[] Program Hakkında

Program Hakkında

Yeni problemlerle karşılaşıldığında çözüm üretme, eldeki bilgilerden yeni bilgiler üretebilme becerileri ancak ve ancak iyi bir yüksek matematik eğitimi sürecinden geçmekle edinilebilir. Büyük bir hızla gelişmekte olan teknoloji ve bilim dünyası gitgide daha çok ve daha ileri düzeyde matematiğe gereksinim duymaktadır. Uygulamalı matematikle birlikte teorik matematik de büyük bir hızla gelişmektedir.  Bu gelişmelerin sonucu olarak günümüzde matematiğin yaklaşık yüz alt alanı bulunmaktadır. Düzce Üniversitesi bünyesinde 2013-2014 akademik yılında açılmış olan Matematik Doktora programı bu gerçeklerin farkında olarak, yıllık ders planlarına temel matematik derslerinden oluşan zorunlu derslerin yanı sıra alan içi seçmeli dersler eklemektedir.  

Lisans Programı da bulunan Ana Bilim Dalımızdan mezun olacak öğrencilerimiz yurt içi ve yurt dışında önemli üniversitelerde akademik kariyerlerine devam edebilmektedirler. Üniversitede öğretim elemanı, kredi kartı güvenliği için şifreleme ve kodlama, bankacılık işlemlerinde güvenlik, matematik modelleme ve tıbbi tedavi yöntemleri, matematik modelleme ve kanser, çevre sorunları, haberleşme güvenliği, DNA dizilerinin görüntülenmesi, uçak modellemesi, iklim ve kozmoloji, moleküler dinamik, entegre devre tasarımı, yatırım planlaması, borsa risk analizi, Matematik Anabilim Dalı Doktora mezunlarının çalışabileceği birçok iş kolundan bazılarıdır. 

Bu amaçları izleyen T.C. Düzce Üniversitesi Matematik Doktora programına katılan öğrenciler 60 AKTS kredilik dersi takiben bir tez hazırlamakla yükümlüdürler. 

MİSYON

Problemleri önceden gören ve çözüm arayan, matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; gerek akademik yaşamı sürdürmek gerekse iş yaşamında bir adım önde olmak isteyen mezunlarını, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde gelişmelerine zemin hazırlamak. 

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.


[] Amaç

MİSYON

Problemleri önceden gören ve çözüm arayan, matematiksel düşünceyi gündelik yaşamla örtüştürebilen; gerek akademik yaşamı sürdürmek gerekse iş yaşamında bir adım önde olmak isteyen mezunlarını, gereksinim duyacakları donanımla, disiplinler arası öğrenimin önemini vurgulayan uygulamalarla ve uluslararası platformda var olacak şekilde gelişmelerine zemin hazırlamak. 

[] Hedef

VİZYON

Programın hedefi, matematiksel düşünme yöntemlerini özümsemiş,  matematik bilgisini gerektiren ulusal ve uluslarası çeşitli alanlarda katkıda bulunulacak bilimsel platformda ülkemizin adını duyurabilecek önemli matematikçiler yetiştirmektir.

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Matematik Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı

PROGRAM TANIMI

Matematik tezli yüksek lisans programı, matematik ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış olan bireyleri; teorik ve uygulamalı araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel matematiksel problemlerin çözümüne yönelik bilgi birikimine sahip olmalarına yönelik beceri ve yetkinliklerle donatmak amacını taşımaktadır.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel Matematik bilgi ve kültürüne sahip olabilme
2 Soyut düşünme yeteneğini kullanabilmek
3 Mesleki yönden sorumluluk duygusuna ve etik değerlere sahip olmak
4 Matematik alanının gerektirdiği ölçüde bilgisayar yazılımı ve programlama bilgisine sahip olmak
5 Çalışma arkadaşlarına uyum sağlayabilmek, grup çalışmasına katılabilmek
6 Matematikle ilgili elde edilen verileri istatistiksel olarak değerlendirip yorumlayabilmek
7 Yeterli seviyede alan bilgisine sahip olmak ve bilgisini eğitim-öğretim sürecinde verimli kullanabilmek
8 Matematik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yardımcı olabilmek
9 Farklı bilim alanlarındaki problemleri matematiksel modelleyerek analiz etmek ve çözüme katkıda bulunmak
10 Öğrendiği matematiksel yöntemleri kullanarak, toplumsal sorunlarla ilgili tartışmalara katılmak ve çözüm önerisi getirmek
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri

Matematik Bölümü'ne ait Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi-Program Yeterlilikler-Temel Alan Yeterlilikleri-Temel Alan Yeterlilikleri ilişkisini gösteren dosyaya ulaşmak için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Üniversite, orta öğretim, araştırma, DPT (Devlet Planlama Teşkilatı), TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu), bankalar, matematik doktora programı mezunlarının çalışabilecekleri kurumlardan bazılarıdır.

FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

MATEMATİK ANABİLİM DALI DERS LİSTESİ

KODU

DERADI

T

U

K

AKTS

MA701

Homotopik KümelevGruplar I

3

0

3

7,5

MA702

Matematik Modelleme

3

0

3

7,5

MA703

Harmonik Analiz vUygulamala

3

0

3

7,5

MA704

Cisim Teorisi

3

0

3

7,5

MA705

Laplacnüşümleri vUygulamala

3

0

3

7,5

MA706

Uygulamalı Sayısantemler

3

0

3

7,5

MA707

MatematikseAnaliz I

3

0

3

7,5

MA708

MatematikseAnaliz II

3

0

3

7,5

MA709

İleri Topoloji I

3

0

3

7,5

MA710

İleri TopolojII

3

0

3

7,5

MA711

Gruplar Teorisi

3

0

3

7,5

MA712

DifDenk. Çözümü için Fonksiyonentemler

3

0

3

7,5

MA713

Diferansiyellenebilir  Manifoldlar

3

0

3

7,5

MA714

Kısmi TürevlDifDenkSeçmeli Bölümleri

3

0

3

7,5

MA715

Mühendislikte Sonlu Elemanlantemleri

3

0

3

7,5

MA716

Cisim Genlemeleri

3

0

3

7,5

MA717

LineeOperatörler Teorisi I

3

0

3

7,5

MA718

LineeDenkSistemleri için SaynvAlgo.

3

0

3

7,5

MA719

GammHalkala

3

0

3

7,5

MA720

Kısmi TürevlDiferansiyeDenkleModelleri

3

0

3

7,5

MA721

HalkalavMoller

3

0

3

7,5

MA722

Uyg. ÇoDkenlİstatistiksentemler

3

0

3

7,5

MA723

SonlFark ntemleri

3

0

3

7,5

MA724

Isı – İletimDenklemleri ve Çözüntemleri

3

0

3

7,5

MA725

Sayılar Teorisi

3

0

3

7,5

MA726

Uygulamalı FonksiyoneAnaliz

3

0

3

7,5

MA727

KısmDifDenkmerik Çözümleri

3

0

3

7,5

MA728

İleri DiferansiyeGeometri

3

0

3

7,5

MA729

MoleFonksiyonlar

3

0

3

7,5

MA730

İleri Projektif Geometri I

3

0

3

7,5

MA731

İleri Projektif Geometri II

3

0

3

7,5

MA732

Diferensiyellenebilir  Manifoldlar I

3

0

3

7,5

MA733

Diferensiyellenebilir  ManifoldlaII

3

0

3

7,5

MA734

Matris Analizi I

3

0

3

7,5

MA735

Matris AnalizII

3

0

3

7,5

MA736

İleri FonksiyoneAnaliz I

3

0

3

7,5

MA737

İleri FonksiyoneAnaliz II

3

0

3

7,5

MA738

Kuadratik zleGeometrileri I

3

0

3

7,5

MA739

Kuadratik zleGeometrileri II

3

0

3

7,5

MA740

İleri DiferensiyeDenklem I

3

0

3

7,5

MA741

İleri DiferensiyeDenkleII

3

0

3

7,5

MA742

IraksaSeriler I

3

0

3

7,5

MA743

IraksaSerileII

3

0

3

7,5

MA744

Mol Teori I

3

0

3

7,5

MA745

Mol Teori II

3

0

3

7,5

MA746

KomplekDkenlFonksiyonlar I

3

0

3

7,5

MA747

KomplekDkenlFonksiyonlaII

3

0

3

7,5

MA748

Öklid UzayındPotansiyel Teori I

3

0

3

7,5

MA749

Öklid Uzayınd Potansiyel Teori II

3

0

3

7,5

MA750

İntegraDenklemle I

3

0

3

7,5

MA751

İntegraDenklemle II

3

0

3

7,5

MA752

İntegral Eşitsizlikleri vUygulamaları  I

3

0

3

7,5

MA753

İntegral Eşitsizlikleri vUygulamaları  II

3

0

3

7,5

MA754

KontakvSimplektik Manifoldların RıemannıaGeometrisi I

3

0

3

7,5

MA755

KontakvSimplektik Manifoldların RıemannıaGeometrisi II

3

0

3

7,5

MA756

ManifoldlaÜzerindYapılar I

3

0

3

7,5

MA757

ManifoldlaÜzerindYapılaII

3

0

3

7,5

MA758

Karma TiplKısmDifDenkİçin Sınır DeğeProblemleri

3

0

3

7,5

MA759

Hilbert Uzayları ntemleri

3

0

3

7,5

MA760

Singüleİntegraller I

3

0

3

7,5

MA761

SingüleİntegralleII

3

0

3

7,5

MA762

Kesirl İntegraller I

3

0

3

7,5

MA763

Kesirl İntegralleII

3

0

3

7,5


MA764

Dağılım Teorisi vFourienüşümleri I

3

0

3

7,5

MA765

Dağılım Teorisi VFourienüşümleri II

3

0

3

7,5

MA766

Çoklineer Cebir I

3

0

3

7,5

MA767

Çoklineer Cebir II

3

0

3

7,5

MA768

CebirdÖzeKonular I

3

0

3

7,5

MA769

CebirdÖzeKonulaII

3

0

3

7,5

MA770

Salınımlılık Teorisi I

3

0

3

7,5

MA771

Salınımlılık Teorisi II

3

0

3

7,5

MA772

Eliptik Fonksiyonlar

3

0

3

7,5

MA773

Geometrik Fonksiyonlar I

3

0

3

7,5

MA774

Geometrik FonksiyonlaII

3

0

3

7,5

MA775

DizUzayları vMatris nüşümleri I

3

0

3

7,5

MA697

YükseLisanSeminer

0

1

0

7,5

MA997

Doktora Seminer

0

2

0

7,5

MA698

YükseLisanUzmanlık AlaDersi

8

0

0

10

MA998

Doktora Uzmanlık AlaDersi

8

0

0

10

MA699

YükseLisans Tez Çalışma

0

1

0

20

MA999

Doktora Tez Çalışma

0

1

0

20

 


[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerinde alabilecekleri en üst dereceyi alırlar.


[] Program Yapısı
Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Doktora Programı yerel 21 kredi ve 240 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları

Matematik EABD Doktora mezunu olabilmek için öğrencilerin tamamlamaları gereken ulusal kredi miktarı toplamda 21’dir. AKTS kredi miktarı ise her dönem için 30 olmak üzere toplamda 240 olarak belirlenmiştir. Matematik bölümünün Doktora eğitim süresi 4 yıldır.

Her yarıyıl içindeki 14 haftalık ders süreci boyunca ara sınav, ödev, proje vb. değerlendirme aktiviteleriyle birlikte dönem sonu final sınavları bulunmaktadır. Ayrıca, öğrencinin Doktora tezini hazırlaması ve savunmasını başarılı bir şekilde yapması istenmektedir. Mezun olmaya hak kazanmak için öğrencilerin; öğretim programlarındaki derslere devam edip tümünden başarılı olmaları, AGNO' larının en az 3.00 düzeyinde olması ve diğer bütün çalışmalarını tamamlamış olmaları gerekir.


[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Dekan ve Dekan Yardımcıları
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Müge KANUNİ ER
     mugekanuni@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mehmet Zeki SARIKAYA
     mzekisarikaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emrah Evren KARA
     eevrenkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlhame AMİRALİ
     ilhameamirali@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İsmet YILDIZ
     ismetyildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. ZAKİR DENİZ
     zakirdeniz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İzzettin DEMİR
     izzettindemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hüseyin BUDAK
     huseyinbudak@duzce.edu.tr