[] Program Hakkında

Birleşik Üstün Yetenekliler Çalışmaları Tezsiz Yüksek Lisans Programı; üstün zeka ve kuramları, yaratıcılık kuram ve uygulamaları, üstün zekalı öğrencilere yönelik program geliştirme (zenginleştirme, hızlandırma, bireyselleştirme, farklılaştırma), genel eğitim sınıflarındaki üstün zekalı öğrencilerin kaynaştırılması, üstün zekalı çocuklarda sosyal beceri öğretimi, gibi genel dersler ve üstün zekalı çocuklarda bilim uygulaması, erken çocukluk çalışmaları, yaratıcı yazın, rehberlik hizmetleri gibi alana özgü konular yer almaktadır.

[] Amaç

Üstün yetenekli bireylerin eğitimi alanında nitelikli insangücü ihtiyacının karşılanması.

[] Hedef

Üstün yetenekli bireylerin eğitim kalitesini artırılması için alan çalışanlarının bilgi ve becerilerinin artırılması.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan bireyler, Birleşik Üstün Yeteneklilik Çalışmaları tezsiz Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

 -Bir lisans diplomasına sahip olması,
-Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
-Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
-Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.


[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

-Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, 
-En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
-Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
-Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.


Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

Birleşik Üstün Yeteneklilik Çalışması Yüksek Lisans Programı, Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, çatısı altında üstün yetenekli bireylerin eğitimi alanı ile ilgili derslerin bulunduğu bir öğretim programıdır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak,
2 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek,
3 Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek,
4 Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek,
5 Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek,
6 Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve en az B1 düzeyinde bir yabancı dil yetkinliğine sahip olmak,
7 Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek,
8 Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak,
9 Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilmek,
10 Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili

Program mezunları, eğitim sektöründe farklı kademe ve birimlerde çalışabileceklerdir.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olanlar doktora programına bir başka yüksek lisans programını tamamlamadan başvuramazlar.

[] Program Yapısı

Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. 

Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 1 yarıyıl da yüksek lisans projesini hazırlamaktadırlar. 

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Program dahilinde tamamlanması gereken krediyi tamamlamış olmak ve projeden başarılı olmak.

[] Eğitim Türü


Tam zamanlı

[] Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
E-Mail:feyzullahsahin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Doç. Dr. Feyzullah ŞAHİN
     feyzullahsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf AKEMOĞLU
     yusufakemoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman AKTAN
     osmanaktan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fidan ÖZBEY GÖKÇE
     fidanozbey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan ÖZAK
     hakanozak@duzce.edu.tr