[] Program Hakkında
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı, 2014-2015 eğitim-öğretim yılında örgün öğretime başlamıştır. Programın eğitim dili Türkçe'dir. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Programı; küresel rekabet kuramı kapsamında uluslararası standartlara göre nitelikli ahşap eşya ve ağaç malzeme esaslı ürünlerin imalatını teminen (ağaçişleri endüstrisi ve mobilya sektörü alanında faaliyet gösteren işletmelerle kurum ve kuruluşların ihtiyaç duyduğu) araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı ve yönetici özellikleri bulunan Ağaç İşleri Endüstri Yüksek Mühendislerini yetiştirmeyi sağlayacak (global perspektifte düzenlenmiş) özgün bir müfredata sahiptir.
[] Amaç
Fen bilimleri ve mühendislik bilimlerinin sentezi ile ülkemizin, insanımızın ve insanlığın ihtiyaçları doğrultusunda bilgi ve özgüveni ile ağaç işleri endüstri mühendisliği sistemlerini tasarlayan, çözümleyen ve uygulayabilen, sonuçları değerlendirip yorumlayan, sorumluluk alabilen, mesleki ve etik değerlere saygılı, çevre bilincine sahip, öğrenmeyi, araştırmayı ve paylaşmayı ilke edinip sürdüren yüksek mühendisler yetiştiren, kendisi ve çevresi ile barışık sosyal yönü güçlü, sanayi ile bütünleşmiş, toplum yararına bilgi üretebilecek düzeyde öğrenci yetiştiren bir bölüm olmaktır.
[] Hedef
Bilim ve tekniği ülkemiz ve insanlık yararına dönüştürmeyi hedefleyen, düşünmeyi, öğrenmeyi, araştırmayı, sorgulamayı bilen, uluslararası alanda yarışabilecek nitelikte, çağdaş bilgilerle donanımlı, ulusal ve evrensel kültüre ve liderlik özelliğine sahip Ağaç İşleri Endüstri Mühendisi yetiştiren ve aynı zamanda üst düzeyde araştırma yapabilen ve bilime katkıda bulunan bir bölüm olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

• Bir lisans diplomasına sahip olması,
• Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
• Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
• Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması, • Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
• Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
• Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir. • Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır. ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir. Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir. Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı (Yüksek Lisans) 2014-2015 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 1 Doçent, 2 Yrd. Doçent unvanına sahip öğretim görevlisi mevcuttur.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Genel veya lisans öğretiminde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, alanındaki güncel bilgi ve becerileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ile diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde uygulamaya yönelik bilgi ve becerilerine sahip olmak ve alanındaki temel kavramları kullanabilmek.
2 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği alanında tanımı iyi yapılmış problemlerin çözümü için gerekli olan verileri tanımlama, toplama ve kullanmayı etkin bir biçimde yapabilmek; pratik uygulamalarda gereken teorik bilgileri, el ve/veya düşünsel becerileri kullanabildiğini göstermek.
3 Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili sektörlerde üretim aşamalarını kavrayarak gerektiğinde iyileştirmeler önerebilmek. Kalite kontrol süreçlerini kavrayarak, imal edilen ürünün kalitesine yansıtabilme bilgisine ve becerisine sahip olmak. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği ile ilgili üretim yöntemlerini tanıyabilir.
4 Üstyüzey malzemeleri hakkında gerekli teorik bilgileri kazanarak uygulama becerisini elde etmek kalite kontrolünü yapabilmek.
5 Kompozit esaslı malzemelerin üretim süreci, malzemenin genel yapısı, mukavemeti, yapıştırma teknolojisi, tasarım yöntemi, ileri tasarım ve prototip geliştirme, test teknikleri, üretim ve tesis planlama hakkında teorik ve pratik bilgilere sahip olabilmek.
6 Alanında bağımsız olarak öğrenmeyi ve öğrendiklerini uygulayabildiğini göstermek. Alanına yönelik konularda bireysel olarak araştırmalar yapmak ve elde edilen bulguları rapor olarak sunabilmek. Sektördeki yenilikleri izleyerek, bu alanda yaşanan gelişmeleri değerlendirip elde edilen kazanımları kendi kurumuna uyarlayabilir.
7 Mesleği ile ilgili konularda iş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, etik değerler, kalite güvence sistemi ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve ilince sahip olur
8 Özdeğerlendirme yaparak sürekli gelişim için çaba harcar. Yeni bilgi ve fikirlere açıktır, kendisini ve kurumunu geliştirmede etkin rol oynar. Mesleği ile ilgili mevzuatı (yasa, yönetmelik, genelge vb.), temel değer ve ilkeleri zleyerek bunlara uygun davranır. Toplumun değerleri konularında yeterli bilgiye ve bilince sahiptir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunların çoğu, ağaç işleri endüstrisi ve mobilya sektöründe faaliyette bulunan işletmelerde AR-GE departmanlarında araştırmacı, planlayıcı, uygulayıcı nitelikte yetişmiş Ağaç İşleri Endüstri Yüksek Mühendisi olarak istihdam edilebilirler. Mezunların bazıları ise; Bayındırlık Bakanlığı ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ilgili birimlerinde, Başbakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda mesleki alanda üst düzeyde uzmanlaşmış teknik personel olarak yönetici pozisyonunda iş bulabilirler.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, doktora programlarına öğrenim görmek üzere başvuruda bulunabilirler.
[] Program Yapısı
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalı, en az 7 ders,21 yerel kredi ve 120 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir. Öğrenci, danışman öğretim üyesinin gözetiminde ilgili bilim dalına ait seçmeli derslere kayıt yaptırır ve yine danışman öğretim üyesi gözetiminde tez çalışmasını tamamlar.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştırr. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği yüksek lisans programından mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda en az 21 kredidir. AKTS kredi miktarı ise toplamda 60 kredidir. Ayrıca bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. 

The training period of the Woodworking Industrial Engineering Master's program is 2 years. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Buna ek olarak, öğrencinin bir tez çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Tezi ve bu teze yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
E-Mail:mehmetbudakci@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
     mehmetbudakci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Derya SEVİM KORKUT
     deryasevimkorkut@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin PELİT
     huseyinpelit@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU
     hasanciritcioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Suat AYAN
     suatayan@duzce.edu.tr