[] Program Hakkında
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Anabilim Dalı 2013-2014 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı 10, doktora öğrenci sayısı ise 4 civarındadır. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 4 Doçent, 4 Yrd. Doçent unvanına sahip öğretim görevlisi mevcuttur.  
[] Amaç
Lisansüstü öğretimi vererek sanayi ve araştırma kurumlarında tasarım, üretim uygulama ve araştırma-geliştirme çalışmalarında başarı ile görev alabilecek, yaratıcı, problem çözmede sistematik yaklaşıma sahip, ekip çalışmasına yatkın, çevreye duyarlı, sosyal, ekonomik ve mesleki etik bilincine, sorumluluğuna ve lider özelliklerine sahip mühendisler yetiştirmektir.
[] Hedef
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programı; ilerleyen bilim ve gelişen teknolojiye dayalı bilimsel bilgi üreten ve yayan, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulamada toplam kaliteyi benimseyen, topluma nitelikli, gelişmeye açık, sorgulayan, insan hakları etiklerine uyan, bölgeye, ülkeye ve insanlığa hizmeti amaç edinmiş bireyler yetiştiren bir program olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Mühendisliği Doktora derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, doktora düzeyinde öğretim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Doktora programına başvuruda bulunacak olan adayların;

•    Tezli yüksek lisans diplomasına sahip olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  55 standart puana sahip olmak veya uluslararası geçerliliği olan GRE sınavının “quantitative /sayısal” bölümünden en az 685 puan almış olması
•    Üniversitelerarası Yabancı Dil Sınavı (ÜDS)’ndan; İngilizce dili sınavından en az 55 puan almış olmak veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen uluslararası bir sınavdan bu puana eşdeğer bir puan almış olması,
•    Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)’ndan en az  70 standart puana sahip olmak
•    Mülâkatta başarılı olmak,
•    Referans mektubu ve Türkçe’yi ve/veya yabancı dili kullanma yeteneğini ve yazma becerisini gösteren ve neden doktora yapmak istediğini anlatan bir metni başvuru dosyasına eklemiş olması gerekir.
•    Değişim öğrencilerinin başvuruları, Düzce Üniversitesi ve partner üniversite tarafından imzalanan ikili anlaşmada yer alan kayıt kabul koşullarına göre yapılmaktadır.
•    Özel öğrenciler, ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının onayıyla bu programda verilen derslere kayıt yaptırabilirler.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Doktora programında öğrenim gören öğrenciler,
• Yüksek Lisans diplomasına sahip olan adayların en az  7 ders ve Yeterlik Sınavı ve Doktora Tezi’ne kayıt olmaları ve 240 AKTS kredisini tamamlamaları gerekmektedir.
• Programlarındaki bir dersten başarılı olabilmek için en az BB notu almış olması gerekmektedir.
• Programlarında öngörülen tüm derslerden 4.00 üzerinden en az 3.25 genel not  ortalamasına sahip olmak ve öğretim programında yer alan Kredisiz derslerinden Yeterlik Sınavı ve Doktora Tez Savunmasından Başarılı olmakla yükümlüdürler.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Elektrik-Elektronik ve Bilgisayar Anabilim Dalı 2013-2014 akademik yılında eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Toplam kayıtlı yüksek lisans öğrenci sayısı 28, doktora öğrenci sayısı ise 14'tür. Anabilim dalında aktif olarak görev yapan 3 Profesör, 10 Doçent ve 16 Yrd. Doçent  unvanına sahip öğretim üyesi mevcuttur. 
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşabilme, bilgiyi değerlendirme, yorumlama ve uygulama becerisi
2 Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlayabilme ve uygulama becerisi; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirebilme becerisi
3 Mühendislik problemlerini kurgulayabilme, çözmek için yöntem geliştirme ve çözümlerde yenilikçi yöntemler uygulama becerisi
4 Mühendislikte uygulanan modern teknik ve yöntemler ile bunların sınırları hakkında kapsamlı bilgi edinme becerisi
5 Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlama ve uygulama becerisi; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları analiz etme ve yorumlama becerisi
6 Çok disiplinli takımlarda liderlik yapma, karmaşık durumlarda çözüm yaklaşımları geliştirebilme ve sorumluluk alma becerisi
7 İhtiyaç duyulan bilgi ve verileri tanımlama, bunlara ulaşma ve değerlendirmede ileri düzeyde beceri
8 Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamaları hakkında farkındalık; gerektiğinde bunları inceleme ve öğrenebilme becerisi
9 Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını anlama ve sosyal çevreye uyum becerisi
10 Çalışmalarının süreç ve sonuçlarını, o alandaki veya dışındaki ulusal ve uluslar arası ortamlarda sistematik ve açık bir şekilde yazılı ya da sözlü olarak aktarabilme becerisi
11 Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliği
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
TYYÇ/Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
Bu programdan mezun olan öğrenciler,
 - Akademik alanda veya şirketlerin Ar-Ge departmanlarında yazılımcı veya donanımcı olarak,
 - Şirketlerin veya devlet kurumlarının bilgi teknolojileri bölümlerinde mühendis veya yönetici olarak,
 - Düşük sermaye ile kendi şirketinizi kurarak buluşçuluk ve yenilikçilik çalışmaları yaparak,
çalışabilir.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler eğitimlerinde alabilecekleri en üst dereceyi alırlar.
[] Program Yapısı
Yok.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları Doktora programlarının ders planlarında yer alan derslere yazılarak bu dersleri başarmış, T.C. Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nde gösterilen gerekli çalışmaları başarı ile bitirmiş öğrenciler mezun sayılırlar.
[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İbrahim YÜCEDAĞ
     ibrahimyucedag@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Uğur GÜVENÇ
     ugurguvenc@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Pakize ERDOĞMUŞ
     pakizeerdogmus@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali ÖZTÜRK
     aliozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KALE
     muratkale@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Resul KARA
     resulkara@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Arafat ŞENTÜRK
     arafatsenturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Bilal SARAÇOĞLU
     bilalsaracoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Uğur HASIRCI
     ugurhasirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Serdar BİROĞUL
     serdarbirogul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ali ÇALHAN
     alicalhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Salih TOSUN
     salihtosun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yusuf ALTUN
     yusufaltun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Metin TOZ
     metintoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih KAYAALP
     fatihkayaalp@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Esra ŞATIR
     esrasatir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serdar KIRIŞOĞLU
     serdarkirisoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zehra KARAPINAR ŞENTÜRK
     zehrakarapinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Furkan AKAR
     furkanakar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Prof. Dr. Filiz BİRBİR ÜNAL
     filizbirbir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Selman KULAÇ
     selmankulac@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan TOKLU
     sinantoklu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Öğr. Üyesi Metin TOZ
     metintoz@duzce.edu.tr

 • Öğrenci İşleri Memuru
     Arş. Gör. Yunus HINISLIOĞLU
     yunushinislioglu@duzce.edu.tr