[] Program Hakkında
Tıp Fakültesi, Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi’nde bulunmaktadır. Bölümde lisans ve lisanüstü (tıpta uzmanlık) eğitimi verilmektedir.
Bölümümüze yurtiçi ve yurtdışından öğrenci kabul edilmektedir. Bölüme yurtiçinden başvurarak eğitime başlayacak olan öğrenciler Türkiye genelinde yapılan Öğrenci Seçme Sınavı (ÖSS) sonuçlarına göre kayıt yaptırırlar. Yurtdışından bölüme başvuran öğrenciler, “Düzce  Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci Kabul Yönergesi “ne göre kabul edilir.
Lisans programı 1. sınıfına her yıl ortalama 85 kadar öğrenci kayıt yaptırır. Lisans programındaki toplam öğrenci sayısı her sınıfta eğitim verilen 2003-2004 yılından itibaren ortalama 350 dir.
Lisans eğitiminde hemen 1. sınıfta elektif (seçmeli) ve zorunlu dersler bulunmakta ,6. Sınıfta seçmeli stajlar mevcut bulunmaktadır. Programın ağırlığını zorunlu ders ve stajlar oluşturmaktadır ve her yıl bir sonraki yılın ön şartıdır.
Bölüm mezunları meslek yaşamına pratisyen hekim olarak devam edebilecekleri gibi, mevcut uygulamalara göre katılacakları kurslar ve alacakları sertifikalar sonrasında aile hekimliği ve işyeri hekimliği gibi iş olanaklarına sahiptirler. Ayrıca, özel sektöre ait kurum ve kuruluşlarda da iş bulma olanağı bulunmaktadır. İstek dahilinde, TUS sınavını kazanarak mesleklerinde uzmanlaşmak yolunu seçebilirler. Üniversite ve Sağlık Bakanlığı’na bağlı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde tıpta uzmanlık eğitimlerini tamamlayan uzman hekimler, mesleklerini kendi açacakları muayanelerde yürütebilecekleri gibi, çeşitli sağlık kuruluşlarında ve kurumlarında görev yapabilirler. Ayrıca tıp fakültelerinde akademik kariyerlerine Öğretim üyesi veya uzman olarak devam edebilirler
Tıp Fakültemiz 1992 yılında Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulmuş ve ilk öğrencisini 1996 yılında almıştır. Fakültemiz 2006 yılında çıkan 5467 sayılı kanunla yeni kurulan Düzce Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Fakültemizde sürekli değişen toplumsal ihtiyaçlara ve sağlık sistemindeki gerek yönetsel gerekse teknik gelişmelere uygun olarak, dinamik bir eğitim programı sürdürülmektedir.
 Bu amaçla Tıp Fakültesi’nde interaktif sunum teknikleriyle zenginleştirilmiş, teorik ders konuları ve pratik uygulamardan (laboratuar, hasta başı eğitim ve alan çalışmaları) oluşan “Entegre Eğitim Sistemi” uygulanmaktadır. Bu sistemde eğitim eğitim süreci; basitten karmaşığa, hücreden sisteme, normal işleyişten hastalık sürecine doğru insan vücudundaki sistemler baz alınarak ilerlenecektir.
Teorik dersler ağırlıkla Temel Tıp Bilimleri Bölümünün yerleştiği Morfoloji Binası’nda bulunan derslik ve laboratuvarlarda verilmektedir. Hasta başı uygulamalar ise Üniversitemize bağlı, 350 yataklı Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezinde yapılmaktadır.
Öğrenciler Fakülte dışında, birinci ve ikinci basamak sağlık kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında alan çalışmaları da yapmaktadırlar. 
Birinci , İkinci  ve Üçüncü Yıllar:
Tıp Fakültesi öğrencilerine “ Entegre Eğitim Sistemi” içinde “Ulusal Çekirdek Eğitim Programı” uygulanmaktadır. Bu eğitim sisteminin başlıca özelliği Dönem I, II, III derslerinin anabilim dallarına göre değil, konulara göre verilmesidir. Eğitim sisteminde belirli bir konu örneğin solunum sistemi ele alınarak, bu sisteme ait anatomi, histoloji, fizyoloji, biyokimya gibi temel tıp bilimleri veya klinik bilimleri birbirleri ile ilgili ve belirli bir düzen içerisinde verilmektedir. Entegre sistemle tıp öğrencisine basit ve küçük fonksiyonel ve yapısal üniteler sunulmakta, giderek daha karmaşık insan organizması sistemlerine geçilmektedir. Bütün dersler ve laboratuar çalışmaları da konular açısından birbiri ile ilgili bağlantılıdır. Öğrencilere tıp eğitiminin birinci döneminde temel bilimler, ikinci döneminde normal insan biyolojisi ve mikrobiyolojinin temel esasları verilmektedir. Üçüncü dönemde ise, kliniğe hazırlık olmak üzere sistemlerin patoloji, farmakoloji ve fizyopatolojisi ele alınmaktadır. Tıp dışı derslerden, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türkçe ve İngilizce dersleri haftada ikişer saat olarak uygulanmaktadır. İngilizce dersleri Türkçe olarak verilen Tıp dersleriyle koordineli olarak hazırlanmıştır.
Dördüncü ve Beşinci Yıllar:
Tıp eğitiminin dördüncü ve besinci dönemleri klinik stajlara ayrılmıştır. Servislerde hastalar üzerindeki çalışmalar ve klinik eğitimine ek olarak Dönem V’te radyoloji konusunda da eğitim görmektedirler.
Dördüncü Yılda öğrenciler İç Hastalıkları, Genel Cerrahi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Kardiyoloji, Çocuk Psikiyatrisi, Çocuk Cerrahisi, Anestezi ve Reanimasyon, Adli Tıp stajları alarak klinik becerilerini geliştirmektedirler.
Beşinci yılda öğrenciler Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Ortopedi ve Travmatoloji, Nöroloji, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları, Gögüs Hastalıkları, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Üroloji, Enfeksiyon Hastalıkları, Beyin ve Sinir Cerrahisi, Deri ve Zührevi Hastalıklar, Radyoloji, Farmakoloji, Acil Tıp, Kalp Damar Cerrahi, Göğüs Cerrahisi stajları alarak klinik becerilerini geliştirmektedirler.
Altıncı Yıl:
Altıncı yıl ise intern doktorluk dönemi olup 12 (oniki) ayda tamamlanmaktadır. Bu yıl içinde öğrenciler İç Hastalıkları, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Halk Sağlığı, Acil Tıp, Psikiyatri, Genel Cerrahi, Aile Hekimliği, Kırsal Hekimlik/ Halk Sağlığı ve Dahili/Cerrahi seçmeli Staj almaktadır.
[] Amaç
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Avrupa standartlarına uygun mezuniyet öncesi ve mezuniyet sonrası üstün nitelikte hekim yetiştirmeyi, kaliteli tedavi hizmeti sunmayı ve koruyucu sağlık hizmetlerini desteklemeyi, tıp araştırmaları alanında yüksek kaliteli araştırmalar üretmeyi, ilgili kuruluşlar ve enstitülerle aktif işbirliği yapmayı, Düzce ilinin kalkınmasına ve Düzce ilinde ve Türkiye’de hekimlik eğitimi ve uygulamasının gelişimine katkıda bulunmayı ve ürettiklerini toplumla paylaşmayı görev edinmiştir.

[] Hedef
Ulusal ve uluslararası düzeyde tıp eğitiminin yanı sıra sağlık hizmetlerinde ve bilimsel araştırmalarda önde gelen tıp fakültelerinden biri olmak.    

[] Eğitim Dili
Türkçe
[] Kazanılan Derece
Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, Tıp lisans-lisansüstü derecesi almaya hak kazanmaktadırlar.
[] Kazanılan Derecenin Seviyesi
Bu program, lisans-yüksek lisans seviyesinde öğrenim veren bir programdır.
[] Kayıt Kabul Şartları
Yükseköğretim Kurumu (YÖK) tarafından belirlenen yönetmelikler çerçevesinde, bu programa öğrenci kabulü Öğrenci Seçme ve Yerleştirme (ÖSYS) Merkezi tarafından yapılan sistem ile olmaktadır. Öğrenciler, öğrenim görmek istedikleri program tercihlerini bildirdikten sonra, bu sınavdan aldıkları puana göre bu merkez tarafından ilgili programlara yerleştirilmektedir.
Yabancı uyruklu öğrenciler, bu programa uluslararası geçerliliği olan SAT, ACT gibi sınav sonuçlarıyla ya da ortaöğretim mezuniyet notlarına göre kabul edilmektedir (Önlisans ve Lisans Programları Yabancı Uyruklu Öğrenci Kabul Yönergesi).
Genel Akademik Değişim Protokolü olan programlara öğrencilerin kabulü, Düzce Üniversitesi ile işbirliği yapılan (partner) üniversite arasında imzalanan ikili anlaşmalar (ERASMUS, FARABİ, vb. gibi.) çerçevesinde yapılmaktadır. Konuk öğrenciler, bu programda verilen derslere, ilgili akademik birimin onay vermesi durumunda kayıt olabilirler. Programı izleyecek yeterlikte dil bilme koşulu aranır.
[] Dersin Kazanımlarının Program Yeterlilikleri İle İlişkisi
Öğrenciler, programda mevcut olan (toplam 360 AKTS) derslerin tümünü başarıyla tamamlamalı ve her dersten 100 üzerinden en az 60 puan almış olmalıdır. Öğrencilerin zorunlu stajlarını belirtilen sürede tamamlamaları da zorunludur.
[] Önceki Öğrenmenin Tanınması
DÜ’nde öğrenim gören öğrenciler, bazı derslerden belirli yönetmelikler çerçevesinde muaf olabilirler. Başka bir kurumda alınan dersin içeriği, DÜ’nde verilen dersin içeriğine uygun olması ve ilgili fakülte/enstitü/yüksekokul yönetim kurulu tarafından onaylanması durumunda, öğrenci bu dersten muaf tutulabilir.

Yurt Dışı Eğitimlerin Tanınması

Yurt dışında anlaşmalı olduğumuz üniversitelerde bir ya da iki dönem değişim öğrencisi olarak öğrenim gören ve geri dönen öğrencilerin akademik dönemleri ve dersleri DÜ tarafından tanınmaktadır.

ERASMUS programı kapsamında Öğrenci Öğrenim Hareketliliği’nden yararlanmak üzere seçilen öğrenciler, hareketlilik dönemleri başlamadan önce bağlı oldukları ERASMUS Birim Koordinatörleri ile birlikte bir öğrenim anlaşması hazırlamakla yükümlüdürler. Bu öğrenim anlaşması; öğrencinin öğrenim göreceği ortak üniversite alacağı dersleri ve AKTS değerlerini göstermektedir.

Buna ek olarak, öğrencilerin Tanınma Belgesi (Recognition Sheet) hazırlamaları gerekmektedir. Bu belgede, öğrencilerin yurt dışında alacakları derslerin DÜ’deki eşdeğerleri gösterilerek, yapılacak olan kredi transferi belirlenmektedir.

Değişim döneminin sonunda, öğrencinin yurt dışında aldığı dersler, orijinal kod ve isimleri ile AKTS Kredi ve notlarıyla birlikte transkriptlerinde gösterilmektedir. Öğrencilerin resmi transkriptlerinde, bu derslerin yanında “ERASMUS Programı ve işbirliği antlaşmaları kapsamında, yurtdışı üniversitelerde alınan ders” anlamına gelen “ET” kısaltması yer almaktadır.
[] Programın Tanımı
Tıp Fakültesi programının amacı mesleğini, etik kavram ve yasal kuralları gözeterek uygulayan, araştırmacı ve sorgulayıcı olan, yaşam boyu eğitimi benimsemiş ve kendi kendine eğitim yeteneğini geliştirmiş, bilgiye ulaşım yollarını bilen, bu bilgiyi uygulayabilen, birey, toplum ve çevre sağlığını etkileyen problemleri çözebilecek bilgi ve beceriye sahip olan, hastalıkların fizyopatogenezi ile klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilen, tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi yaklaşımları uygulayabilen,ülkemizin ve bölgemizin sağlık sorunlarını değerlendirebilen ve bunların birinci basamakta üstesinden gelebilecek yeterli bilgi beceri ve tutumla donanmış,toplumun sağlık ile ilgili eğitimi konusunda duyarlı, Sağlık Hukuğu alanında güncel yetki ve sorumluluklarını bilen, hekimler yetiştirmektir.

[] Program Yeterlilikleri
No Program Yeterlilikleri
1 Vücudun, organ ve organ sistemlerinin normal yapı ve işlevlerini anlatabilir
2 Hastalıkların etyoloji ve patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini biyopsikososyal model çerçevesinde açıklayabilir
3 Ayrıntılı ve güvenilir anemnez alabilir, fizik muayene, tanı ve tedavide sık kullanılan temel tıbbi girişimleri yapabilir
4 Hayatı tehdit eden acil hastalıklara ilk müdahaleyi yapabilir, gerektiğinde hasta sevk ve naklini sağlayabilir
5 Hastalıkların tedavisinde bilimsel veriye ve kanıta dayalı, etkinliği yüksek yöntemleri seçer ve uygular
6 Hekimlik sanatının etik ilkelerini uygular
7 Sağlık hizmetlerinin sunulması, yönetimi, örgütlenmesi ve finansmanını bilir ve hekimlik uygulamasının yasal kurallarını ve risk yönetimini yapabilir
8 Koruyucu hekimlik ilkelerini uygulayabilir, toplum ve bireylerin sağlığını korumak için konu ile ilgili diğer tüm paydaşlar ile işbirliği yapabilir
9 Bilimsel araştırma yapabilir, bilimsel ve teknolojik gelişmeleri, mesleki uygulamalarına aktarır.
10 Tıpla ilgili bilgilerini güncellemek için literatür izleyecek kadar yabancı dil bilir, bilimsel çalışmaları değerlendirebilecek ölçüde istatistik ve bilgisayar yöntemlerini kullanabilir
11 Hasta ve hasta yakınları ile etkili iletişim kurabilir
12 Tıp ve sağlık hizmetleri alanında yaşam boyu eğitimi benimsemiş ve kendi kendine eğitim yeteneğini geliştirebilir.
[] TYYÇ - Temel Alan Yeterlilikleri - Program Yeterlilikleri
Tıp Fakültesi Program Yeterlilikleri

Dosya için tıklayınız.
[] Mezunların Mesleki Profili
14.4.1928 tarih ve  863 sayılı resmi gazetede yayınlanan  Tababet Ve Şuabatı San'atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanunda Türkiye Cumhuriyeti dahilinde tababet icra ve herhangi surette olursa olsun hekimlik mesleğini icra eden tıp doktorudur. Birinci basamak sağlık hizmetleri kurumları, aile hekimliği, işyeri hekimliği, ilaç sanayi, Sağlık Bakanlığı, Yerel Yönetimler tıp doktorlarının çalışabileceği kurumlardır.
[] Bir Üst Kademeye Geçiş
Bu programdan mezun olan öğrenciler, belirlenmiş kurallar uyarınca, Türkiye’de yapılan Tıpta uzmanlık sınavlarında başarılı olmak kaydıyla Tıpta Uzmanlık Öğrencisi olarak uzmanlık eğitimi alabilirler. Ayrıca kendi alanları ile ilişkili doktora eğitimi alabilirler. 
[] Program Yapısı

Tıp Fakültesi Lisans Programı 360 AKTS olmak üzere düzenlenmiştir.

[] Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme şekli "Ders Bilgi Formu"nda ayrıntılı bir şekilde tanımlanmıştır. Yönetmeliklerle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.
[] Mezuniyet Koşulları
Kayıt oldukları Tıp Fakültesi Eğitim programlarındaki derslerini başarmış, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim Ve Sınav Yönetmeliğinde gösterilen ders ve staj proğramlarından;

a) Dönem I ve Dönem II derslerini en çok dört yılda başarı ile tamamlayanlara Üniversiteden ayrıldıkları ve  ayrılmaya karar verdikleri takdirde temel tıp bilimleri ön lisans diploması verilir.

b)Tıp Fakültesinde altı dönemlik eğitim-öğretim proğramlarını Tıp doktorluğu için öngörülen başarı ile tamamlayanlara tıp doktorluğu diploması verilir.

[] Eğitim Türü
Tam Zamanlı
[] Akademik Kadro
 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ali Nihat ANNAKKAYA
     alinihatannakkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Serdar ÇOLAKOĞLU
     serdarcolakoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ahmet ATAOĞLU
     ahmetataoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Atilla Senih MAYDA
     atillasenihmayda@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Cihadiye Elif ÖZTÜRK
     elifozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İdris ŞAHİN
     idrissahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Seyit ANKARALI
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şerif DEMİR
     serifdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Şükrü ÖKSÜZ
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Adnan ÖZÇETİN
     adnanozcetin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ertuğrul KAYA
     ertugrulkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ayhan ÖZTÜRK
     ayhanozturk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Bora BÜKEN
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Binnur ÖNAL
     binnuronal@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ertuğrul ERTAŞ
     ertugrulertas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. İlknur ARSLANOĞLU
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mesut ŞİŞMANOĞLU
     mesutsismanoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Murat KAYA
     muratkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Mevlüt PEHLİVAN
     mevlutpehlivan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Öner Abidin BALBAY
     onerbalbay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ
     recepozmerdivenli@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Zafer ORHAN
     zaferorhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Fikret Gökhan GÖYNÜMER
     gokhangoynumer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Safinaz ATAOĞLU
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Ender GÜÇLÜ
     enderguclu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYİK
     eminsamigurleyik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Hüseyin YÜCE
     huseyinyuce@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Emin Sami GÜRLEYİK
     

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Numan KONUK
     numankonuk@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Müferet ERGÜVEN
     mufereterguven@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Prof. Dr. Selmin KARADEMİR
     selminkarademir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Memet IŞIK
     memetisik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Görkem Dülger
     gorkemdulger@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İlhan ÜNLÜ
     ilhanunlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Ömer ÖNBAŞ
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Yıldız DEĞİRMENCİ
     yildizdegirmenci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Şengül CANGÜR
     sengurcangur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Tansu SAV
     savtansu@gmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Onur EŞBAH
     onuresbah@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Merve ALPAY
     mervealpay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet GAMSIZKAN
     mehmetgamsizkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Mehmet YAŞAR
     mehmetyasar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. İsmet ÖZAYDIN
     ismetozaydin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Gülbin SEZEN
     gulbinsezen@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Davut AKDUMAN
     davutakduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Abdülkadir İSKENDER
     aiskender@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Emel ÇALIŞKAN
     emelcaliskan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Hulusi KEÇECİ
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Peri Meram ARBAK
     

