[] Program Hakkında
Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nın amacı, güçlü bir altyapı ile donanmış, uluslararası düzeyde bilimsel araştırmalar yapabilecek çalışma yöntem ve disiplini kazanmış, yaratıcı ve eleştirel düşünebilen, doğru soruları soran, çözüm üretebilen, yeni gelişmeleri takip eden, kendini etkin bir dille ifade edebilen, sadece Türkiye değil; yurt dışında da başarılı olacak kültürlü öğrenciler yetiştirmek; Türk Yüksek Öğretiminin temel amaçları çerçevesinde öğrencilerin mukayeseli bir yaklaşımla Gürcü Dili ve Edebiyatı alanında araştırmalar yapmalarını sağlamak, çağdaş teknolojilerden de yararlanarak dilbilimi ve dilin kullanımı üzerinde çalışırken eleştirel ve analitik yaklaşımlarını geliştirmektir. Ayrıca Düzce yöresinin kültür özelliklerinin incelenmesine araştırılmasına katkıda bulunmaktır. Dersler geziler ve görsel ve işitsel malzemelerle desteklenecektir. Programdan mezun olacak öğrenciler diğer üniversitelerin Kafkas Dilleri ve Kültürleri bölümlerinde veya ilgili olabilecek bir bölümde lisansüstü eğitim alarak akademik çalışma yapabilir, akademisyen olarak çalışabilirler. Ayrıca devletin ilgili alanlarında istihdam edilebilirler. Milli Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü koşullarda çeşitli eğitim kurumlarında görev yapabilirler. Medya, yayıncılık, reklamcılık, personel yönetimi, insan kaynakları ve sanat yöneticiliği de çalışabilecekleri alanlardır.
[] Amaç
Gürcü Dili ve Edebiyatı Bölümü’nün amacı, Gürcü dilinin yapısını ve tarihi gelişimini, Gürcü ile ortaya konulmuş eserleri ve eserlerin yazarlarını, Gürcü edebiyatının dönemlerini, türlerini, eserlerin biçim ve içerik özelliklerini bilen; Gürcü dilinin ses, anlam, yapı özelliklerini, Gürcü edebiyatının kültürel siyasal ve sosyal kaynaklarını kavrayan; Gürcü dili ve edebiyatının özelliklerini diğer dil ve edebiyatların özellikleri ile karşılaştırabilen, araştırma, çözümleme ve karşılaştırma yöntemlerini öğrenip kullanabilen, bütün bu kazanımları ulusal kültürle evrensel kültür arasında yaratıcı bir düşünceyle yansıtabilen dil ve edebiyat araştırmacıları ve bilim uzmanları yetiştirmektir.
[] Hedef
Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans anabilim dalında; ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel çalışmalara katkı sağlayarak sağladığı bu katkıyla lisan düzeyinde öncü bir konuma ulaşmayı hedefler.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Gürcü Dili ve Edebiyatı lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Kafkas Dilleri ve Kültürleri Bölümü, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’ndan mezun olan öğrencilere Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Lisans diploması verilmektedir. Öğrencilere, Gürcü Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı için gerekli olan temel derslerin yanı sıra; filoloji bilimiyle ilgili dersler de verilmektedir. Anabilim Dalı mezunları akademisyen, öğretmen ve araştırmacı, çevirmen ve dilbilimci olarak yetişmektedir. Bununla beraber bölüm mezunları basın-yayın ve radyo-televizyon sektörü başta olmak üzere, arşivcilik ve kütüphanecilik gibi çok çeşitli iş alanlarında çalışma imkânlarına sahiptirler. Mezunların, öğrencilikleri esnasında aldıkları nesnel puanlar ve mezun olduktan sonra iş bulabilme oranları ile meslek yaşamlarında gösterecekleri başarı, programın başarısını gösterecektir. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Alanın temel bilgilerine, güncel bilgi ve ileri düzeydeki uygulama bilgilerine bir arada sahip olur.
2 Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal bilgilerini edebi metinlerde ve ilgili alanlarda ileri düzeyde kullanır.
3 Alanında edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak edebi metinleri yorumlayabilir, değerlendirir, dil çözümlemeleri yapabilir ve analiz edebilir, araştırmaya ve kanıtlara dayalı yorumlar ve çıkarımlar üretir.
4 Edebi metinleri ve eleştiri kuramlarını sözel ve yazılı olarak ifade eder.
5 Alanında edindiği bilgi ve tecrübeleri yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme becerisine sahip olur.
6 Öğrenci alanı ile ilgili ileri düzeydeki çalışma ve tez projelerini bağımsız olarak yürütür.
7 öğrenci alanı ile ilgili çalışma ve tez projelerinde karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek üzere sorumluluk alabilir.
8 Öğrenci, Alanı ile ilgili çalışma ve kaynakları okuyup anlayarak Türkçeye aktarabilir.
9 Alan ile ilgili öğrenme gereksinimlerini belirleyerek, vizyonu geniş, yaşam boyu öğrenmeye açık, olumlu bir tutum sergileyebilir
10 Alan ile ilgili popüler konuları topluma iletebilme ve toplumu bilgilendirme yetkinliğine sahip olur.
11 Toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup, alanıyla ilgili çalışmaları görev aldığı kurumlarda hayata geçirebilir ve yenilikler getirir.
12 İleri düzeyde alan bilgisi edinerek kuramsal çalışmaları izleyebilir ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilir ve yurt dışı projeleri geliştirir.
13 Alanının gerektirdiği temel bilgisayar kullanma düzeyine sahip olup, bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilir.
14 Alan ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması ve sonuçlarının duyurulmasında toplumsal, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Gürcü Dili Ve Edebiyatı Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezunlar Gürcü Filoloğu/dilbilimcisi ünvanını alacaklardır. Bu bölümün mezunları, başta filoloji çalışmaları yapan kurumlar, kütüphaneler, arşivler olmak üzere görsel ve yazılı basında ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda istihdam edilebilir veya kariyer yapabilirler. Ayrıca ülkemiz ile ilgili ülkenin ticari, ekonomik ve bilimsel ilişkilerinde rol oynayan resmi ve özel nitelikli vakıf, dernek ve kurumlarda görev alabilirler. Başta Dışişleri Bakanlığı ve Kültür Bakanlığı olmak üzere ülkemizdeki ilgili kurumlarda çalışabilirler. Filolog olmak isteyen öğrenciler de alan bilgilerini derinleştirebilir ya da lisansüstü eğitimi alarak akademik kariyeri seçebilirler. Bu bölümden mezun olan öğrenciler T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın çeşitli birimlerinin yanısıra, özel kuruluşların kültür ve turizmle ilgili birimlerinde de çalışma olanağı bulabileceklerdir. Ayrıca, ülkemizin zengin kültürel mirası nedeniyle devlet kurumları ile sayıları hızla artan özel kuruluş ve vakıfların kurduğu müze ve çeşitli kültür birimlerinde yabancı dil bilen ve alanında iyi yetişmiş dilbilimcilere artan oranda talep duyulması da çalışma alanlarını genişletmektedir
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu alandan öğrenci kabul eden diğer bilim dallarında yüksek lisans ve doktora derecelerine başvuruda bulunabilir.
[] Program Yapısı
Programdan mezun olabilmek için dört yıllık eğitim-öğretim dönemleri içerisinde yer alan derslerden başarılı olunması şarttır. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Gürcü Dili bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Programdan mezun olabilmek için dört yıllık eğitim-öğretim dönemleri içerisinde yer alan derslerden başarılı olunması şarttır. Derslerden başarılı olma ölçütü öğrencinin vize ve final sınavlarından alacağı notlar ile belirlenir. Ayrıca, derslerde kendilerinden beklenen, projeleri hazırlama, yaratıcı yönlerini ortaya çıkaracak çalışmalara katılım gibi görevleri yerlerine getirmeleri de mezuniyet için bir gösterge olacaktır. Programdan mezun olabilmek için, en az/ minimum 146 kredi ders almaları gerekmektedir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
Dekan
Prof. Dr.DuyguEKİNCİ[] Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
E-Mail:fehmialtin@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
E-Mail:fehmialtin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Emin ULUDAĞ
     mehmeteminuludag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Nanulı KATCHARAVA
     nanulikatcharava@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Maka Salia Beşiroğlu
     maka@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Doç. Dr. Shorena LOMAIA
     shorenalomaia@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi HÜSNÜ GERELEGİZ
     

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Fehmi ALTIN
     fehmialtin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Semra YILMAZ
     semrayilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr