[] Program Hakkında

Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü 2009-2010 yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Bölümde normal Öğretim lisans eğitiminin yanında yüksek ve  doktora programları da  mevcuttur. Bölümde 3 Profesör, 3 Doçent ve 6 Doktor Öğretim Üyesi olmak üzere toplam 12 öğretim üyesi ile 6 Araştırma görevlisi ve 1 Öğretim görevlisi görev yapmaktadır. Bölüm öğretim üyesi kadrosu tarafından
        Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi
        Uygulamalı Matematik
        Topoloji
        Cebir ve Sayılar Teorisi
        Geometri
        Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik
anabilim dallarında ulusal ve uluslar arası nitelikte çok sayıda araştırma yürütülmektedir. 2009-2016 yılları arasında Web of Science veri tabanında bölüm öğretim üyelerine ait 360 çalışma yer almaktadır. Aynı zamanda üniversitemizin çeşitli birimlerindeki öğrencilerimize lisans ve lisansüstü seviyede gerekli olan Matematik desteği sağlanmaktadır. Bölümümüzde 200 lisans ve 30 lisansüstü öğrencisi öğrenim görmektedir.

Lisans eğitiminde öncelikli hedefimiz öğrencilerimizi Matematiğin anabilim dallarında yüksek düzeyde temel Matematik bilgisi ile donatıp, bu bilgiler ışığında, bu öğrencilere, daha farklı içeriğe sahip bilgileri anlama ve muhakeme yapma yeteneğini kazandırmaktır. Böylece, soyut düşünme ve Matematiksel analiz yapabilme yeteneği kazanmış öğrencilerimizle beraber, mesleklerini en iyi şekilde icra edebilecek bireyleri yetiştiren bir bölüm haline gelmektir. Lisansüstü eğitimde öncelikli hedefimiz öğrencilerimize lisansüstü konularda bağımsız çalışma ve araştırma yapabilme yeteneğini kazandırmaktır. Bilime ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunup, üst düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek bireyleri yetiştirmektir.

''Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister. Pekinlik ise en mükemmel şekli ile matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaktır.''

M. Kemal Atatürk

[] Amaç
 1. Matematiksel alt yapı ile donanmış bireyler yetiştirmek.
 2. Uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek bireyler yetiştirmek.
 3. Kendine güvenen bireyler yetiştirmek.
 4. Yeni gelişmeleri takip edebilen bireyler yetiştirmek.
 5. Temel akademik matematiği ve matematiksel düşünceyi özümsemiş bireyler yetiştirmek.
 6. Aldığı eğitimle gerek ülkemiz bilim hayatında gerekse toplum ve iş yaşamında saygın yerler edinecek öğrenciler yetiştirmektir.

[] Hedef
 1. Temel matematik bilgisine sahip ve bu bilgileri başkalarına aktarabilen matematikçiler yetiştirmek.
 2. En az bir yabancı dil bilen matematikçiler yetiştirmek.
 3. Bilgisayar ve bilgi teknolojilerine sahip matematikçiler yetiştirmek.
 4. Diğer bilim dallarıyla matematik arasında ilişki kurabilen matematikçiler yetiştirmek.
 5. Uluslararası düzeyde yaratıcı araştırmalar yapabilen matematikçiler yetiştirmek.
 6. Ulusal kaynakları değerlendirebilen matematikçiler yetiştirmek.
 7. Araştırma ve eğitim alanlarındaki birikimlerini toplumun yararına kullanabilen matematikçiler yetiştirmek.
 8. Matematik ile ilgili kuruluşlarda çalışan veya yönetici olarak görev alabilecek yetkinliklere sahip matematikçiler yetiştirmek.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.

[] Kazanılan Derecenin Seviyesi

Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.

[] Kayıt Kabul Şartları

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GA​NO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması

DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.[] Programın Tanımı

Matematik lisans programının amacı,bilinçli, analitik ve eleştirel bakış açısına sahip, toplum sorunlarına duyarlı, doğru çalışma ve düşünme alışkanlıkları geliştirmiş, etik değerleri gözeten, gerek toplumsal gerekse meslek yaşamında karşılaştığı sorunları irdeleyip çözümler üretebilen, araştırmacı bireyler yetiştirmek ve onları kamu ve özel sektörlerde çalışmalarını sağlayacak bilgi, beceri ve yetkinliklerle donatmaktır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel olarak eğitim, özel olarak konu alanı eğitiminde kuram ve uygulamaya yönelik kapsamlı ve güncel bilgiye ve bu bilgiye katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavram ve kuramların bilgisine sahip olmak,
2 Yaşam boyu öğrenme için gerekli olan bilgiye ulaşma yollarını bilmek
3 Eğitim alanına ait kuramsal ve uygulamalı içerik bilgisini kullanarak eğitsel amaçlar ve öğrenci gereksinimleri doğrultusunda etkili öğretim planlaması, düzenlemesi ve değerlendirmesi yapabilmek,
4 Eğitim teknolojilerinden farklı öğretim ortamlarında alana yönelik olarak yararlanabilmek
5 Alana yönelik çalışmaları bilimsel bakış açısıyla inceleyebilmek, verileri değerlendirebilmek, çözüm önerileri üretebilmek,
6 Tüm dünyada alana ilişkin gelişmeleri izleyecek düzeyde bilimsel okuryazarlık ve en az B1 düzeyinde bir yabancı dil yetkinliğine sahip olmak,
7 Alana yönelik bilimsel tartışmaları izleyebilmek, bu çerçevede bilimsel sorgulama yoluyla yorum yapabilmek
8 Uygulamalarda karşılaşılan sorunları çözmek amacıyla bilimsel çalışma platformları oluşturmak,
9 Okul-Toplum işbirliğine katkıda bulunacak şekilde, toplumsal sorunlara çözüm odaklı projeler hazırlayıp yürütebilmek,
10 Alandaki gelişmeleri yayın taraması, seminer, konferans, çalıştay gibi mesleki etkinlikler yoluyla izlemek ve kazanımları diğer uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek
11 Yenilikçi, aydın, toplum, çevre ve sosyal adalet bilincine sahip, özgüvenli ve etik değerlere saygılı olmak
12 Alanındaki kavram ve düşünceleri bilimsel yöntemlerle inceleyebilme, sorunları tanımlayabilme, kanıtlara ve araştırmalara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme
13 Akademik çalışma yapabilme yeteneği kazanabilme
14 Interaktif olarak çalışma yapabilme
15 İleri düzey çalışmalar için gerekli bilgisayar yazılımını edinebilme
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Matematik Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Yüksek Lisans Programı da bulunan bölümümüzden mezun olan öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyer yapmaktadır. Kimi mezunlarımız ise ilk ve orta öğretim alanlarında ve uygulamalı matematiğe gereksinim duyan kurum ve sektörlerde çalışmaktadır.

 • İlk ve orta öğretim okullarında öğretmenlik
 • Kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama
 • Bankacılık işlemlerinde güvenlik
 • Çevre sorunları
 • Haberleşme güvenliği
 • DNA dizilerinin görüntülenmesi
 • Uçak modellemesi,
 • İklim ve kozmoloji
 • Moleküler dinamik
 • Entegre devre tasarımı
 • Yatırım planlaması
 • Borsa risk analizi

Matematik Bölümü mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler, lisansüstü programlarda öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.


[] Program Yapısı

* Matematik lisans programı toplamda 172 yerel ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir. 
* Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır. 
* Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmamaktadır.


[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.


[] Mezuniyet Koşulları

Matematik bölümünden mezun olabilmek için 2014 ve öncesi girişli öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 40’ı seçmeli derslere ait olmak üzere 172 olup 2015 ve sonrası girişli öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 38’i seçmeli derslere ait olmak üzere 126’dır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Matematik bölümünün eğitim süresi 4 yıldır.

Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.


[] Eğitim Türü

Tam Zamanlı


[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA
E-Mail:mzekisarikaya@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Doç. Dr. İzzettin DEMİR
E-Mail:izzettindemir@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA
     mzekisarikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Arzu ÖZKOÇ ÖZTÜRK
     arzuozkoc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emrah Evren KARA
     eevrenkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhame AMİRALİ
     ilhameamirali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIZ
     ismetyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fuat USTA
     fuatusta@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ZAKİR DENİZ
     zakirdeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İzzettin DEMİR
     izzettindemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Fatih HEZENCİ
     fatihhezenci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Merve İLKHAN KARA
     merveilkhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin BUDAK
     huseyinbudak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Umut SAYIN
     umutsayin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuba TUNÇ
     tubatunc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Mine AKBAŞ
     mineakbas@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. İzzettin DEMİR
     izzettindemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ZENGİN ALP
     pinarzengin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Zehra İŞBİLİR
     zehraisbilir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Burcu FEDAKAR
     burcufedakar

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr