[] Program Hakkında
Programın somut amaçları ve avantajları; Bilindiği üzere AB direktifleri bağlamında mimarlık, toplum için en gerekli üç meslekten biri olarak “Seçilmiş Meslek” statüsündedir. Bu anlamda mimarlık eğitimi, eğitim süresinden kredilendirmeye, imza yetkisinden diğer bilim alanları ile ilişkilere ve lisans-lisansüstü bağlantısına geçişlere kadar uzanmaktadır. Ülkemizde yapı ve inşaat sektörü, hem hızlı artan nüfus hem de geniş aileden çekirdek aileye geçiş gibi etkenler ile sürekli dinamik halde olan bir alandır. Ülkemiz için lokomotif bir değer taşıyan inşaat sektörü çok sayıda insanımızı da istihdam etmektedir. Ayrıca ülkemizin en etkin deprem kuşaklarından birisi üzerinde yer alması, yapıların büyük hasar almasına yol açmış ve açmaya da devam edecektir. Yapıların depremlerde hasar sebepleri olarak mimari tasarım, uygulama ve mühendislik hataları gelmektedir. Bunun yanı sıra, ülkemizin var olan tarihi ve kültürel varlıklarının bilinmesi, korunması, restorasyonu ve gelecek kuşaklara nakledilmesi mimarlık mesleğinin diğer asli vazifesidir. Bu nedenle mimarlık alanında uygulamalı eğitim alarak yetişmiş, uygulamaları bilen, uygulamada karşılaşılan problemlere pratik çözümler üreten mimarlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda uygulamalı dersler ile takviye edilmiş ders programına sahip bölümden mezun olan mimarların piyasaya uyumu çok daha kısa sürede gerçekleşecektir. İnşaat sektörünün talepleri doğrultusunda hazırlanan program içeriği, nitelikli mezunlar yetiştirilmesini sağlayacaktır.
[] Amaç

Cumhuriyetin temel ilkelerine ve evrensel etik değerlere sahip çıkan, formasyonuyla ulusal kimliğini küresel ölçekte tanımlayabilen, bilgiyi sorgulayan ve kullanabilen, bağımsız ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, günümüz mimari sorunlarına akılcı çözümler üretebilen, toplumsal ve çevresel bilinci oluşmuş araştırmacı meslek insanları yetiştirmektir. Kentsel çevrelerin mimarlık eğitiminin en temel ve en doğal laboratuarı olduğu düşünülerek lisans öğrencileri için çok sayıda teknik gezi düzenlenmekte, konusunda uzman profesyonel meslek insanları ve akademisyenler davet edilerek deneyimlerini söyleşiler, jüriler ve workshoplar aracılığıyla paylaşmalarını sağlamak için eğitim ortamları oluşturulmaktadır.  

[] Hedef
Ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilen, çevresel, toplumsal ve mimari sorunları belirleyerek akılcı çözümler üretebilen mimar yetiştirecek çağdaş bir mimarlık eğitim modelini sürdürmek ve araştırma - uygulama alanlarında etkin konumda olmaktır.
[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Mimarlık lisans derecesi (Bachelor of Science) almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.

Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).

Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi

Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 242 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 50 puan almış olmalıdır.  4.00 üzerinden en az  2.50 Genel Ağırlıklı Not Ortalaması (GANO) elde etmek zorundadırlar.  Ayrıca öğretim programlarında öngörülen tüm derslerden en az DD notu alarak başarılı olmaları gerekmektedir. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.

[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Mimarlık Bölümü Lisans Programı ile;
Bilimsel araştırma yapma becerisine sahip, bilgiyi sorgulayan ve eleştirel düşünebilen, çağdaş teknolojiyi kullanabilen, deprem riskini göz önüne alan, toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar yapabilen özgün, yaratıcı meslek insanlarının yetiştirilmesi hedeflenmektedir.
[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Temel Mimarlık bilgisi edinmek
2 Toplumsal ve çevresel sorunlara duyarlı, sürdürülebilir tasarımlar için bilimsel ve teknolojik açıdan bilgi toplamak
3 Mimarlık alanında bilimsel araştırma yapabilme, eleştirel düşünmek
4 Mesleki uygulamalarda paydaşlarla birlikte çalışabilmek
5 Fiziksel çevre ve insan davranışları bağlamında ihtiyaçları ve kültürel farklılıkları tanımak
6 Disiplinlerarası etkileşim gerektiren araştırma takımlarında etkinlik göstermek
7 Meslek pratiğini geliştirme bağlamında güncel teknolojileri takip etmek
8 Literatür takibi, proje sunumu ve makale yazımı için grafik teknikleri ve akıcı İngilizce kullanmak
9 Mesleki alanda bağımsız ve eleştirel düşünmek
10 Çağdaş teknolojiyi kullanarak mimari sorunlara yönelik özgün, yaratıcı çözümler üretmek
11 Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme becerisine sahip olma
12 Yapılı çevrede acil durum planları, yaşam riski oluşturan konulara farkındalık, doğal afetlere ilişkin yeterli bilgi ve bu konuların tasarım sürecine dahil edebilme.
13 Sorunlara kısa sürede, pratik ve akılcı çözümler üretmek, analitik düşünme yeteneği
14 Mimarlık mesleğinin farklı alanları için gerekli donatıları etkili şekilde kullanmak
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri


