[] Program Hakkında
Yüksek lisans programımız,  kamuya bağlı  ve özel  eğitim kurumlarında görev alacak yöneticileri, denetmenleri  ve eğitim fakültelerinde ilgili alanlarda görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir.
[] Amaç
EYD anabilim dalının misyonu; Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi alanında ülkenin ihtiyacı olan uzman, yönetici, denetici ve araştırmacılar yetiştirmek ve ülkenin eğitim sisteminin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri ve eğitim hizmetleri sunmaktır.
[] Hedef
Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi (EYD) Anabilim dalının vizyonu, liderlik özeliklerine ve toplumun gereksinme duyduğu idealist ve üst düzey yeterliliklere sahip uzman, yönetici, denetici ve araştırmacılar yetiştirmek, Türk eğitim sisteminin değişen ve gelişen ihtiyaçlarını karşılayacak, eğitim sisteminin değişim ve dönüşümüne rehberlik edecek araştırma ve geliştirme çalışmaları üretmek ve EYD alanında dünya standartlarında eğitim ve araştırma faaliyetleri gerçekleştirmektir. 
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Eğitim Bilimleri Yüksek Lisans derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, yüksek lisans düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yüksek Lisans Programına başvuruda bulunacak olan adayların:

•    Bir lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan başvurduğu programın puan türünde en az 55 standart puana sahip olması veya uluslararası geçerliliği olan GMAT sınavından en az 450 puan ya da GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 610 puan almış olması,
•    Adayın KPDS/ÜDS veya YÖK tarafından eşdeğer kabul edilen başka sınav sonuç belgesi yoksa, Enstitü tarafından açılacak yabancı dil sınavına katılmış olması ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından istenen koşullara sahip olması,
•    Mülâkatta/yetenek değerlendirmesinde başarılı olması,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden yüksek lisans yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemesi gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Tezli  yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler,
• En az 7 ders ve Seminer ile Yüksek Lisans Tezi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için o dersten en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3,00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Yüksek Lisans Tez Savunmasında başarılı olmakla yükümlüdürler.

Tezsiz yüksek lisans programında öğrenim gören öğrenciler, 
• En az 10 ders ile bir Mezuniyet Projesi’ne kayıt olmaları ve 120 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir. (Başarılı/Başarısız” olarak değerlendirilen Mezuniyet Projesinin yerel kredisi bulunmamaktadır.)
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az CB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.00 genel not ortalamasına sahip olmak ve Seminer dersinden ve Mezuniyet Projesinden Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Yüksek lisans programımız,  kamuya bağlı  ve özel  eğitim kurumlarında görev alacak yöneticileri, denetmenleri  ve eğitim fakültelerinde ilgili alanlarda görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Yönetim ve denetim alanının temel kavramlarını tanır ve kullanır.
2 Denetimi çağdaş denetim modelleri açısından değerlendirir.
3 Denetim modellerine uygun olarak bir denetim modeli tasarlar.
4 Yönetim ve denetim sürecini planlar, yönetir, değerlendirir.
5 ulusal ve uluslararası düzeyde eğitim yönetimi ve denetimi alanındaki güncel uygulamaları ve gelişmeleri izler.
6 alanıyla ilgili bilimsel araştırmalar yapar ve raporlaştırır.
7 araştırma ve uygulamalarda, öğretim materyal,teknoloji ve kaynaklarını etkili kullanır.
8 mesleki ve bilimse çalışmalarında, ulusal ve uluslararası düzeyde kabul gören etik değerlere uygun davranmayı ilke edinir.
9 alanıyla ilgili akademik çalışmalarında işbirliği ve paylaşıma açıktır.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlarımız, kamu ve özel kuruluşlarda eğitim yöneticisi ve eğitim denetmeni olarak çalışmaktadırlar.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Yüksek lisans programını tamamlayanlar, bir üst öğrenim derecesi olan doktora eğitimlerine devam edebilirler.
[] Program Yapısı
Yüksek lisans programımız,  kamuya bağlı  ve özel  eğitim kurumlarında görev alacak yöneticileri, denetmenleri  ve eğitim fakültelerinde ilgili alanlarda görev yapacak öğretim elemanlarını yetiştirmektedir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
21 kredilik ders almış ve hepsinde başarılı olmak
Seminer ve Uzmanlık Alan dersinde başarılı olmak
Yüksek lisans tezi jürisinde başarılı olmak
[] Eğitim Türü
Tam zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Süleyman GÖKSOY
     suleymangoksoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Engin ASLANARGUN
     enginaslanargun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Abdullah ADIGÜZEL
     abdullahadiguzel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Taner ATMACA
     taneratmaca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdurrahman İLĞAN
     abdurrahmanilgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tuğba Seda ÇOLAK
     tugbacolak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ahmet SAPANCI
     ahmetsapanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ender KAZAK
     enderkazak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Mehmet Engin DENİZ
     engindeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Fahriye HAYIRSEVER
     fahriyehayirsever@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Hayriye Merve ERİŞ HASIRCI
     merveeris@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar ÖZDEMİR
     pinarozdemir@duzce.edu.tr