir anlayış geliştirme; demokrasi, insan hakları ve etik değerlere uygun bir anlayış benimseme gibi bilgi, beceri ve yetkinlik alanlarında çeşitli yeterliklerin kazandırılması.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Bu bölüm, yüksek öğretimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında 240 AKTS kredilik birinci aşama derece sistemine tabidir. 

Program başarılı bir şekilde tamamlanıp, program yeterlilikleri sağlandığında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Lisans derecesine sahip olunur
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Lisans

[] Kayıt Kabul Şartları
Öğrenciler programa LYS'nin TM-3 puan türüne göre ÖSYM tarafından merkezi olarak yerleştirilmektedir.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Programdan mezun olabilmek için 240 AKTS'lik derslerin başarıyla tamamlanmış olması, genel akademik ortalamanın en az 2.50 olması ve Düzce Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 27. maddesinde belirtilen nedenlerle üniversiteden ilişiğin kesilmemiş olması koşulları sağlanmalıdır.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
Önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulu'nun belirlemiş olduğu "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal İle Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
[] Programın Tanımı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık programı öğrencilere psikolojik danışmanlık ve rehberlik formasyonu kazandırmayı hedeflemektedir. Bu kapsamda öğrencilerin rehberlik ve psikolojik danışmanlık alanına ait teorik ve gerek bireyle gerekse de grupla uygulama becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir. Program ayrıca öğrencilerin kazanmış oldukları bu becerileri başta eğitim olmak üzere sağlık ve endüstri kurumlarında etkili bir şekilde kullanabilmelerini de hedeflemektedir. 

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mesleki Değerler ve Gelişim Sürecine Uygun Davranabilme
2 Öğrenciyi Tanımaya Yönelik Bilgileri Kullanabilme
3 Öğrenme Ve Öğretme Sürecini Yönetebilme
4 Öğrencilerin Gelişim Ve Öğrenmelerini Değerlendirebilme
5 Okul, Aile Ve Toplum İlişkilerini Yönetebilme
6 Bilimsel Ve Teknolojik Yatkınlığa Sahip Olmak
7 Kişisel Ve Sosyal Becerilere Sahip Olma
8 Özel Alan Bilgisine Sahip Olabilme
9 Özel Alan Bilgisini Kullanabilme
10 Psikolojik Danışman Mesleki Kimliğine Uygun Davranabilme
11 Bilimsel Araştırma Yöntem ve Tekniklerini Kullanabilme
12 Birey ve Toplum Temelli Etkili İlişkiler Kurabilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Program mezunlarının çoğu Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Rehberlik Araştırma Merkezleri ile ilk ve ortaöğretim kurumlarında psikolojik danışman olarak çalışmaktadır. Ayrıca özel psikolojik danışma merkezleri, silahlı kuvvetler psikolojik danışma ve rehberlik merkezleri, aile ve çocuk mahkemeleri, üniversite psikolojik danışma merkezleri, sağlık ve endüstri kurumlarında çalışmaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ulusal ve uluslararası, kendi alanlarında veya ilgili alanlarda lisansüstü programlara başvuruda bulunabilirler.

[] Program Yapısı

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21+0’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 146+34 olmak üzere 180 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

Açıklama ekinde; 8 yarıyılda alınması gereken dersler her dönemde 30 AKTS olmak üzere toplamda 240 AKTS olacak şekilde Senato onayından geçen öğretim programı yer alacaktır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri, ilgili öğretim üyeleri tarafından hazırlanan ders tanımlarında belirtilmiştir. Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak  D. Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır. Konuyla ilgili olarak https://duzce.edu.tr/df48/yonetmelik-ve-yonergeler  adresine bakınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21+0’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 146+34 olmak üzere 180 kredidir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Mezuniyet için öğrencinin ayrıca staj zorunluluğu bulunmamaktadır. Alanda uygulama içeren dersler programda kredilendirilmiştir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarında derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO’larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmaları tamamlamış olmaları gerekir. 

[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı

[] Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Filiz ACAR
E-Mail:filizacar@duzce.edu.tr
[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Mustafa TEKKE
E-Mail:mustafatekke@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Mustafa TEKKE
     mustafatekke@duzce.edu.tr

 • Bölüm Başkanı
     Doç. Dr. Filiz ACAR
     filizacar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK TURAN
     tugbacolak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdi GÜNGÖR
     abdigungor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mustafa TEKKE
     mustafatekke@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZER
     esinozer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Şehide KELEK
     sehidekelek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Muhammed BAHTİYAR
     muhammedbahtiyar@duzce.edu.tr