[] Program Hakkında
Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
[] Amaç

Sağlıklı düşünme gücüne sahip, Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, insan hareketinin; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını kavrayabilen, sporun toplum üzerinde etkilerini izleyip değerlendirebilen, bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler ile spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemiş araştıran ve analitik düşünen bireyleri yetiştirerek Türk sporunun ve toplumunun hizmetine kazandırmaktır.
[] Hedef

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen lider bir kurum olabilmektir. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,  çağdaş bilgi,  beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,  bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Doktora programlarına başvuracak adayların bir Lisans veya Yüksek Lisans Diplomasına sahip olmak. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir.  

Doktora programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edilen puanın başvurduğu programın türünde en az 55; lisans diplomasıyla doktora programına başvuranlar için en az 80 olması gerekir.  

Doktora programları için KPDS, ÜDS veya diğer eş değer yabancı dil sınavlarının birinden en az 55 puan almış olmak gerekir.

[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Beden eğitimi ve spor öğretimi ve ilgili disiplinlerdeki bilimsel yayınlara ulaşır
2 Beden eğitimi ve spor öğretimi sürecinin gerektirdiği araç-gereç, teknoloji ve bilgi
3 Beden eğitimi ve spor öğretimini planlama, öğrenme ortamlarını düzenleme ve yönetme becerilerine uzmanlık seviyesinde hâkimdir
4 Farklı disiplinlerdeki bilgi ve uygulamaları beden eğitimi ve spor öğretimiyle bütünleştirir
5 Liderlik, sorumluluk, yaratıcılık, paylaşım ve işbirliği yeterliklerini kullanır
6 Engelli bireylerin çeşitli yasal haklarını, özel eğitim gereksinim ve yöntemlerini bilir
7 Beden eğitimi ve spor öğretimi alanında temel ve özelleşmiş bilgi ve becerileri uzmanlık seviyesinde bilir
8 Eğitim kalitesinin yükseltilmesinde ölçme ve değerlendirme bilgi ve tekniklerini uzmanlık seviyesinde kullanır
9 Beden eğitimi ve spor öğretimi alanındaki bilgileri eleştirel gözle değerlendirir
10 Bilimsel araştırmanın farklı yöntem ve tekniklerini bilir.
11 Bilimsel verilerin toplanması, yorumlanması ve duyurulmasında etik değerleri gözetir
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
21 Kredi 240 AKTS
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlhan GENÇ
E-Mail:ilhangenc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. İlhan GENÇ
     ilhangenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kürşat KARACABEY
     kursatkaracabey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ
     hakkicoknaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Metin KILIÇ
     metinkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zeynep İnci KARADENİZLİ
     incikaradenizli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Reşat SADIK
     resatsadik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜREGÜN
     emreturegun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN
     leventgorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ayla TAŞKIRAN
     aylataskiran@duzce.edu.tr