[] Program Hakkında

Beden Eğitimi ve Spor ABD' mız, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor ABD ile ortak Lisans Üstü programlar, Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığının 15/08/2013 tarihli Genel Kurul Toplantısı ile Yüksek Lisans ve Doktora programları açılmıştır. 2013-2014 eğitim-öğretim yılı güz döneminde Yüksek Lisans ve Doktora programına öğrenci alınarak eğitim öğretime başlanmıştır.
[] Amaç

Sağlıklı düşünme gücüne sahip, Sporun her dalında ve insan hareketleriyle ilgili uğraşlarda organizmanın yapı ve fonksiyonlarını bilen, insan hareketinin; fizyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarını kavrayabilen, sporun toplum üzerinde etkilerini izleyip değerlendirebilen, bireyin ve toplumun yaşam kalitesinin yükseltilmesini amaç edinmiş, ülke sporuna, dünya sporuna ve serbest zamanların verimli kullanımına hizmet eden bireyler ile spor kültürünü yaygınlaştırmayı hedeflemiş araştıran ve analitik düşünen bireyleri yetiştirerek Türk sporunun ve toplumunun hizmetine kazandırmaktır.
[] Hedef

Spor bilimleri ve serbest zamanları değerlendirme alanında uluslararası standartlarında lisans ve lisansüstü eğitim-öğretim veren; multidisipliner çalışmaları teşvik eden, araştırma ve uygulamalar yaparak sürekli kendini yenileyen, geliştiren ve evrensel akademik, sportif ve etik değerlerden ödün vermeyen lider bir kurum olabilmektir. Yetiştirdiği bireylerin zekâ ve yeteneklerini maksimum düzeyde geliştirerek,  çağdaş bilgi,  beceri ve davranışlara sahip olmalarını sağlamak,  bu özelliklere bağlı olarak alana özgü çağdaş yaklaşımları bilen, kullanan bireylerle toplumun mutluluğuna katkıda bulunan lider bir kurum olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları

Yüksek Lisans programlarına başvuracak adayların bir Lisans Diplomasına sahip olmak. Yurtdışı diplomalarda Yükseköğretim Kurulu’nca verilen denklik belgesi gereklidir. 


Yüksek Lisans programına başvuran adayların Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) elde edilen puanın başvurduğu programın türünden en az 55 olması gerekir.

Yüksek Lisans programları için KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Düzce Üniversitesi tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı sonucu %10 değerlendirmeye alınır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Alanıyla ilgili kazanımları disiplinler arası çalışmalarda kullanabilme.
2 Ulusal ve uluslararası düzeyde Beden Eğitimi ve Spor alanıyla ilgili literatürü takip edebilme ve bu bilgileri kendi çalışmasına aktarabilme becerisi
3 Beden eğitimi ve spor alanında belli bir konuda uzmanlaşarak alandaki eksikleri belirleyebilme becerisi
4 Beden Eğitimi ve Spor alanıyla ilgili araştırma yöntem ve tekniklerini takip edip alanda uygulayabilme becerisi
5 Beden eğitimi ve spor alanına ulusal ve uluslararası açıdan katkı sağlayabilme becerisi
6 Özgün, bağımsız ve yayımlalanabilir araştırma yapama ve değerlendirme becerisi
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
[] Program Yapısı
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, ALES sınavı sonucu %50, 100 üzerinden ifade edilen bilim sınavı sonucu %20, lisans not ortalaması %10, mülakat değerlendirme sonucu %10, KPDS, ÜDS ve Üniversitelerarası Kurulca denkliği kabul edilmiş dil sınavlarından birisi veya Üniversite tarafından yapılan yabancı dil yeterlik sınavı (DÜYDYS) sonucu da %10 ağırlıklı olarak değerlendirmeye alınır. Yapılan değerlendirme sonucunun en az 100 üzerinden 55 olması gerekir.

[] Mezuniyet Koşulları

21 Kredi 120 AKTS

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İlhan GENÇ
E-Mail:ilhangenc@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Anabilim Dalı Başkanı
     Prof. Dr. İlhan GENÇ
     ilhangenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakkı ÇOKNAZ
     hakkicoknaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Kürşat KARACABEY
     kursatkaracabey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Zeynep İnci KARADENİZLİ
     incikaradenizli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Reşat SADIK
     resatsadik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Levent GÖRÜN
     leventgorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Ayla TAŞKIRAN
     aylataskiran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Emre TÜREGÜN
     emreturegun@duzce.edu.tr