               Kuramsal Uygulamalı Kavramsal/Bilişsel Uygulamalı Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme yetkinliği Öğrenme Yetkinliği İletişim ve Sosyal Yetkinlik   Alana Özgü Yetkinlik
PÇ-1         X                  X                                               X                                              X                                                                                         X
PÇ-2                    X                  X                          X                                                                                                                                                                          X
PÇ-3                    X                  X                          X                                                                                                                                                                          X
PÇ-4         X              X                                     X                                                                                                                    X                               X
PÇ-5         X                            X                                       X                                                                  X
PÇ-6                                                                   X                                                                            X            X                                X                       X
PÇ-7                          X          X                                                   X
PÇ-8                                                                                                                                                               X                  X                          X                       X
PÇ-9                    X                  X                          X                                                                                                                                                                          X
PÇ-10                                              X                                               X                                              X                                                                                         X
PÇ-11    X        X                                X                                                                                                XDosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili

Mimarlık bölümü lisans mezunları; eğitim sürecinde ve mezuniyet sonrasında Bakanlıklar, Belediyeler, Üniversiteler, Enstitüler, Bankalar, Özel Şirketler, Özel Ofisler vb. kurumlarda görev yapabilirler.

[] Bir Üst Kademeye Geçiş

Mimarlık bölümü lisans programını başarıyla tamamlayan öğrenciler lisansüstü programlara başvurabilirler.

[] Program Yapısı
Fiziksel çevrenin oluşumunda ve değişiminde etkin rol almak üzere, mesleki bilgi ve donanıma sahip; disiplinlerarası bir takımda uyum içinde çalışabilen; analiz, sentez ve yorum yapabilme becerisine sahip; yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini kavramış ve mesleki etik değerlerine bağlı mezunlar yetiştirmek. Bölümümüzün başlıca hedefleri geleceği yönlendirmek üzere yaşam ve mekânı kavrayabilen, kuram, tasarım, uygulama bilgi ve becerisini kazanmış, toplum ve çevre bilinci oluşmuş, disiplinler arası işbirliği kurabilen, çağın dinamikleriyle uyumlu, etik değerler taşıyan mimarlar ve bilgi birikimini yaratıcı ve aydın kimliği ile bütünleştiren ulusal ve uluslararası platformlarda söz sahibi Mimarlar yetiştirmektir.
[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma

Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır (Bakınız). Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

[] Mezuniyet Koşulları

Dereceye yönelik koşullarla aynıdır. Programın resmi süresi normal şartlarda 15 haftalık 2 yarıyıldan oluşan 4 yıldır. Ders programları ve derslerin yarıyıllara dağılımı, ilgili bölüm tarafından belirlenir ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından onaylanır.

[] Eğitim Türü
Örgün Eğitim
[] Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
E-Mail:ahmetapay@duzce.edu.tr
[] Akademik Kadro
 • Bölüm Başkanı
     Prof. Dr. Ahmet Celal APAY
     ahmetapay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ercan ÖZGAN
     ercanozgan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hakan ARSLAN
     hakanarslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Alper BİDECİ
     alperbideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Özlem SALLI BİDECİ
     ozlembideci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Erincik EDGÜ
     erincikedgu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ayşegül KAYA
     aysegulkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Duygu GÖKÇE
     duygugokce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nuray BENLİ YILDIZ
     nuraybenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hande AKARCA
     handeakarca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
      Nurbanu YILDIZ İNCİ
     nurbanuyildiz.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
      Rümeysa ADA KUBAL
     rumeysaadakubal.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
      Ömer BEKTAŞ
     omerbektas.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
      Çağla SANCAKLI
     caglasancakli.dgh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Mühendis Anıl ŞEN
     anilsen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Mimar Ebru AKTAŞ
     ebruaktas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Mimar Büşra SABUNCU
     busrasemercioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Mühendis Serdar KESKİN
     serdarkeskin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Büşra Nur DEMİREL
     busrademirel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Ali MAHDİZADEH
     alimahdizadeh@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Miray Dizem YILMAZ
     miraydizemyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Dilara GÖKÇEN ÜNER
     dilaragokcen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Büşra BERBER
     busraberber@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Öğr. Gör. Halil İbrahim FİLİZ
     halilfiliz@duzce.edu.tr