[] Program Hakkında
Kimya bölümü, Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde ilk olarak eğitime başlayan iki bölümden birisi olup 2009-2010 yılından itibaren öğretime devam etmektedir. Ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Kimya Anabilim Dalı Yüksek Lisans ve Doktora Programı da bulunmaktadır. Bölümümüzde Anorganik Kimya, Analitik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Endüstriyel Kimya Ana bilim dallarımız mevcuttur. Bölümümüzde 2 Profesör, 4 Doçent ve 2 Araştırma Görevlisi Doktor görev yapmaktadır.

[] Amaç
Kimya Bölümü'nün amacı, eğitim verdiği öğrencilere kimyadaki yenilikçi gelişmeleri öğretirken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunmaktır. Bölümümüz, bilimsel düşünmeyi kazanmış ve gelişimlere açık, dünya standartlarında bilgilerle donatılmış kimyager ve bilim adamı adaylarının yetiştirilmesini amaçlamaktadır.
[] Hedef
Kimya bölümünün hedefi, laboratuvarlarda endüstrinin gereksinimi olan sorunları çözebilecek, bağımsız araştırmalar yapabilecek, her türlü kimyasal sentez ve  analizi yapmaya yeterli bilgi birikimine ve beceriye sahip kimyagerler yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Kimya lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 240 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Kimya bölümü programının amacı değişen bilim, teknoloji, eğitim ve sağlık gibi alanlarda eğitim verdiği öğrencilere kimya alanındaki yenilikçi ve araştırmacı gelişmeleri öğreten, kişisel bilgi ve becerilerini geliştiren, sadece kimya alanında değil her alanda fark yaratan yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunan, yaratıcı ve eleştirileri düşünme becerisine sahip olan, toplumsal olaylara duyarlı olan, bireysel sorumluluk alabilen, farklılıklara ve insan haklarına saygılı bireyler yetiştirmektir. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Ortaöğretimde kazanılan yeterlilikler üzerine kurulan, kimya alanında en güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç ve gereçleri ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahip olmak, bunları kullanabilmek
2 Kimya alanındaki kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirmek, karmaşık problem ve konuları belirlemek ve analiz edebilmek, tartışmalar yapabilmek, kanıta ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilmek
3 Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını, kimya ile ilgili konularda bilgilendirmek, onlara düşüncelerini problemlerini ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde yazılı ve sözlü aktarabilmek
4 Öğrenmeyi öğrenme becerileri ve eleştirel düşünceyle, ileri düzey çalışmaları bağımsız olarak yürütebileceğini gösterebilmek
5 Kimya alanındaki uygulamalarda, karşılaşabileceği öngörülemeyen karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretebilmek
6 Kimya ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilmek.
7 Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek
8 Kimya alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında bilimsel, sosyal ve etik değerleri gözetme bilgi ve bilincine sahip olmak
9 İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilince sahip olmak,
10 Elde edilen verileri istatistiki olarak değerlendirip yorumlayabilme yeteneğine sahip olmak.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Kimya Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Mezun olan öğrenciler, Tübitak Enstitüleri ve Kuruluşları, Adli Tıp Kurumu, Üniversite ARGE'leri, Kimya Bölümü Araştıma Laboratuarları, Kimya alanında üretim yapan ve faaliyet gösteren diğer özel ve kamu işletmelerinin laboratuarları, ARGE Merkezleri, Teknoparklar ve Kimya içerikli diğer işletmelerde çalışma imkanı bulabilmektedir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca lisansüstü programlara devam edebilirler.
[] Program Yapısı

Kimya lisans programı toplamda 154 ulusal ve 240 AKTS kredisine sahip derslerin örgün öğrenim bazlı olarak öğrencilere aktarılacağı bir program olmak üzere düzenlenmiştir.
Programda Yükseköğretim Kanunu’nda yer alan Ortak Zorunlu Dersler ile İngilizce ve Üniversite Senatosu’nun belirlediği diğer ortak dersler yer alır.
Programdan mezun olabilmek için öğrencilerin staj yapma zorunluluğu bulunmaktadır.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kimya bölümünden mezun olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 39'u seçmeli derslere ait olmak üzere toplam 154’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir.Kimya bölümünün eğitim süresi 4 yıldır. Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleri ile birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, mezuniyet için öğrencinin 20 iş günü endüstride başarılı bir staj yapmış olması gerekmektedir. Staj mezuniyet ön şartı olmakla birlikte programda ayrıca kredilendirilmemiştir. Staj ile elde edilecek deneyim ve gerekli iş yükü program içerisinde ilgili derslerin içerik, uygulama ve çalışma iş yükleri içerisinde dikkate alınmıştır. Buna ek olarak, öğrencinin bir proje çalışması sonunda hazırlayacağı Bitirme Çalışması ve bu çalışmasına yönelik sözlü tez sunumu yapması da istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 2.50 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
E-Mail:halilugras@duzce.edu.tr
[] AKTS Erasmus Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ
E-Mail:ozlemilkin@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Halil İbrahim UĞRAŞ
     halilugras@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ümit ERGUN
     umitergun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Sefa DURMUŞ
     sefadurmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mecit AKSU
     mecitaksu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ersin ORHAN
     ersinorhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdulkadir ALLI
     abdulkadiralli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sema ALLI
     semaalli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Sezen SİVRİKAYA ÖZAK
     sezensivrikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BİÇER
     mustafabicer@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Doç. Dr. Ersin ORHAN
     ersinorhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ
     ozlemilkin@duzce.edu.tr

 • AKTS Koordinatörü
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ÜNLÜ
     ozlemilkin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Hatice BOZKURT TÜRK
     haticebozkurt@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Elif ÖZTÜRK
     eliftaskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Kenan OCAK
     kenanocak@duzce.edu.tr