[] Program Hakkında
Düzce Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüne bağlı olarak 2014 yılında kurulan Girişimcilik Yüksek Lisans Programı gelişen dünya düzenindeki gelecek yönlü eğilimler dikkate alınarak oluşturulmuştur. Temel amacı, “girişimcilik ile ilgili akademik hayattaki bilimsel ve uygulamalı bilgi birikimini KOBİ sahip/yöneticilerine ve geleceğin girişimcilerine aktarmak” olan program, işletmecilik disiplininin girişimcilikle doğrudan ilişkili çeşitli alanlarını kapsayan kuramsal ve uygulamalı derslerden oluşan disiplinler arası bir yaklaşıma sahiptir.
[] Amaç
Girişimci adaylar yetiştirmek ve gerek iş dünyası için gerek ise akademik camia için donanımlı ve başarı güdüsü yüksek bireyler yetiştirmek.
[] Hedef
Ülkenin ve dünyanın ihtiyaç duyduğu yenilikçi girişimcileri yetiştiren en önde gelen bölüm olmak.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Girişimcilik Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Düzce Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü çatısı altında Girişimcilik alanı ile ilgili derslerin bulunduğu ve tezli yüksek lisans eğitiminin verildiği bir öğretim programıdır.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Girişimciliğin kuramsal ve tarihsel geçmişi hakkında gerekli bilgi birikimi sağlamak,
2 Girişimcilik alanı ile ilgili bilgi ve becerileri uzmanlık düzeyinde geliştirmek,
3 Girişimcilik alanının diğer disiplinlerle olan ilişkisini kavratmak ve bütüncül bir bakış açısı geliştirmek,
4 “Bireysel girişimcilik”, “kurumsal girişimcilik”, “sosyal girişimci” veya “uluslararası girişimcilik” konularından en az birinde yetkin girişimciler yetiştirmek,
5 Girişimcilik alanında karşılaşılan sorunların çözümünde bilimsel araştırma yöntemlerinin ve yönetimin temel prensiplerinin nasıl kullanılacağı konusunda yetkinlik sağlamak,
6 Girişimcilik konularında üniversite-sektör işbirliğinin geliştirilmesine katkıda bulunmak,
7 Ülkenin girişimcilik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak,
8 Girişimcilik alanındaki olguları toplumsal, bilimsel ve etik değerler doğrultusunda değerlendirmek,
9 Yeni iş kurmak için gerekli olanaklara sahip bireylere iş planı hazırlayabilme, girişimci ve yenilikçi bir işletme kurma konusunda yardımcı olmak,
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Program, girişimci, dinamik ve analitik düşünceye sahip, çeşitli kurumlarda tasarım, üretim, uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarıyla görev alabilecek akademisyen ve yöneticilerin yetiştirilmesine katkı sağlamaktadır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olanlar doktora derecesini alabilmek için Girişimcilik alanında doktora eğitimi veren Yükseköğretim Kurumlarına başvurabilmektedirler. Ayrıca bilimsel hazırlık koşulu yerine getirmek şartı ile farklı alanlardaki doktora programınada başvuru yapabilmektedirler.
[] Program Yapısı
Program, Bölüm Başkanı, Bölüm Başkanı Yardımcısı ve AKTS Koordinatörü'nün eşgüdümlü çalışmasıyla faaliyetlerini sürdürmektedir. Dersler, her dersin sorumlusu olan ilgili Öğretim Elemanı tarafından belirlenen kriterler ve öğretim metotları çerçevesinde işlenmektedir. Öğrenciler 2 yarıyıl ders almakta, 2 yarıyıl da Yüksek Lisans Tezi Hazırlamaktadırlar. Yüksek Lisans Tezi ile birlikte Uzmanlık Alan dersi de alınmaktadır. Tezini tamamlayan ve Enstitü tarafından onaylanan öğrenci programı başarı ile tamamlanmış olmaktadır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için eğitim öğretim ve sınav yönetmeliğini web sayfasından inceleyebilirsiniz.
[] Mezuniyet Koşulları
Program, ders ve tez aşaması olmak üzere iki aşamadan oluşmaktadır. Öğrenciler, ders aşamasını bitirip tez aşamasına geçebilmek için zorunlu ve seçmeli toplamda en az 21 kredilik ders ve seminer dersini almak zorundadırlar. Ders aşamasını bitiren öğrenciler tez aşamasına geçip tezlerini bitirerek bölümden mezun olabilmektedirler.


[] Eğitim Türü
Tam zamanlı gündüz eğitimi
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
E-Mail:selamiyildiz@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Selami YILDIZ
     selamiyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öznur BOZKURT
     oznurbozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İzzet KILINÇ
     izzetkilinc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yunus Emre TAŞGİT
     yunusemretasgit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özkan ŞAHİN
     ozkansahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel FAİZ
     emelgokmenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Azize ŞAHİN
     azizesahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali AKAYTAY
     aliakaytay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Muzaffer ERTÜRK
     muzaffererturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Muammer MESCİ
     muammermesci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Cahit AYDEMİR
     cahitaydemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi İsmail DURAK
     ismaildurak@duzce.edu.tr