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Recep ERÖZ
     receperoz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Muhammet Ali KAYIKÇI
     muhammetkayikci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Doç. Dr. Anzel BAHADIR
     anzelbahadir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kayıhan KARAÇOR
     kayihankaracor@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Adnan KAYA
     adnankaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali YAVUZCAN
     aliyavuzcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ali Ümit EŞBAH
     aliumitesbah@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Alpaslan YÜKSEL
     alpaslanyuksel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Alper BAŞBUĞ
     alperbasbug@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Aşkı ELLİBEŞ KAYA
     askiellibeskaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Attila ÖNMEZ
     atillaonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ege GÜLEÇ BALBAY
     egegulecbalbay@gmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Elif Nisa ÜNLÜ
     nisaunlu@yahoo.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Emin ÖZLÜ
     eminozlu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Erdem DEĞİRMENCİ
     erdemdegirmenci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ertay BORAN
     ertayboran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Feruza TURAN SÖNMEZ
     feruzaturan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Birgül ÖNEÇ
     birgulonec@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Cemil Işık SÖNMEZ
     cemilsonmez@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Cengiz TUNCER
     cengiztuncer@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YEKTAŞ
     cigdemyektas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ayşe YILMAZ
     ayseyilmaz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Sungur
     mehmetalisungur@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hamdi AFŞİN
     hamdiafsin@hotmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Harun GÜNEŞ
     haroonsun@hotmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hasan Baki ALTINSOY
     hasanaltinsoy@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Ethem ŞAHİN
     ibrahimethemsahin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kürşad ÖNEÇ
     kursadonec@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İlknur Suidiye ŞEKER
     ilknurseker@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Fuat ÇETİN
     mehmetfuatcetin@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mertay BORAN
     mertayboran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ersin BEYAZÇİÇEK
     ersinbeyazcicek@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mete ÇAĞLAR
     drmete96@gmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman KAYAPINAR
     osmankayapinar@gmail.com

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Osman YAKŞİ
     osmanyaksi@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Murat KABAKLIOĞLU
     muratkabaklioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Murat KAYA
     murat.kaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ALBAYRAK
     mustafaalbayrak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nevin İNCE
     nevinince@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nuri Cenk COŞKUN
     cenkcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Okay Güven KARACA
     okaykaraca@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Türkay AKBAŞ
     turkayakbas@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sami DOĞAN
     samidogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sinan Bakırcı
     sinanbakirci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zekeriya Okan KARADUMAN
     okankaraduman@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Kuddusi TEBERİK
     kuddusiteberik@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alper AKCAN
     fatihakcan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Yusuf ŞENOĞLU
     yusufsenoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ömer POLAT
     omerpolat@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Abdullah BELADA
     abdullahbelada@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Derya GÜÇLÜ
     deryaguclu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nihal YURTERİ ÇETİN
     nihalyurteri@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Önder KILIÇASLAN
     onderkilicaslan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Ebru KARAGÜN
     ebrukaragun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Pınar YILDIZ
     pinaryildiz@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dilek YEKENKURUL
     dilekyekenkurul@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Nadide Melike SAV
     nadidemelikesav@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Huri GÜVEY
     huriguvey@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Özlem ERSOY KARKA
     ozlemersoykarka@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Serkan TORUN
     serkantorun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Tuba ERDEM SULTANOĞLU
     tubasultanoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sinem KANTARCIOĞLU COŞKUN
     sinemcoskun@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Cem ÖZDE
     cemozde@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Halil DAMAR
     ibrahimhalildamar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Fatih DAVRAN
     fatihdavran@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Güven KILIÇ
     guvenkilic@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Gülşah AKTÜRE
     gulsahakture@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mustafa BOĞAN
     mustafabogan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Güleser AKPINAR
     guleserakpinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hasan SULTANOĞLU
     hasansultanoglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Cihat DEMİR
     mehmetcihatdemir@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Salih TOKMAK
     salihtokmak@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Dursun BABA
     dursunbaba@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali ÖZEL
     mehmetaliozel@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Şükriye ÖZDE
     sukriyeozde@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Sevim TÜRAY
     sevimturay@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Rumeysa SAMANCİ
     rumeysasamanci@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir KAYA
     abdulkadirkaya@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Hakan SOYLU
     hakansoylu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Dr. Öğr. Üyesi Zerrin GAMSIZKAN
     zerringamsizkan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Yrd. Doç. Yalçın TURHAN
     yalcinturhan@duzce.edu.tr

 • Öğretim Üyesi
     Yrd. Doç. Mehmet ARICAN
     mehmetarican@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Dr. Murat GÖLPINAR
     muratgolpinar@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Ar. Gör. Dr. İlker KILIÇCIOĞLU
     ilkerkiliccioglu@duzce.edu.tr

 • Öğretim Elemanı
     Arş. Gör. Ceyhan HACIOĞLU
     ceyhanhacioglu@duzce.edu.tr